ΧΕ-1103 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5676.03.2)

Θέμα: ΧΕ-1103 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5676.03.2)
Ημ/νια: 23/05/2024 12:53:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΖΔ4690ΒΜ-8Τ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 12:50:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΦΣ4690ΒΜ-ΣΓΗ

Προμήθεια είδους της ομάδας (29) του ΠΠΥΥ2024 ««ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ» (CPV: 24322500-2 ) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για (1) ένα έτος, 1.870,00€ πλέον ΦΠΑ (2318,80€ με ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής...

Θέμα: Προμήθεια είδους της ομάδας (29) του ΠΠΥΥ2024 ««ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ» (CPV: 24322500-2 ) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για (1) ένα έτος, 1.870,00€ πλέον ΦΠΑ (2318,80€ με ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.740,00€ πλέον ΦΠΑ (4.637,60€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 23/05/2024 09:37:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68454690ΒΜ-31Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:36:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΩΕ4690ΒΜ-ΟΣΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:35:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΗΣ4690ΒΜ-ΠΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:33:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΙ4690ΒΜ-ΤΛΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:32:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΠΓ4690ΒΜ-Ο3Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:31:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΡ84690ΒΜ-ΝΙΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:26:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΤΠ4690ΒΜ-Ι0Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:19:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΧΥ4690ΒΜ-ΞΤ4

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:12:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΘ64690ΒΜ-ΒΒΛ

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 08:09:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΝ14690ΒΜ-ΘΡΙ

ΧΕ-1095 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 17/10/23 ΕΩΣ 31/11/23 (5531.02.1)

Θέμα: ΧΕ-1095 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 17/10/23 ΕΩΣ 31/11/23 (5531.02.1)
Ημ/νια: 22/05/2024 14:30:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Ζ64690ΒΜ-ΨΗΧ

ΧΕ-1094 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΒΙΟΨΙΕΣ ΑΠΟ 4/8/23 ΕΩΣ 29/9/23 ΚΑΙ 10ος /23

Θέμα: ΧΕ-1094 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΒΙΟΨΙΕΣ ΑΠΟ 4/8/23 ΕΩΣ 29/9/23 ΚΑΙ 10ος /23
Ημ/νια: 22/05/2024 14:24:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΖΕ4690ΒΜ-Α3Θ

ΧΕ-1093 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1093 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/05/2024 14:16:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΦΘ4690ΒΜ-ΝΙΗ

ΧΕ-1085 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1085 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/05/2024 14:08:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62374690ΒΜ-ΥΦΝ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ για επείγον χειρουργείο που θα πραγματοποιηθεί στις 22-05-2023 , με διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 2 του Ν/4412/ 2016 , συνολικού ποσού 1.262,03€ με ΦΠΑ...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ για επείγον χειρουργείο που θα πραγματοποιηθεί στις 22-05-2023 , με διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 2 του Ν/4412/ 2016 , συνολικού ποσού 1.262,03€ με ΦΠΑ, (ΚΑΕ:1313,CPV 33141700-7).
Ημ/νια: 22/05/2024 13:59:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΤ34690ΒΜ-ΖΔΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2024 13:50:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΝΩ4690ΒΜ-ΜΑΝ

ΧΕ-1165 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΗΝΩΝ 12ος/23 και 1ος/24

Θέμα: ΧΕ-1165 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΗΝΩΝ 12ος/23 και 1ος/24
Ημ/νια: 22/05/2024 13:17:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΙΡ4690ΒΜ-Γ9Τ

ΧΕ-1077 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4190Π.9)

Θέμα: ΧΕ-1077 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4190Π.9)
Ημ/νια: 22/05/2024 12:53:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΤΣ4690ΒΜ-ΛΝΠ

Σελίδες