ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2022 13:33:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΠ64690ΒΜ-ΘΧΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2022 13:31:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 968Ψ4690ΒΜ-52Μ

ΧΕ-1882 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.3,4,5/2022

Θέμα: ΧΕ-1882 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.3,4,5/2022
Ημ/νια: 22/09/2022 13:30:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ484690ΒΜ-ΡΡ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2022 13:23:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΜΘ4690ΒΜ-ΣΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2022 12:53:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΡ64690ΒΜ-7ΥΤ

Προμήθεια «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» CPV:09121200-5- (Αέριο μέσω αγωγών), από το προς εκτέλεση Π.Π.Υ.Υ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.209.677...

Θέμα: Προμήθεια «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» CPV:09121200-5- (Αέριο μέσω αγωγών), από το προς εκτέλεση Π.Π.Υ.Υ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.209.677,42 € χωρίς Φ.Π.Α & 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.629.032,26€ χωρίς ΦΠΑ και 4.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 22/09/2022 10:57:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΨΠ4690ΒΜ-ΒΕΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΠΥΥ2020

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΠΥΥ2020
Ημ/νια: 22/09/2022 07:56:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΓ4690ΒΜ-ΞΤΞ

ΧΕ-1769 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4671)

Θέμα: ΧΕ-1769 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4671)
Ημ/νια: 21/09/2022 13:14:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΟΩ4690ΒΜ-9ΗΜ

ΧΕ-1765 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΝΑΛ.ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.ΕΤΟΥΣ 2021.1η ΚΑΙ 2ηΔΟΣΗ.(03.4281)

Θέμα: ΧΕ-1765 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΝΑΛ.ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.ΕΤΟΥΣ 2021.1η ΚΑΙ 2ηΔΟΣΗ.(03.4281)
Ημ/νια: 21/09/2022 13:11:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΑΕ4690ΒΜ-ΑΨΗ

ΧΕ-1767 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 13-8-2021 ΕΩΣ 12-2-2022

Θέμα: ΧΕ-1767 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 13-8-2021 ΕΩΣ 12-2-2022
Ημ/νια: 21/09/2022 13:09:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΔ74690ΒΜ-366

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2022 12:47:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΡ84690ΒΜ-Ξ61

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2022 12:46:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Β64690ΒΜ-ΗΒ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2022 12:45:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ804690ΒΜ-ΡΩΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2022 12:41:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΞΨ4690ΒΜ-ΜΥΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2022 12:36:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Δ14690ΒΜ-ΣΜ2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2022 12:24:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΖ74690ΒΜ-Ν7Ξ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Κ.Κ.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Κ.Κ.
Ημ/νια: 21/09/2022 12:11:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ3Ι4690ΒΜ-ΛΩ9

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2022 10:35:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΘΚ4690ΒΜ-Α67

Προμήθεια πλακών επισκέψιμων ορόφων ορυκτών ινών για τις ψευδοροφές του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια πλακών επισκέψιμων ορόφων ορυκτών ινών για τις ψευδοροφές του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 21/09/2022 10:29:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60864690ΒΜ-Χ68

ΧΕ-1784 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 7-6-2022 ΕΩΣ 6-7-2022

Θέμα: ΧΕ-1784 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 7-6-2022 ΕΩΣ 6-7-2022
Ημ/νια: 21/09/2022 09:55:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω37Ε4690ΒΜ-Ε5Ε

Σελίδες