Εθελοντισμός

Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Εθελοντισμός

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (διατάξεις των άρθρων 11 & 12 του Ν.3868 ΦΕΚ Α΄ 129/2010) το Γ.Ν. Λαμίας με την αριθμ. 21/18-9-18 θέμα 4ο απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προχωρά στη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας.

Φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα Δίκτυο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων-Συνεργατών, εντός του Νοσοκομείου μας αλλά και στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) που υπάγεται οργανικά και διοικητικά στο Γ.Ν. Λαμίας, που θα προσφέρουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τους, τις δεξιότητες και τη γνώση τους πάνω στους τομείς που δραστηριοποιούνται, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Με την πλήρη οργάνωση των δράσεων θα επιτύχουμε την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και τη συνοχή που όλοι οραματιζόμαστε και αξίζουμε.

Με διάθεση να ενισχύσουμε την ανιδιοτελή προσφορά και την κοινωνική παρέμβαση, αλλά και με πρόθεση να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς που πιθανά προτίθενται να ενισχύσουν την προσπάθεια μας, απευθύνουμε ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε κάθε πολίτη αλλά και σε κάθε εθελοντική ομάδα να συμπράξει ως εθελοντής, με κοινωνικές πράξεις αλληλεγγύης στον τομέα των εθελοντικών παρεμβάσεων στο Νοσοκομείο μας.

Το Γ.Ν. Λαμίας θα εκπαιδεύει, βάσει επιστημονικού προγράμματος τους εθελοντές και τα μέλη των εθελοντικών ομάδων που θα ενταχθούν στο Μητρώο Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων του και θα τους επιβραβεύει πιστοποιώντας την εθελοντική εργασία τους χορηγώντας Πιστοποιητικό Παροχής Εθελοντικής Εργασίας και Συστατική Επιστολή, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 30 ώρες εθελοντικής εργασίας.

Οι Εθελοντές και οι Εθελοντικές Ομάδες Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου.

Στοιχεία επικοινωνίας με την Επιτροπή Διαχείρισης & Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας:

 • 22313 54514  Ρήγας Χαράλαμπος (κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας)
 • 22313 54553  Χαρίλα Αργυρώ (Υπάλληλος Τμ. Ελέγχου, Ποιότητας & Έρευνας & Συν/νης Εκπαίδευσης)

 

Το Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν.Λαμίας υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3868 (ΦΕΚ Α΄ 129/2010 άρθρ. 11-12 )

 • Αναπτύσσει νέες δεξιότητες
 • Μαθαίνει να δουλεύει ως μέλος μίας ομάδας
 • Μαθαίνει να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει
 • Γνωρίζει ανθρώπους με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές καταβολές, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα
 • Παρατηρεί πως γίνεται ο συντονισμός μεγάλων και μικρών ομάδων για την επίτευξη των στόχων
 • Εργάζεται σε ένα πλαίσιο ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα

 

α) Εθελοντισμός είναι η δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους, από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή διαμέσου των οργανώσεων των οποίων αποτελούν μέλη, προς το συμφέρον της ομάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης (αλτρουιστικούς).

β) Το Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας, είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες, σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία στο Γ.Ν.Λαμίας. Αποτελεί την Τράπεζα Εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους και τον διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και 12 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010)

 • «Συντονιστής φορέας» είναι το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εγκρίνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.Το Γ.Ν.Λαμίας ορίζεται «Συντονιστής φορέας» ως εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
 • «Μητρώο εθελοντών - εθελοντικών ομάδων» είναι το μητρώο που τηρείται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.
 • «Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγγεγραμμένο στο μητρώο εθελοντών φυσικό πρόσωπο που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.
 • «Εθελοντική ομάδα υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι η ένωση φυσικών προσώπων που συνιστάται με σκοπό την παροχή εθελοντικής προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο μητρώο εθελοντών. Εθελοντικές ομάδες μπορεί να συνιστώνται και από νομικά πρόσωπα με απόφαση της διοίκησής τους.
 • «Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων καταστάσεων» είναι ο πιστοποιημένος εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας που έχει δηλώσει την πρόθεσή του για συμμετοχή σε ομάδες, που συγκροτούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 • «Πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντών από το συντονιστή φορέα.
 • «Χορηγοί ή δωρητές εθελοντικών προγραμμάτων υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προτείνουν και επιχορηγούν εθελοντικά προγράμματα υγείας - κοινωνικής φροντίδας ή επιχορηγούν την υλοποίηση και την ανάπτυξη υφιστάμενων προγραμμάτων.

