ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 10:36:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΦ4690ΒΜ-Π76

Απόφαση παράτασης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού υπαλλήλου (Η.Κ.)

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού υπαλλήλου (Η.Κ.)
Ημ/νια: 09/04/2021 10:35:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΑΛ4690ΒΜ-3ΩΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 10:34:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ7Γ4690ΒΜ-1ΧΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 08:24:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΡΝ4690ΒΜ-ΤΞ4

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτό διαγωνισμού Κάτω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία: «1)Συντήρησης Δικτυακού Ενεργού Εξοπλισμού, εικονικών μηχανών σε Servers (VMs) και εξοπλισμού δικτύου δεδομένων (SLA Hardware), 2) Συντήρησης του...

Θέμα: Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτό διαγωνισμού Κάτω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία: «1)Συντήρησης Δικτυακού Ενεργού Εξοπλισμού, εικονικών μηχανών σε Servers (VMs) και εξοπλισμού δικτύου δεδομένων (SLA Hardware), 2) Συντήρησης του Site και ανανέωσης πιστοποιητικού ασφαλείας Comodo Εssential SSL Wildcard’, και 3) κάλυψης του Hot-Spot με πύκνωση των Αccess Points και τη συντήρηση αυτού(CPV:72253200-5)»,διετούς προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 87.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 09/04/2021 07:47:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ4Ι4690ΒΜ-2ΟΙ

Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 1200 εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού SARS COV 2 (CPV: 33698100-0) με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρεις (3) μήνες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60...

Θέμα: Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 1200 εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού SARS COV 2 (CPV: 33698100-0) με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρεις (3) μήνες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€.
Ημ/νια: 08/04/2021 15:25:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΦΙ4690ΒΜ-Η9Ν

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 15:17:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΔ4690ΒΜ-ΠΩΨ

Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) της αριθμ.499 Πρόσκλησης για την Επισκευή της διοισοφάγειας κεφαλής με s/n:92003383 του Υπερηχοτομογράφου ...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) της αριθμ.499 Πρόσκλησης για την Επισκευή της διοισοφάγειας κεφαλής με s/n:92003383 του Υπερηχοτομογράφου ACUSON ANTARES με s/n:116751 του Εξωτερικού Τακτικού Καρδιολογικού Ιατρείου του Γ.Ν Λαμίας (CPV: 33141620-2), ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.330,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 9.089,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Ημ/νια: 08/04/2021 15:10:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΔΞ4690ΒΜ-ΓΤΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 08/04/2021 14:25:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92234690ΒΜ-ΩΝΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Ημ/νια: 08/04/2021 14:02:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΘ64690ΒΜ-ΧΗΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛ.ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤ.ΟΦΘ.ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛ.ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤ.ΟΦΘ.ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ημ/νια: 08/04/2021 13:23:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΚΤ4690ΒΜ-ΕΙΕ

Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 08/04/2021 13:03:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ714690ΒΜ-ΣΩ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 12:26:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΤΤ4690ΒΜ-ΖΨΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 12:14:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΕΣ4690ΒΜ-Ο6Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 374

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 374
Ημ/νια: 08/04/2021 11:26:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΖ64690ΒΜ-Ε5Β

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 526 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 526 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Ημ/νια: 08/04/2021 11:05:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΝ64690ΒΜ-8ΝΤ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ.
Ημ/νια: 08/04/2021 11:01:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΓ4690ΒΜ-ΧΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Ημ/νια: 08/04/2021 10:47:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡΑ4690ΒΜ-ΗΧΦ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ 431 ΕΩΣ 435

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ 431 ΕΩΣ 435
Ημ/νια: 08/04/2021 10:31:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ354690ΒΜ-ΩΓΜ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 429,430.

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 429,430.
Ημ/νια: 08/04/2021 10:28:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66Α34690ΒΜ-Μ7Ζ

Σελίδες