Κριτήρια επιλογής - εγγραφής των υποψηφίων εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

  • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντικής εργασίας
  • Τα δηλούμενα προσόντα των υποψηφίων/ενδιαφερόμενων
  • Η συνέντευξη των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης & Αξιολόγησης Εθελοντών του Νοσοκομείου.
  • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ανηλίκων (Ν. 3868/2010. άρθρο 12 παρ. 4)