  Το πεδίο δράσης των εθελοντών υγείας θα είναι το Γ.Ν.Λαμίας και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).

δ) Αρχές του Εθελοντισμού

• Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή.

• Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη και δεν είναι υποκατάστατο της αμειβομένης εργασίας.

Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή ασφάλεια αυτών.

• Ο εθελοντισμός είναι πάντοτε θέμα επιλογής.

• Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.

• Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων.

• Ο εθελοντισμός καταδικάζει ρατσιστικές, ξενοφοβικές & ομοφοβικές συμπεριφορές και απορρίπτει τον θρησκευτικό προσηλυτισμό.

• Ο εθελοντισμός είναι ένας θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους.

• Ο εθελοντισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο άτομα η ομάδες μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινες περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.

α) Οι διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-1998), «Ανάπτυξη του Εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις» παρ. 13, προβλέπουν την ανάπτυξη εθελοντισμού και την τήρηση ειδικών μητρώων οργανώσεων εθελοντικού χαρακτήρα.

β)

Οι διατάξεις του άρθρου 11 και 12 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΗ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, προβλέπουν την  δημιουργία μητρώου εθελοντών υγείας & κοινωνικής φροντίδας.

Συγκεκριμένα:

1. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 εφαρμόζονται σε κάθε πρόγραμμα εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας που εγκρίνεται από τους συντονιστές φορείς.

Το αντικείμενο των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας μπορεί να είναι ενδεικτικά:

 α) φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωμένων

 β) διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία

 γ) διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας

 δ) δημιουργική απασχόληση παιδιών - ψυχαγωγία ασθενών

 ε) εκδηλώσεις για υποστήριξη μονάδων Υγείας - Πρόνοιας

 στ) κινητές μονάδες πρόληψης

 ζ) ενημερωτικές εκστρατείες - εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων

 η) διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες

 θ) παροχή - διανομή συσσιτίου

 ι) συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης.

2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού για τους εθελοντές δεν εφαρμόζονται:

 α) για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών σε προσωπικό των φορέων όπως αυτές ορίζονται από

τις οικείες ρυθμίσεις για τη λειτουργία τους,

 β) σε προγράμματα που δεν έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

 γ) σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τρίτων όπου ο συντονιστής φορέας δεν είναι εταίρος.

3. Προγράμματα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας υλοποιούνται εντός της περιφέρειας αρμοδιότητας του Συντονιστή φορέα. Το πρόγραμμα μπορεί να αφορά δράσεις εντός της μονάδας υγείας ή πρόνοιας, αλλά και εκτός αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για το είδος των προγραμμάτων, τα προτείνοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τους όρους εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου, τους όρους συμμετοχής των εθελοντών στα προγράμματα, τις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης εθελοντικών προγραμμάτων, εκπαίδευσης εθελοντών, τα κίνητρα ή τις παροχές προς τους εθελοντές, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται οι όροι συμμετοχής ανηλίκων και ομάδων μαθητών σε προγράμματα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

5. Οι εθελοντές υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα.

6. Κατά την εγγραφή τους οι εθελοντές υγείας - κοινωνικής φροντίδας μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή σε ομάδες εθελοντών που συγκροτούνται σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

7. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οργανώνει δράσεις εκπαίδευσης για τους εθελοντές μετά τις οποίες αποκτούν πιστοποίηση εθελοντή υγείας και κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων αναγκών.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εθελοντών υγείας και κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων αναγκών.

Οι πιστοποιημένοι εθελοντές καταγράφονται σε ξεχωριστό μητρώο που τηρείται στη μονάδα και κοινοποιείται στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α΄/23-2-2017) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Ιδιωτικών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες Διατάξεις» προβλέπουν ότι: « Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι µε ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .......»

δ)  Η Υπουργική Απόφαση 16765/9 ΦΕΚ β 1832/2017 καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (Α 167/2017)

 

Το αντικείμενο εργασίας των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας, θα διέπεται υποχρεωτικά από τον Συντονιστή Φορέα του Μητρώου Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας ήτοι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, που θα εκφράζεται εν προκειμένου με την Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) ορισθείσα για τον σκοπό αυτό.

