ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 09:46:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΧ4690ΒΜ-9ΓΗ

Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 07/04/2021 15:15:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΞΜ4690ΒΜ-7Ε9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΤΝ-ΜΕΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΤΝ-ΜΕΘ
Ημ/νια: 07/04/2021 14:46:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΑΧ4690ΒΜ-Γ58

Παράταση σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- επικουρικού υπαλλήλου (Γ.Ζ.)

Θέμα: Παράταση σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- επικουρικού υπαλλήλου (Γ.Ζ.)
Ημ/νια: 07/04/2021 14:19:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΞΡ4690ΒΜ-Μ6Ι

Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου (Γ.Ζ.)

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου (Γ.Ζ.)
Ημ/νια: 07/04/2021 14:15:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ2Ι4690ΒΜ-0ΙΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 14:15:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Υ44690ΒΜ-Ε6Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 14:11:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ9Ξ4690ΒΜ-53Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 14:10:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ6Γ4690ΒΜ-ΙΒΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 14:01:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘΜ4690ΒΜ-5ΡΦ

Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» α/α ΕΣΗΔΗΣ 91651 (CPV:33140000-3, 19640000...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» α/α ΕΣΗΔΗΣ 91651 (CPV:33140000-3, 19640000-4, 30192700-8, 33100000-1, 33122000-1, 33170000-2, 33181200-4, 33793000-5 ) προϋπολογισθείσας δαπάνης 418.800,69€ με ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 837.601,38€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
Ημ/νια: 07/04/2021 13:58:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤΩ4690ΒΜ-ΗΞΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 13:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΔΑ4690ΒΜ-ΤΟ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 13:50:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΡΓ4690ΒΜ-3ΦΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 13:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΞ84690ΒΜ-ΟΤ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 13:33:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΚΕ4690ΒΜ-9Ρ6

ΧΕ-449

Θέμα: ΧΕ-449
Ημ/νια: 07/04/2021 10:41:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΜΗ4690ΒΜ-ΛΧΓ

ΧΕ-448

Θέμα: ΧΕ-448
Ημ/νια: 07/04/2021 10:40:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠ04690ΒΜ-ΧΕΓ

ΧΕ-447

Θέμα: ΧΕ-447
Ημ/νια: 07/04/2021 10:39:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ274690ΒΜ-Δ6Α

ΧΕ-446

Θέμα: ΧΕ-446
Ημ/νια: 07/04/2021 10:38:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΥ04690ΒΜ-ΟΓΦ

ΧΕ-445

Θέμα: ΧΕ-445
Ημ/νια: 07/04/2021 10:37:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΣ4690ΒΜ-Μ1Τ

ΧΕ-444

Θέμα: ΧΕ-444
Ημ/νια: 07/04/2021 10:37:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ8Ι4690ΒΜ-ΝΑΡ

Σελίδες