ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33100000-1, 33140000-3, 33141200-2, 33141210-5, 33194100-7 )...

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33100000-1, 33140000-3, 33141200-2, 33141210-5, 33194100-7 ) προϋπολογισθείσας δαπάνης 351.932,51 € πλέον ΦΠΑ (399.942,18€ με ΦΠΑ) για ένα (1) έτος,με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος,συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 703.865,02 € πλέον ΦΠΑ(799.884,37€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 29/07/2021 12:42:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΔΒ4690ΒΜ-35Ω

ΧΕ-1090

Θέμα: ΧΕ-1090
Ημ/νια: 29/07/2021 12:18:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨΩ4690ΒΜ-ΠΣΔ

ΧΕ-1227

Θέμα: ΧΕ-1227
Ημ/νια: 29/07/2021 11:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΥΕ4690ΒΜ-ΘΞΘ

ΧΕ-1216

Θέμα: ΧΕ-1216
Ημ/νια: 29/07/2021 11:38:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΟΔ4690ΒΜ-Η2Φ

ΧΕ-1231

Θέμα: ΧΕ-1231
Ημ/νια: 29/07/2021 10:41:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ2Β4690ΒΜ-9ΣΧ

ΧΕ-1230

Θέμα: ΧΕ-1230
Ημ/νια: 29/07/2021 10:39:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧΟ4690ΒΜ-ΠΣ3

ΧΕ-1229

Θέμα: ΧΕ-1229
Ημ/νια: 29/07/2021 10:38:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΡΑ4690ΒΜ-4ΦΤ

ΧΕ-1228

Θέμα: ΧΕ-1228
Ημ/νια: 29/07/2021 10:36:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΚΖ4690ΒΜ-ΒΤΣ

ΧΕ-1226

Θέμα: ΧΕ-1226
Ημ/νια: 29/07/2021 10:23:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΨΘ4690ΒΜ-Ζ1Δ

ΧΕ-1225

Θέμα: ΧΕ-1225
Ημ/νια: 29/07/2021 10:19:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΜΨ4690ΒΜ-Α3Ω

ΧΕ-1224

Θέμα: ΧΕ-1224
Ημ/νια: 29/07/2021 10:17:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΑΨ4690ΒΜ-ΔΒΣ

ΧΕ-1223

Θέμα: ΧΕ-1223
Ημ/νια: 29/07/2021 10:15:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ7Π4690ΒΜ-ΝΤ9

ΧΕ-1209

Θέμα: ΧΕ-1209
Ημ/νια: 29/07/2021 08:26:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 631Β4690ΒΜ-ΩΥΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/07/2021 13:58:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΚ64690ΒΜ-ΠΥΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/07/2021 13:57:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖ44690ΒΜ-7ΛΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/07/2021 13:56:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣΨ4690ΒΜ-Π3Ε

ΧΕ-1205

Θέμα: ΧΕ-1205
Ημ/νια: 28/07/2021 13:55:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ρ94690ΒΜ-2Η7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/07/2021 13:54:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ7Λ4690ΒΜ-ΣΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/07/2021 13:53:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΑΖ4690ΒΜ-ΙΝ1

ΧΕ-1234

Θέμα: ΧΕ-1234
Ημ/νια: 28/07/2021 13:52:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ9Μ4690ΒΜ-ΒΥ6

Σελίδες