Οι εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) και των Υπευθύνων Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας (ανά τμήμα, τομέα ή ειδικότητα) στην εκτέλεση της εθελοντικής τους προσφοράς, όπως αυτή ειδικά θα υπαγορεύεται και ενδεικτικά οι εθελοντές θα παρέχουν εθελοντικά την εργασία τους στο Γ.Ν.Λαμίας, στους κάτωθι τομείς ενδιαφέροντος εθελοντικής προσφοράς (με την επιφύλαξη των οριζομένων σε αυτή την παράγραφο):

Tομείς ενδιαφέροντος εθελοντικής προσφοράς

 • Βοηθητικές εργασίες σε τμήμα του Νοσοκομείου - ΚΕΦΙΑΠ

 

 • Βοηθητικές εργασίες στη βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου

 

 • Βοηθητικές εργασίες στον κήπο του Νοσοκομείου

 

 • Τήρηση της καθαριότητας και της τάξης του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου

 

 • Παροχή πληροφοριών, καθοδήγηση-συνοδεία ασθενών/συνοδών σε διοικητικές διαδικασίες και εξυπηρέτηση-διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία & κοινωνικά ευπαθών ατόμων

 

 • Διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στο Νοσοκομείο

 

 • Υποστήριξη στην διοργάνωση ενημερωτικών Ημερίδων, Εκδηλώσεων και Ομιλιών σχετικά με την Πρόληψη, Προαγωγή και  Αγωγή Υγείας του πληθυσμού

 

 • Υποστήριξη σε ενημερωτικές εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων του πληθυσμού σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας, σε Κινητές Μονάδες Πρόληψης κ.α. σε συνεργασία και με άλλους Εθελοντικούς Οργανισμούς (Χαμόγελο Του Παιδιού, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κ.α.)

 

 • Υποστήριξη σε δράσεις προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού & του Οικογενειακού Προγραμματισμού στο Νοσοκομείο και στην κοινότητα

 

 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών-ψυχαγωγία ασθενών & διάθεση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων

 

 • Οργάνωση και υποστήριξη εορταστικών εκδηλώσεων του Νοσοκομείου

 

 • Υλική προσφορά για την κάλυψη αναγκών των άπορων ασθενών

 

 • Συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης - κρίσεων (φωτιάς, σεισμού, πλημύρας κ.α.)

 

 • Άλλο (Προτείνουν οι αιτούντες)

 

* Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι οι εθελοντές και εθελοντικές ομάδες στις δράσεις έκτακτης ανάγκης - κρίσεων του Γ.Ν.Λαμίας

1) Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων) και Οδοντίατροι

2) Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές

3) Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας, Φυσιοθεραπευτές

4) Νοσηλευτές, Μαίες

5) Φοιτητές – σπουδαστές Νοσηλευτικής και παραϊατρικών επαγγελμάτων

6) Διαιτολόγοι

7) Δικηγόροι, Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Λογιστές

8) Προγραμματιστές Πληροφορικής

9) Τεχνικοί Οικοδομικών εργασιών (Κτίστες, Ελαιοχρωματιστές κλπ)

10) Τεχνικοί (Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι, κλπ)

11) Μάγειροι, Σερβιτόροι

12) Κομμωτές

13) Καλλιτεχνικές Ομάδες

14) Παιδαγωγοί

15) Πτυχιούχοι ξένων γλωσσών

16) Βοηθητικό προσωπικό

1) Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρο 7 του Ν. 4455/2017, ΦΕΚ 22/τ.Α΄/23-2-2017), ήτοι, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει και υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

2) άλλες Εθελοντικές Ομάδες - Οργανώσεις - Φορείς.

 • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντικής εργασίας
 • Τα δηλούμενα προσόντα των υποψηφίων/ενδιαφερόμενων
 • Η συνέντευξη των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης & Αξιολόγησης Εθελοντών του Νοσοκομείου.
 • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ανηλίκων (Ν. 3868/2010. άρθρο 12 παρ. 4)

«1ο Στάδιο» (Συμπλήρωση της αίτησης ηλεκτρονικά από την Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας)

 

«2ο Στάδιο» (Έλεγχος και αξιολόγηση της αίτησης από την οριζόμενη Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

 

«3ο Στάδιο»: (Προσωπική συνέντευξη, από τα μέλη της οριζόμενης Επιτροπής  Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

 

«4ο Στάδιο»: (Εκπαίδευση- Επιμόρφωση των εθελοντών, το οποίο θα σχεδιάζεται και θα οργανώνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου, Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γ.Ν.Λαμίας και θα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας, αλλά και από διάφορους άλλους επαγγελματίες, φορείς και οργανισμούς, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Οργανισμός Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών, η Πυροσβεστική κ.α.)

