ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2024 12:45:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕΣ4690ΒΜ-797

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2024 12:28:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΣ94690ΒΜ-ΩΦΣ

Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ5947 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» και επισκευή και γενικό service του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5948 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» του Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ5947 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» και επισκευή και γενικό service του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5948 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 14/05/2024 12:12:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ464690ΒΜ-5ΘΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2024 12:11:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΦ74690ΒΜ-ΠΓΥ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΦΡΕΖΕΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ έτους 2024, προϋπολογισθείσας δαπάνης 499.997,65€ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής...

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΦΡΕΖΕΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ έτους 2024, προϋπολογισθείσας δαπάνης 499.997,65€ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 999.995,29€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ημ/νια: 14/05/2024 11:56:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ57Α4690ΒΜ-76Α

Προμήθεια αναλώσιμών υλικών για την επισκευή των εφεδρικών κλιματιστικών τοίχου μάρκας Inventor του Server Room του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμών υλικών για την επισκευή των εφεδρικών κλιματιστικών τοίχου μάρκας Inventor του Server Room του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 14/05/2024 11:09:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΛ24690ΒΜ-ΤΧ9

Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς /Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια των ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV: 33141320-9, 33141310-6, 33140000-3), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 451.932...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς /Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια των ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV: 33141320-9, 33141310-6, 33140000-3), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 451.932,63 € πλέον ΦΠΑ (559.416,51 € με ΦΠΑ) για τρία (3) συνολικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο ετών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 13/05/2024 14:33:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΒΓ4690ΒΜ-Κ1Η

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της υπέρβασης καυσίμων για τα αριθμ. ΚΗΗ 7083 & ΚΗΙ 5947 υπηρεσιακά οχήματα του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Απρίλιο 2024

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την έγκριση της υπέρβασης καυσίμων για τα αριθμ. ΚΗΗ 7083 & ΚΗΙ 5947 υπηρεσιακά οχήματα του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Απρίλιο 2024
Ημ/νια: 13/05/2024 14:27:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ7Ζ4690ΒΜ-ΚΧΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2024 11:59:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ214690ΒΜ-ΑΞΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2024 11:54:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΧΕ4690ΒΜ-0Λ2

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου Επικουρικης Υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Μαρτιος 2024

Θέμα: Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου Επικουρικης Υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Μαρτιος 2024
Ημ/νια: 13/05/2024 11:53:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ6Χ4690ΒΜ-ΤΗΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2024 11:47:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΖ44690ΒΜ-ΩΩ4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2024 11:41:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩ84690ΒΜ-Χ3Ξ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2024 11:18:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΔΟ4690ΒΜ-9ΓΕ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2024 10:56:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΨΣ4690ΒΜ-Τ2Δ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
Ημ/νια: 13/05/2024 10:40:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ644690ΒΜ-ΕΒ1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2024 10:15:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΝΔ4690ΒΜ-Η3Υ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑKOΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑKOΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2024 10:13:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν0Ο4690ΒΜ-ΧΟΛ

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/8859/26-4-2024 συμπληρωματικού Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικό Οικονομικών Προσφορών, κατόπιν λήψεως της αριθμ. 25/24-4-2024 Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του Δημόσιου Ηλεκτρονικού...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/8859/26-4-2024 συμπληρωματικού Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικό Οικονομικών Προσφορών, κατόπιν λήψεως της αριθμ. 25/24-4-2024 Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» α/α ΕΣΗΔΗΣ 183472 προϋπολογισθείσας δαπάνης 129.570,14 € με ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτών για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 388.710,43 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 12/05/2024 18:16:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖΝ4690ΒΜ-ΟΞΛ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5835.02.2. ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5835.02.2. ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 14:31:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ5Τ4690ΒΜ-802

Σελίδες