ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:34:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΡΖ4690ΒΜ-Ω1Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:33:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΜΣ4690ΒΜ-7ΣΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:32:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΗ14690ΒΜ-Υ50

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:31:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 609Ζ4690ΒΜ-Η04

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:17:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΛΠ4690ΒΜ-ΟΞΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:15:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΨ34690ΒΜ-3Φ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:13:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΓΡ4690ΒΜ-Ω3Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 10:11:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΣΟ4690ΒΜ-8Γ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 08:47:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡ54690ΒΜ-ΚΟΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 08:44:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΥΚ4690ΒΜ-ΠΕΒ

Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», CPV: 33140000-3 για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας,

Θέμα: Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», CPV: 33140000-3 για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας,
Ημ/νια: 24/01/2023 08:40:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΗΑ4690ΒΜ-ΕΛΜ

Προμήθεια ειδών που εντάσσονται στην ομάδα του ΠΠΥΥ 2023 «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» CPV:24931250-6 & «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» CPV:33793000-5, για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας,

Θέμα: Προμήθεια ειδών που εντάσσονται στην ομάδα του ΠΠΥΥ 2023 «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» CPV:24931250-6 & «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» CPV:33793000-5, για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας,
Ημ/νια: 24/01/2023 08:34:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ7Ε4690ΒΜ-4ΞΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/01/2023 08:04:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΓΜ4690ΒΜ-ΔΣ4

Τροποποιήσεις εφημεριών Ιατρικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού μηνός Νοεμβρίου 2022

Θέμα: Τροποποιήσεις εφημεριών Ιατρικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού μηνός Νοεμβρίου 2022
Ημ/νια: 23/01/2023 16:34:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΠΗ4690ΒΜ-Ρ3Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 23/01/2023 15:03:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΒΥ4690ΒΜ-ΠΝΚ

Επανακατάταξη υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στο δημόσιο

Θέμα: Επανακατάταξη υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στο δημόσιο
Ημ/νια: 23/01/2023 14:59:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63274690ΒΜ-4ΝΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 03.5129 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 03.5129 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 23/01/2023 14:33:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90ΜΗ4690ΒΜ-ΑΞΨ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ.

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ.
Ημ/νια: 20/01/2023 14:17:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Ζ24690ΒΜ-ΣΘ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/01/2023 11:21:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω58Η4690ΒΜ-0ΒΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/01/2023 11:20:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΙ24690ΒΜ-ΧΩ8

Σελίδες