 

«5ο Στάδιο»:

α) Ένταξη και εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Λαμίας

β) Ανάθεση εθελοντικής εργασίας-δράσης και Τοποθέτηση σε εθελοντική εργασία-δράση.

Μετά την ένταξη και εγγραφή τους οι εθελοντές και τα μέλη των εθελοντικών ομάδων βρίσκονται σε αναμονή ανάθεσης εθελοντικών εργασιών-δράσεων.

Η ανάθεση εθελοντικών εργασιών πραγματοποιείτε μετά από έγγραφη εντολή του Διοικητή του Γ.Ν.Λαμίας, σύμφωνα με τις έκτακτες ή τις προκύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου και των δομών του.

Οι ανάγκες αυτές μπορούν να αφορούν εργασίες και δράσεις για ένα εθελοντή ή και για μία ομάδα εθελοντών, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο σκοπό, καθήκοντα και χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή διαχείρισης με τα δεδομένα από το Μητρώο Εθελοντών που τηρεί, επιλέγει και καλεί τον εθελοντή ή την εθελοντική ομάδα για την ολοκλήρωση της εργασίας-δράσης.

γ) Οι εθελοντές και οι εθελοντικές ομάδες, μετά την επιλογή τους:

i) Θα προσέρχονται στο Γραφείο Εθελοντών του Νοσοκομείου μας,

ii) Θα ενημερώνονται για τις έκτακτες ή τις προκύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου, και

iii) Θα συντάσσουν και θα συνυπογράφουν με την Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) το έντυπο «Ανάθεση της Εθελοντικής Εργασίας - Δράσης του Εθελοντή ή Ομάδας Εθελοντών» όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα συγκεκριμένα καθήκοντα, το χρονικό διάστημα και οι συγκεκριμένες εθελοντικές εργασίες που το Νοσοκομείο τους καλεί εθελοντικά να διεκπεραιώσουν στο τμήμα ή τη δομή του.

 

«6ο Στάδιο» (Αξιολόγηση)

Η εθελοντική, ανιδιοτελής προσφορά αγάπης και φροντίδας αναγνωρίζεται πάντα με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Γι’ αυτόν το λόγο, κάθε πρόγραμμα εθελοντισμού ολοκληρώνεται με μια αξιολόγηση που θα επισημάνει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, τόσο από πλευράς των εθελοντών όσο και από πλευράς του συντονιστή φορέα. Κάθε πρότασή σας θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι.

Οι Εθελοντές και οι Εθελοντικές Ομάδες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

 • Οι επιλεγμένοι εθελοντές και οι εθελοντικές ομάδες θα συνυπογράφουν με το Νοσοκομείο το έντυπο «Ανάθεση της Εθελοντικής Εργασίας - Δράσης του Εθελοντή ή Ομάδας Εθελοντών» του Εθελοντή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εθελοντικής απασχόλησης.

 

 • Δεν θα αμείβονται για τη συμμετοχή τους στις εθελοντικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου

 

 • Δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου σε προσωπικό.

 

 • Το ελάχιστο των ωρών που θα πρέπει να προσφέρει εθελοντικά ο κάθε εθελοντής, έτσι ώστε να μπορεί να αιτείται τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, να οριστεί στις 30 ώρες.

 

 • Ο κάθε εθελοντής ή μέλος της εθελοντικής ομάδας θα φορά «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντή» στην οποία θα περιλαμβάνεται η φωτογραφία του (ψηφιακά) και θα αναγράφεται ο φορέας (Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας) η ιδιότητά του «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και το ονοματεπώνυμο του.

 

 • Ο κάθε εθελοντής θα φορά υποχρεωτικά μόνο εντός του Νοσοκομείου διακριτικό κοντομάνικο (T-shirt)  ή μακρυμάνικο μπλουζάκι-φούτερ (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), τα οποία θα του τα παρέχει δωρεάν το Γ.Ν.Λαμίας και στα οποία θα φέρουν στο μπροστινό μέρος το διακριτικό σήμα-λογότυπο του Νοσοκομείου μας και θα αναγράφουν τον φορέα μας «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και στο πίσω μέρος «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ» ή εάν είναι πιστοποιημένο μέλος Εθελοντικής Ομάδας Υγείας -Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να φορά το διακριτικό μπλουζάκι της εθελοντικής ομάδας που ανήκει.

