Προμήθεια "Αντλίας Λυμάτων" για το δίκτυο αποχέτευσης του ΓΝ Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια "Αντλίας Λυμάτων" για το δίκτυο αποχέτευσης του ΓΝ Λαμίας.
Ημ/νια: 02/08/2021 11:03:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΒ04690ΒΜ-1ΜΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜ.ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ.& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜ.ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ.& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 02/08/2021 10:11:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΥΒ4690ΒΜ-2ΨΖ

Απόφαση μετάταξης υπαλλήλου σε θέση ανώτερης κατηγορίας

Θέμα: Απόφαση μετάταξης υπαλλήλου σε θέση ανώτερης κατηγορίας
Ημ/νια: 02/08/2021 10:11:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8794690ΒΜ-ΡΞ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημ/νια: 02/08/2021 08:59:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΤΖ4690ΒΜ-ΕΛΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΥΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙOΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ I-SUPPLIES

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΥΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙOΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ I-SUPPLIES
Ημ/νια: 02/08/2021 08:32:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔΑ4690ΒΜ-6Ω1

Έγκριση 8ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Έγκριση 8ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 02/08/2021 08:29:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΘΟ4690ΒΜ-Μ3Η

ΧΕ-1252

Θέμα: ΧΕ-1252
Ημ/νια: 02/08/2021 08:27:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΣΒ4690ΒΜ-ΓΝΘ

ΧΕ-1251

Θέμα: ΧΕ-1251
Ημ/νια: 02/08/2021 08:24:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠΑ4690ΒΜ-Ψ47

Αντικατάσταση μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του» & του Υποέργου 2 ...

Θέμα: Αντικατάσταση μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του» & του Υποέργου 2 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Παθολογικής Κλινικής του ΓΝ Λαμίας, για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19
Ημ/νια: 02/08/2021 07:31:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΕΓ4690ΒΜ-ΝΔ1

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020 μετά την έκθεση Ορκωτού Λογιστή

Θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020 μετά την έκθεση Ορκωτού Λογιστή
Ημ/νια: 30/07/2021 15:19:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ684690ΒΜ-ΣΣΤ

Λήψη απόφασης για Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) τέλους χρήσης οικονομικού έτους 2020 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) τέλους χρήσης οικονομικού έτους 2020 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Ημ/νια: 30/07/2021 15:14:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΜΓ4690ΒΜ-9ΓΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 13:28:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΘΟ4690ΒΜ-013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 2Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 2Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 13:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96904690ΒΜ-Ν25

ΧΕ-1250

Θέμα: ΧΕ-1250
Ημ/νια: 30/07/2021 10:11:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Σ54690ΒΜ-ΕΓ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 10:06:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ144690ΒΜ-6ΨΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 10:02:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΑΩ4690ΒΜ-ΥΚΛ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 10:00:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜΣ4690ΒΜ-ΤΘ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 09:58:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΚΥ4690ΒΜ-ΣΦΖ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 09:58:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0664690ΒΜ-Ω4Ζ

ΧΕ-1249

Θέμα: ΧΕ-1249
Ημ/νια: 30/07/2021 09:53:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΒΜ4690ΒΜ-67Ε

Σελίδες