ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ UNIT ΩΡΛ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ UNIT ΩΡΛ
Ημ/νια: 12/04/2021 10:10:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΞ84690ΒΜ-Π0Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2021 10:00:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΣΞ4690ΒΜ-ΔΓ2

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2021 09:44:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ3Ο4690ΒΜ-6ΧΤ

Καθαρισμός και απολύμανση μέσα και έξω των επιβατηγών αυτοκινήτων του Γ.Ν. Λαμίας για ένα (1) έτος με συχνότητα πλυσίματος δυο (2) φορές το μήνα για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και μια (1) φορά το μήνα για την κινητή μονάδα αιμοδοσίας

Θέμα: Καθαρισμός και απολύμανση μέσα και έξω των επιβατηγών αυτοκινήτων του Γ.Ν. Λαμίας για ένα (1) έτος με συχνότητα πλυσίματος δυο (2) φορές το μήνα για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και μια (1) φορά το μήνα για την κινητή μονάδα αιμοδοσίας
Ημ/νια: 12/04/2021 09:25:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΖ4690ΒΜ-ΛΘ1

ΠΡΟΜ. ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ

Θέμα: ΠΡΟΜ. ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ
Ημ/νια: 09/04/2021 20:33:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟ64690ΒΜ-59Γ

Έγκριση κατανομής ποσού για εφημερίας νυχτερινά και εξαιρέσιμα οικονομικού έτους 2021 Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Έγκριση κατανομής ποσού για εφημερίας νυχτερινά και εξαιρέσιμα οικονομικού έτους 2021 Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 09/04/2021 14:07:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΤΓ4690ΒΜ-ΑΝΦ

Προμήθεια δοχείων διαστολής για το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) του πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια δοχείων διαστολής για το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) του πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 09/04/2021 14:04:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΟΨ4690ΒΜ-8ΧΒ

Παράταση σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. επικουρικού υπαλλήλου (Γ.Ρ.)

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. επικουρικού υπαλλήλου (Γ.Ρ.)
Ημ/νια: 09/04/2021 14:02:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΡΩ4690ΒΜ-ΟΔ1

Παράταση σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. επικουρικού υπαλλήλου (Η.Κ.)

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. επικουρικού υπαλλήλου (Η.Κ.)
Ημ/νια: 09/04/2021 13:57:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω894690ΒΜ-Ε9Χ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 13:52:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΑ4690ΒΜ-9Μ8

Παράταση σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. επικουρικού προσωπικού (Α.Τ.)

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. επικουρικού προσωπικού (Α.Τ.)
Ημ/νια: 09/04/2021 13:48:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΑΠ4690ΒΜ-7ΓΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 13:47:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΑΙ4690ΒΜ-ΩΟΤ

Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Χ.Λ.)

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Χ.Λ.)
Ημ/νια: 09/04/2021 13:44:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΤΓ4690ΒΜ-ΛΛ5

Προμήθεια εργαλείων για όλες τις ειδικότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας από το ΠΠΥΥ2020

Θέμα: Προμήθεια εργαλείων για όλες τις ειδικότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας από το ΠΠΥΥ2020
Ημ/νια: 09/04/2021 11:13:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Ζ74690ΒΜ-0ΤΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 11:08:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ8Ν4690ΒΜ-1Δ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 11:05:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 948Ι4690ΒΜ-42Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 10:52:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΡΓ4690ΒΜ-9ΩΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 10:49:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΕΕ4690ΒΜ-ΞΨΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 10:42:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΛ84690ΒΜ-Λ4Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 10:38:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε754690ΒΜ-004

Σελίδες