ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νια: 13/04/2021 16:50:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΕ34690ΒΜ-ΟΗΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Ημ/νια: 13/04/2021 14:28:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΔ4690ΒΜ-ΖΛΗ

Επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών αναλωσίμων για τη λειτουργία του Καρδιογγειακού Συγκροτήματος Στεφανιαιογραφίας» για 1 μήνα , με δικαίωμα προαίρεσης ενός μήνα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2019

Θέμα: Επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών αναλωσίμων για τη λειτουργία του Καρδιογγειακού Συγκροτήματος Στεφανιαιογραφίας» για 1 μήνα , με δικαίωμα προαίρεσης ενός μήνα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2019
Ημ/νια: 13/04/2021 13:55:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΗ24690ΒΜ-17Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/04/2021 13:32:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞ24690ΒΜ-33Λ

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Μάρτιο 2021

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Μάρτιο 2021
Ημ/νια: 13/04/2021 11:33:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΒ4690ΒΜ-9Ξ5

Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων παράτασης χρόνου υλοποίησης και αντικατάστασης ειδών της αρ. 3347.01/18-02-2021 υπογραφείσας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»,...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων παράτασης χρόνου υλοποίησης και αντικατάστασης ειδών της αρ. 3347.01/18-02-2021 υπογραφείσας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2019.
Ημ/νια: 13/04/2021 11:29:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΕ04690ΒΜ-ΞΗΦ

«Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Φεβρουάριο 2021>>

Θέμα: «Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Φεβρουάριο 2021>>
Ημ/νια: 13/04/2021 11:27:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΖ4690ΒΜ-ΖΙΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 13/04/2021 11:26:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΞΤ4690ΒΜ-ΚΝ1

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4472/2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4472/2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021
Ημ/νια: 13/04/2021 08:40:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Τ54690ΒΜ-Π7Ε

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4472/2017

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4472/2017
Ημ/νια: 13/04/2021 08:34:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Φ54690ΒΜ-ΞΑΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ
Ημ/νια: 13/04/2021 07:50:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΛΑ4690ΒΜ-ΘΜΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 12/04/2021 17:20:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΗ4690ΒΜ-ΚΓΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 12/04/2021 17:18:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ4Π4690ΒΜ-7ΡΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ημ/νια: 12/04/2021 16:27:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΓΒ4690ΒΜ-0Τ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 12/04/2021 16:16:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΛΞ4690ΒΜ-4Χ8

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημ/νια: 12/04/2021 14:19:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΨ94690ΒΜ-54Φ

Προμήθεια ψυγείων οικιακού τύπου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ψυγείων οικιακού τύπου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 12/04/2021 14:19:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΞΒ4690ΒΜ-ΨΞΙ

Προμήθεια υλικών για επέκταση παροχής ρεύματος στα φορητά ψυγεία μεταφοράς δειγμάτων του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για επέκταση παροχής ρεύματος στα φορητά ψυγεία μεταφοράς δειγμάτων του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 12/04/2021 14:11:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ0Π4690ΒΜ-54Θ

«Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2021 για το Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2021 για το Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 12/04/2021 12:38:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΚΠ4690ΒΜ-ΕΟΧ

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Απρίλιο 2021.
Ημ/νια: 12/04/2021 11:45:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΣΛ4690ΒΜ-89Ε

Σελίδες