 

 • Στον κάθε εθελοντή ή εθελοντική ομάδα θα δίνεται «Δελτίο Παρουσίας Εθελοντή» όπου ο Υπεύθυνος Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας θα καταγράφει και θα πιστοποιεί τις ώρες εθελοντικής του εργασίας στο αντίστοιχο Τμήμα Εθελοντικής Εργασίας.

 

 • Βασικές Αρχές Προστασίας Εμπιστευτικότητας

Κατά τη διάρκεια των εθελοντικών δραστηριοτήτων στο Νοσοκομείο μας, εάν οι εθελοντές έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν επιτρέπεται να τα κοινοποιούν σε πρόσωπα εκτός νοσοκομείου.

 

 • Οι εθελοντές πρέπει να γνωρίζουν ότι:

i) Απαγορεύεται η κοινοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία ενδέχεται να περιέλθει στην αντίληψή του σχετικά με τη διάγνωση, θεραπεία και κατάσταση του ασθενούς σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και του συγγενικού περιβάλλοντός του.

ii) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση οποιασδήποτε πληροφορίας του ασθενούς ή του νοσοκομείου σε τρίτους, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένος από το νοσοκομείο για αυτές.

iii) Η αρχή της εχεμύθειάς του τηρείται επ’ αόριστον. Η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει σε λήξη της εθελοντικής σας απασχόλησης από τα Νοσοκομείο μας

iv) Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται να ζητάει από τον Εθελοντή να συμμορφώνεται με τυχών νέες διατάξεις σχετικές με τις υποχρεώσεις των Εθελοντών.

Το Γ.Ν.Λαμίας οφείλει:

 • Να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο ώστε να υποστηρίξει και να εκπαιδεύει  τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας

 

 • Να εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας

 

 • Να παρέχει στον εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά με τα καθήκοντά του ενώ ο επικεφαλής του τομέα διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στο Νοσοκομείο και είναι αποδέκτης για τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα

 

 • Να διασφαλίζει ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα - εργασία που αναλαμβάνουν οι εθελοντές θα τους προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για την εξέλιξή τους μέσα από διαδικασίες μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης

 

 • Να έχει την ευθύνη να καταρτίσει τον εθελοντή, εφόσον αυτό απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο και να τηρεί το προσωπικό του Σημειωματάριο Κατάρτισης (το οποίο θα συντάσσει το Α.Τ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε.)

 

 • Να παρέχει δωρεάν:

- Στους εθελοντές την «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντή»

- Στα μέλη των εθελοντικών ομάδων «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντικής Ομάδας»  

- Διακριτικό κοντομάνικο (T-shirt)  και μακρυμάνικο μπλουζάκι (φούτερ) στους εθελοντές και στα μέλη των εθελοντικών ομάδων και τα οποία θα φέρουν στο μπροστινό μέρος το διακριτικό σήμα του Νοσοκομείου μας και θα αναγράφουν τον φορέα μας «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και στο πίσω μέρος «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ»

Εάν οι εθελοντές είναι πιστοποιημένα μέλη Εθελοντικής Ομάδας Υγείας -Κοινωνικής Φροντίδας, εάν το επιθυμεί η Εθελοντική Ομάδα, θα μπορούν να φορούν το διακριτικό μπλουζάκι της εθελοντικής ομάδας που ανήκουν, αρκεί να φορούν την «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντικής Ομάδας» του Νοσοκομείου.

 

 • Να ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενεί ο εθελοντής ή το μέλος της εθελοντικής ομάδας κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στη Φορέα, κατ’ άρθρο 922 και 334 ΑΚ.

 

 • Δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία στις περιπτώσεις εθελοντικής απασχόλησης.

 

Θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και των εθελοντικών ομάδων και πιστοποιεί την εργασία των εθελοντών και των μελών των εθελοντικών ομάδων οι οποίοι θα λαμβάνουν πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή εφόσον έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 30 ώρες εθελοντικής εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου, με την αριθμ. 21/18-9-18 θέμα 4ο απόφαση του όρισε Τετραμελή Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΔΑΕ), η οποία θα έχει το κάτωθι έργο και αρμοδιότητες:

 

α) Αξιολόγηση - Σχεδιασμός:

 • Παραλαβή των αιτήσεων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Επιλογή των κατάλληλων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Ενημέρωση των αρμοδιοτήτων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
 • Προσδιορισμός των αναγκών των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
 • Ενημέρωση των προτύπων εγγράφων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
 • Διαχείριση και επίβλεψη της σωστής λειτουργίας προγραμμάτων προγραμματισμού.
 • Επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο εθελοντή και την εθελοντική ομάδα
 • Διαδικασία  απόρριψης και επιλογής εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Συνεργασία με φορείς επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων εθελοντικής εργασίας.

