«Λήψη Απόφασης για την προμήθεια «Συσκευών ορού, υλικών εργαστηρίων, φιαλιδίων, γαντιών και καθετήρων» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την προμήθεια «Συσκευών ορού, υλικών εργαστηρίων, φιαλιδίων, γαντιών και καθετήρων» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.880,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
Ημ/νια: 18/09/2020 10:34:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ3Ω4690ΒΜ-71Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/09/2020 09:26:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΩΥ4690ΒΜ-6Ξ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ISOBOX

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ISOBOX
Ημ/νια: 18/09/2020 08:50:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΩΜ4690ΒΜ-Δ28

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΙΑΠ 7,8/2020

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΙΑΠ 7,8/2020
Ημ/νια: 18/09/2020 08:45:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ474690ΒΜ-ΡΞΥ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 8/2020

Θέμα: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 8/2020
Ημ/νια: 17/09/2020 14:44:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΦΒ4690ΒΜ-Ν7Ζ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 8/2020

Θέμα: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 8/2020
Ημ/νια: 17/09/2020 14:37:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΡ4690ΒΜ-5ΨΟ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 8/2020

Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 8/2020
Ημ/νια: 17/09/2020 14:33:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ4Ρ4690ΒΜ-72Ι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 14:30:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ2Β4690ΒΜ-Η42

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 14:28:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΨ34690ΒΜ-ΦΥ8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 14:27:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΑΜ4690ΒΜ-ΕΨΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 14:25:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΘΨ4690ΒΜ-ΒΒ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 14:23:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΤΗ4690ΒΜ-ΛΥΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 14:17:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΕΝ4690ΒΜ-ΜΦΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 14:06:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67464690ΒΜ-ΧΞΨ

Προμήθεια είδης ραπτικής για τις ανάγκες του ραφείου του Γ.Ν Λαμίας μέσω ΧΕΠ.

Θέμα: Προμήθεια είδης ραπτικής για τις ανάγκες του ραφείου του Γ.Ν Λαμίας μέσω ΧΕΠ.
Ημ/νια: 17/09/2020 12:42:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ6Ε4690ΒΜ-ΗΛΥ

Έκδοση φωτοαντιγράφων μέσω ΧΕΠ

Θέμα: Έκδοση φωτοαντιγράφων μέσω ΧΕΠ
Ημ/νια: 17/09/2020 12:35:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ204690ΒΜ-ΔΙΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 12:21:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΜΙ4690ΒΜ-ΡΜΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 12:16:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΨΝ4690ΒΜ-ΘΩΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 12:13:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΥΨ4690ΒΜ-ΒΨΛ

Προμήθεια ‘Τεσσάρων (4) τεμαχίων Τορικών Ενδοφακών για ασθενείς της Οφθαλμολογικής Λίστας Χειρουργείου’ του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Προμήθεια ‘Τεσσάρων (4) τεμαχίων Τορικών Ενδοφακών για ασθενείς της Οφθαλμολογικής Λίστας Χειρουργείου’ του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 17/09/2020 11:55:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΨ54690ΒΜ-ΨΤΣ

Σελίδες