Αίτηση στο Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας μπορούν να υποβάλουν

1) Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρο 7 του Ν. 4455/2017, ΦΕΚ 22/τ.Α΄/23-2-2017), ήτοι, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει και υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

2) άλλες Εθελοντικές Ομάδες - Οργανώσεις - Φορείς.