 

β) Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση:

 • Επικοινωνία με τους εθελοντές – παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 • Αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στους εθελοντές και στις εθελοντικές ομάδες.
 • Προετοιμασία εθελοντή για την πρώτη ημέρα της εθελοντικής του εργασίας.
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχούς εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΑΤΕΠΕΣΕ.
 • Δημιουργία συμφωνητικού μεταξύ του νοσοκομείου και του εθελοντή ή εθελοντικής ομάδας στο οποίο καταγράφονται και συμφωνούνται οι απαιτήσεις του νοσοκομείου, οι αρμοδιότητες των εθελοντών και οι ώρες εργασίας και το χρονικό διάστημα που θα εργάζονται εθελοντικά.

 

γ) Διαδικασία Διαχείρισης των Εθελοντών

 • Θέσπιση διαδικασία μηνιαίας αναφοράς, διαχείρισης  των  εθελοντικών εργασιών
 • Εποπτική άτυπη παρακολούθηση, ανά τακτά χρονικά της προόδου των εθελοντών.
 • Επίσημη αξιολόγηση της εθελοντικής εργασίας βάσει προκαθορισμένων στόχων.
 • Εμπλοκή των εθελοντών στην λήψη οργανωτικών αποφάσεων και διαρκής ενημέρωση για την έκβαση τους.
 • Καθορισμός κριτηρίων ικανοποίησης των εθελοντών. 

 

δ) Διαχείριση  Αποχώρησης εθελοντών

 • Αξιολόγηση και προώθηση θεμάτων  που αναγνωρίζονται κατά την διαδικασία αποχώρησης.
 • Πραγματοποίηση συναντήσεων προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση του εθελοντή.
 • Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για την αποχώρηση των εθελοντών.
 • Σύνταξη βεβαίωσης εθελοντικής εργασίας και συστατικής επιστολής.
 • Ενημέρωση σχετικών εγγράφων από τους εθελοντές.

 

ε) Διαχείριση παλαιών εθελοντών

 • Διατήρηση επαφής με παλαιούς εθελοντές.
 • Αποστολή ενημερωτικών εντύπων προς παλαιούς εθελοντές.
 • Εμπλοκή παλαιών εθελοντών στην διαδικασία διοργάνωσης και σχεδιασμού εθελοντικών εκδηλώσεων.

Οι υπεύθυνοι Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας αποτελούν τον μεσάζοντα και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθελοντών, των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, των εξυπηρετούμενων χρηστών υπηρεσιών υγείας-ασθενών και της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

Η δημιουργία διαδικασίας συνεχούς εποπτείας, υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων των εθελοντών αποτελεί  προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

      Ως Υπεύθυνος Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος του τμήματος ή του  τομέα ή ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας του νοσοκομείου της αντίστοιχης ειδικότητας, που στο τμήμα του ή στον τομέα ή στην υπηρεσία της ειδικότητάς του λαμβάνει χώρα η άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας.

 

Το στάδιο της επίβλεψης και υποστήριξης των εθελοντών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί επιτρέπει:

 • την παροχή βοήθειας στην επίτευξη των στόχων των εθελοντών
 • την παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη νέων στόχων για τους εθελοντές
 • τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών
 • την εκτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς των εθελοντών
 • την διαχείριση της βούλησης των αναγκών και των προτιμήσεών τους αναφορικά με το ρόλο που έχουν ή θα ήθελαν να έχουν στον οργανισμό 
 • την παροχή της ευκαιρίας στους εθελοντές να βελτιωθούν ή να αλλάξουν
 • την αναγνώριση των σημείων που η Υπηρεσία χρειάζεται βελτίωση ή αλλαγή
 • την διαχείριση διάφορων βελτιωτικών   προτάσεων από τους εθελοντές
 • την εξασφάλιση της ακεραιότητας του προγράμματος εθελοντισμού
 • την εξασφάλιση της υπευθυνότητας και συνέπειας των εθελοντών
 • την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους εθελοντές

 

Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας

 • Θα  παρέχει εποπτεία, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, και θα απαντά σε όλα τα αιτήματα για βοήθεια, προερχόμενα από τους εθελοντές.
 • Θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία της ομάδας,
 • θα καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης και τον σχεδιασμό των εθελοντικών δράσεων του τμήματός του ή του τομέα του ή ακόμα και τον ανασχεδιασμό τους ύστερα από εκτίμηση των δεδομένων και των αναγκών.
 • θα καταγράφει στο «Δελτίο Παρουσίας Εθελοντή» που θα κατέχει ο Εθελοντής ή η Εθελοντική Ομάδα και στο «Παρουσιολόγιο Εθελοντών» που θα τηρεί ο ίδιος τις παρουσίες των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων και τις ώρες εθελοντικής τους εργασίας και θα διαβιβάζει το «Παρουσιολόγιο Εθελοντών» κάθε μήνα στην Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΔΑΕ), ώστε να καταχωρούνται οι ώρες εθελοντικής εργασίας των εθελοντών στο Μητρώο.
 • Θα ελέγχει τη συμπεριφορά των εθελοντών οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ανάλογη συμπεριφορά
 • Θα μπορεί και οφείλει να εισηγηθεί προς την ομάδα εργασίας την παύση των αρμοδιοτήτων του εθελοντή (ήτοι τη διαγραφή του εθελοντή από το Μητρώο Εθελοντών) εφόσον αυτός επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της εθελοντικής ομάδας ή προς τους υπαλλήλους του νοσοκομείου, ή προς τους χρήστες υπηρεσιών υγείας-ασθενών, ή του κοινωνικού συνόλου εν γένει, οικειοποιείται ή και καταστρέφει υλικά του Νοσοκομείου, χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος και τέλος παραβαίνει τις αρμοδιότητές του.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) με τους υπεύθυνους Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας κάθε τμήματος ή τομέα ή της αρμοδίας ειδικότητας, θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να σχεδιάζει τις εθελοντικές δράσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει.

Στις συνεδριάσεις αυτές κατά περίπτωση θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι εθελοντές εκάστοτε τμήματος ή τομέα.

 

Οι υπεύθυνοι Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας στη συνέχεια θα εισηγούνται τις εθελοντικές δράσεις στην Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) ώστε να προβεί στην υλοποίησή τους καθώς και στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εθελοντισμού αλλά και στον καθορισμό κοινού τρόπου αξιολόγησης όλων των υποψηφίων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων στο Γ.Ν.Λαμίας

 

Ο υπεύθυνος κάθε φορά για την Επίβλεψη και Υποστήριξη των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι:

Ο κάθε εθελοντής είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και επομένως τα κίνητρα διαφέρουν και η κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων θα πρέπει να γίνεται βάσει  των  προσόντων των εθελοντών προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη απόδοση και την μεγαλύτερη ικανοποίηση του εθελοντή

Η εθελοντική, ανιδιοτελής προσφορά αγάπης και φροντίδας αναγνωρίζεται πάντα με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη.

Γι’ αυτόν τον λόγο, κάθε πρόγραμμα εθελοντισμού ολοκληρώνεται με μια αξιολόγηση και απολογισμό που θα επισημάνει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, τόσο από πλευράς των εθελοντών όσο και από πλευράς του συντονιστή φορέα ώστε να γίνουμε καλύτεροι και  να διατηρήσουμε τους εθελοντές μας.

 

α) Αξιολόγηση του εθελοντικού έργου

Θα διενεργούνται κάθε τρίμηνο, αλλά και μετά την λήξη της εθελοντικής εργασίας-δράσης του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας, συναντήσεις αξιολόγησης μεταξύ του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας, του υπεύθυνου Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας και της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

Ο Εθελοντής ή η Εθελοντική Ομάδα θα  αξιολογεί το έργο του, την υποστήριξη και την εκπαίδευση που του έχει παράσχει το νοσοκομείο συμπληρώνοντας το «Έντυπο Αξιολόγησης Εθελοντικής Εργασίας Εθελοντή και Εθελοντικής Ομάδας και η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας θα αξιολογούν και αυτοί το έργο του εθελοντή και των μελών της εθελοντικής ομάδας συμπληρώνοντας το «Έντυπο Αξιολόγησης Εθελοντικής Εργασίας του Εθελοντή και της Εθελοντικής Ομάδας»

Στην περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τον εθελοντή προβλέπεται άμεση συνάντηση με τον εθελοντή, συζήτηση και πλάνο ενεργειών προκειμένου να εντοπισθούν τα αίτια και να τοποθετηθεί σε άλλο έργο ή ακόμα και να αποχωρήσει.

