Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (CPV: 24111900-4) για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.580,645€ πλέον ΦΠΑ(400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα...

Θέμα: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (CPV: 24111900-4) για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.580,645€ πλέον ΦΠΑ(400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτού για δύο (2) ακόμη έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 967.741,935€ πλέον ΦΠΑ(1.200.00,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022
Ημ/νια: 16/05/2022 11:26:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΤΙ4690ΒΜ-1Ε4

ΧΕ-770 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-770 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 16/05/2022 11:25:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΘΘ4690ΒΜ-ΑΡΦ

ΧΕ-763 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-763 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 16/05/2022 11:24:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΣ04690ΒΜ-Ν2Ρ

ΧΕ-764 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Θέμα: ΧΕ-764 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Ημ/νια: 16/05/2022 11:24:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΑΒ4690ΒΜ-ΨΔΜ

ΧΕ-774 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (4/2022)

Θέμα: ΧΕ-774 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (4/2022)
Ημ/νια: 16/05/2022 11:21:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘ24690ΒΜ-ΤΝ1

ΧΕ-761 ΣΕΙΡΑ Α/2022

Θέμα: ΧΕ-761 ΣΕΙΡΑ Α/2022
Ημ/νια: 16/05/2022 11:15:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΡ4690ΒΜ-13Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2022 08:50:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ1Ξ4690ΒΜ-ΡΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2022 08:48:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΦΓ4690ΒΜ-2ΨΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2022 08:40:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΙΗ4690ΒΜ-ΑΜΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2022 08:38:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΟΓ4690ΒΜ-ΛΓΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
Ημ/νια: 16/05/2022 08:33:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΑΗ4690ΒΜ-ΣΟΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2022 08:33:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΖΙ4690ΒΜ-Ζ0Ο

Απόφαση χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων μηνός Απριλίου 2022

Θέμα: Απόφαση χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων μηνός Απριλίου 2022
Ημ/νια: 16/05/2022 08:32:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΓΠ4690ΒΜ-ΞΦΛ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια θερμικών βραχιολιών ταυτοποίησης ασθενών για το μηχάνημα εκτύπωσης ‘’ZEBRA 510 HC’’ του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια θερμικών βραχιολιών ταυτοποίησης ασθενών για το μηχάνημα εκτύπωσης ‘’ZEBRA 510 HC’’ του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/05/2022 08:27:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 685Λ4690ΒΜ-5ΨΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2022 08:25:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΒΘ4690ΒΜ-ΘΓΕ

Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ΄αριθμ. Β/8670/05-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικοοικονομικών προσφορών για Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ (CPV:42418000-9) προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 4.750,00 € με ΦΠΑ μετά από Πρόσκληση ...

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ΄αριθμ. Β/8670/05-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικοοικονομικών προσφορών για Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ (CPV:42418000-9) προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 4.750,00 € με ΦΠΑ μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπηρεσίας μας (Έρευνα Αγοράς 649), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,αποκλειστικά βάσει της τιμής για την κάλυψη αναγκών του Φαρμακείου του ΓΝ Λαμίας στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Ημ/νια: 15/05/2022 22:07:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ994690ΒΜ-Ξ6Ν

Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας & αναγκαιότητας για την «Αποκατάσταση προβλημάτων των φρεατίων δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν. Λαμίας και την εναρμόνιση τους με την κείμενη νομοθεσία» ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 58...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας & αναγκαιότητας για την «Αποκατάσταση προβλημάτων των φρεατίων δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν. Λαμίας και την εναρμόνιση τους με την κείμενη νομοθεσία» ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 58.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Ημ/νια: 15/05/2022 22:06:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΝΕ4690ΒΜ-Ζ2Φ

Λήψη Απόφασης επί του Β/8327/29-04-2022 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Υλικών για την αντικατάσταση, επέκταση , αναβάθμιση δικτύου...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Β/8327/29-04-2022 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Υλικών για την αντικατάσταση, επέκταση , αναβάθμιση δικτύου πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 45216121-8 ), ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.517,47 € χωρίς Φ.Π.Α & 21.721,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Ημ/νια: 15/05/2022 22:04:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ494690ΒΜ-ΞΘΙ

Λήψη απόφασης α.: για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (cpv: 24111900-4) από την εταιρεία «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»(ΑΦΜ: 095167018) κατόπιν διαπραγμάτευσης, αρχομένης από 16-05-2022 έως 31-05-2022, συνολικού ποσού 29.480,00€ πλέον ΦΠΑ (36.555,20€...

Θέμα: Λήψη απόφασης α.: για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (cpv: 24111900-4) από την εταιρεία «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»(ΑΦΜ: 095167018) κατόπιν διαπραγμάτευσης, αρχομένης από 16-05-2022 έως 31-05-2022, συνολικού ποσού 29.480,00€ πλέον ΦΠΑ (36.555,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και β: για την μίσθωση (cpv: 98390000-3) χρήσης εξοπλισμού ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» μηνιαίου συνολικού ποσού 120,00€ πλέον ΦΠΑ (148,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 15/05/2022 22:03:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΚ14690ΒΜ-ΞΙΒ

Τροποποίηση των υπ’αριθμ.27/11-11-202 (θέμα 8ο ΕΗΔ) με ΑΔΑ: 6ΕΨΞ4690ΒΜ-ΟΤΝ και 5/28-2-2022 (θέμα 14ο) με ΑΔΑ: ΨΘΦΙ4690ΒΜ-Λ1Ν Αποφάσεων ΔΣ του ΓΝ Λαμίας σχετικών με τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια ...

Θέμα: Τροποποίηση των υπ’αριθμ.27/11-11-202 (θέμα 8ο ΕΗΔ) με ΑΔΑ: 6ΕΨΞ4690ΒΜ-ΟΤΝ και 5/28-2-2022 (θέμα 14ο) με ΑΔΑ: ΨΘΦΙ4690ΒΜ-Λ1Ν Αποφάσεων ΔΣ του ΓΝ Λαμίας σχετικών με τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» του ΠΠΥΥ2020 (CPV: 33698100-0) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 112973, 112974, 112975, 112976, 112977, 112978, 112979 προϋπολογισθείσας δαπάνης 899.466,52€ ΜΕ ΦΠΑ για δύο έτη, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.349.199,82€ με ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
Ημ/νια: 15/05/2022 22:01:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΘΔ4690ΒΜ-ΘΡΡ

Σελίδες