Ορισμοί - Αρχές του Εθελοντισμού

 

α) Εθελοντισμός είναι η δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους, από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή διαμέσου των οργανώσεων των οποίων αποτελούν μέλη, προς το συμφέρον της ομάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης (αλτρουιστικούς).

β) Το Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας, είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες, σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία στο Γ.Ν.Λαμίας. Αποτελεί την Τράπεζα Εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους και τον διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και 12 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010)

  • «Συντονιστής φορέας» είναι το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εγκρίνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.Το Γ.Ν.Λαμίας ορίζεται «Συντονιστής φορέας» ως εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
  • «Μητρώο εθελοντών - εθελοντικών ομάδων» είναι το μητρώο που τηρείται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.
  • «Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγγεγραμμένο στο μητρώο εθελοντών φυσικό πρόσωπο που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.
  • «Εθελοντική ομάδα υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι η ένωση φυσικών προσώπων που συνιστάται με σκοπό την παροχή εθελοντικής προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο μητρώο εθελοντών. Εθελοντικές ομάδες μπορεί να συνιστώνται και από νομικά πρόσωπα με απόφαση της διοίκησής τους.
  • «Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων καταστάσεων» είναι ο πιστοποιημένος εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας που έχει δηλώσει την πρόθεσή του για συμμετοχή σε ομάδες, που συγκροτούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • «Πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντών από το συντονιστή φορέα.
  • «Χορηγοί ή δωρητές εθελοντικών προγραμμάτων υγείας - κοινωνικής φροντίδας» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προτείνουν και επιχορηγούν εθελοντικά προγράμματα υγείας - κοινωνικής φροντίδας ή επιχορηγούν την υλοποίηση και την ανάπτυξη υφιστάμενων προγραμμάτων.

    Το πεδίο δράσης των εθελοντών υγείας θα είναι το Γ.Ν.Λαμίας και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).

δ) Αρχές του Εθελοντισμού

• Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή.

• Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη και δεν είναι υποκατάστατο της αμειβομένης εργασίας.

Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή ασφάλεια αυτών.

• Ο εθελοντισμός είναι πάντοτε θέμα επιλογής.

• Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.

• Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων.

• Ο εθελοντισμός καταδικάζει ρατσιστικές, ξενοφοβικές & ομοφοβικές συμπεριφορές και απορρίπτει τον θρησκευτικό προσηλυτισμό.

• Ο εθελοντισμός είναι ένας θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους.

• Ο εθελοντισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο άτομα η ομάδες μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινες περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.