 

β) Απολογισμός του εθελοντικού έργου

Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και έργου εθελοντισμού και αφού ο εθελοντής ή εθελοντική ομάδα έχει αξιολογήσει το έργο του, την υποστήριξη και την εκπαίδευση που του έχει παράσχει το Γ.Ν.Λαμίας, η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αξιολογήσεις (αυτή του εθελοντή-εθελοντικής ομάδας και της ΕΔΑΕ), κατά τον απολογισμό προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

i) Κάνει απολογισμό της διαδικασίας διαχείρισης των εθελοντών μέσα από τα μάτια του εθελοντή και της εθελοντικής εργασίας του εθελοντή και της εθελοντικής ομάδας, σε σχέση με τις αρμοδιότητες και καθήκοντα τους.

ii) Αναδιοργανώνει- εμπλουτίζει τα προγράμματα εθελοντισμού, σε περίπτωση που έχει προκύψει ανάγκη από τα ευρήματα των παραπάνω αξιολογήσεων.

iii) Προσδιορίζει αν και πώς ο εθελοντής θα ήθελε να συνεχίσει την συνεργασία του με τον φορέα.

Η κατάλληλη, ειλικρινής και εξατομικευμένη αναγνώριση των εθελοντών ή των εθελοντικών ομάδων, μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία ενός εθελοντικού προγράμματος. Το Γ.Ν.Λαμίας  που θα έχει επενδύσει χρόνο, κόπο και προσωπικό στη δημιουργική και δυναμική προσέλκυση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των εθελοντών, επιθυμεί να διατηρήσει τους εθελοντές ενισχύοντας το έργο του.

    Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ η εκπαίδευση και η επίβλεψη είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν πραγματοποιούνται με σταθερά οργανωμένες μεθόδους και πρακτικές, η αναγνώριση είναι καλύτερο να διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Ο κάθε εθελοντής κινητοποιείται από διαφορετικούς παράγοντες, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρέπει να αναγνωρίζεται και με διαφορετικό  τρόπο.

 

            Το Γ.Ν.Λαμίας προκειμένου να παρέχει κίνητρα, καθώς και ηθική και ψυχολογική ικανοποίηση στον εθελοντή και αναγνωρίζοντας την προσφορά εργασίας κάθε εθελοντή ή εθελοντικής ομάδας,  θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και πιστοποιεί την εργασία των εθελοντών και χορηγεί στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες εφόσον έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 30 ώρες εθελοντικής εργασίας:

 •  «Πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας»
 • «Συστατική Επιστολή»

Επίσης θα διοργανώνει Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ και Ημερίδες (σε συνεργασία και με άλλους φορείς, π.χ. Δήμος Λαμιέων) όπου εκτός των άλλων θα επιβραβεύει τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες του (π.χ. κατά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, 5 Δεκεμβρίου).

α) Λύση  της  εθελοντικής εργασίας

Η λύση της συμφωνίας για παροχή εθελοντικής εργασίας  μπορεί να συμβεί  μετά από:

 • Την ολοκλήρωση  εθελοντικού έργου ή προγράμματος.
 • Επιθυμία του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας και αφού έχουν πλήρως συζητηθεί οι λόγοι  αποχώρησής του.
 • Απόφαση  του φορέα  όταν διαπιστωθεί  ακαταλληλότητα του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας σε σχέση με τις αρμοδιότητές του.

 

β) Συνέντευξη αποχώρησης

Η διαδικασία αποχώρησης του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας θα περιλαμβάνει την συμπλήρωση «Έντυπο Αποχώρησης Εθελοντή & Εθελοντικής Ομάδας» καθώς και συνάντηση με τον Υπεύθυνο Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας και την Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε) όπου θα αναπτύξει τις σκέψεις του πάνω στα θέματα που αναφέρθηκαν στην φόρμα αποχώρησης.

Η φόρμα αποχώρησης αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο υποβολής των ερωτημάτων, κοινοποίησης των προβλημάτων καθώς και των θετικών εμπειριών που αντιμετωπίστηκαν κατά την διάρκεια της εθελοντικής εργασίας.

 

Αν συμφωνηθεί η αποχώρηση του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου την λύση της συμφωνίας για παροχή εθελοντικής εργασίας του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας και το Δ.Σ. με απόφασή του λύει την συμφωνία και διαγράφει από το Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν.Λαμίας