ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:43:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΚΗ4690ΒΜ-4ΥΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:38:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΖΘ4690ΒΜ-ΕΕ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:33:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ604690ΒΜ-ΚΗ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:30:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΟΑ4690ΒΜ-73Δ

ΧΕ-1253

Θέμα: ΧΕ-1253
Ημ/νια: 03/08/2021 10:17:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΘΣ4690ΒΜ-Λ87

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:09:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ43Κ4690ΒΜ-75Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:08:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧ04690ΒΜ-ΝΗ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2021 10:05:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ6Ι4690ΒΜ-ΙΣΒ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Ημ/νια: 02/08/2021 15:37:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 686Ο4690ΒΜ-Ξ3Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 02/08/2021 14:39:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΣΝ4690ΒΜ-ΚΧΥ

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 02/08/2021 14:02:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΛ64690ΒΜ-ΩΓ1

Έγκριση περικοπής των πρόσθετων εφημεριών μηνός Μαρτίου 2021 λόγω υπέρβασης του ποσοστού από 9% σε 15% από 01-01-2021 για χρονικό διάστημα (3) μηνών, προς το σκοπό της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών προστασίας υγείας από τη μετάδοση του Κορωνοιού Covid-19.

Θέμα: Έγκριση περικοπής των πρόσθετων εφημεριών μηνός Μαρτίου 2021 λόγω υπέρβασης του ποσοστού από 9% σε 15% από 01-01-2021 για χρονικό διάστημα (3) μηνών, προς το σκοπό της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών προστασίας υγείας από τη μετάδοση του Κορωνοιού Covid-19.
Ημ/νια: 02/08/2021 13:52:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΥ4690ΒΜ-Ρ4Ψ

Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής έρευνας αγορών, συλλογής & Διαχείρισης προσφορών μέσω της πλατφόρμας iSupplies στο «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» από την εταιρεία ‘iSmart P.C.’ αρχομένης από 02-08-2019 συνολικής δαπάνης 5.800,00€ πλέον...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής έρευνας αγορών, συλλογής & Διαχείρισης προσφορών μέσω της πλατφόρμας iSupplies στο «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» από την εταιρεία ‘iSmart P.C.’ αρχομένης από 02-08-2019 συνολικής δαπάνης 5.800,00€ πλέον ΦΠΑ (7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα(1) έτος ή με έκπτωση 10.800,00€ πλέον ΦΠΑ (13.392,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για δύο (2) έτη.
Ημ/νια: 02/08/2021 13:43:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 642Κ4690ΒΜ-ΧΙΙ

Λήψη Απόφασης επί πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 109979 για την προμήθεια 1200 εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού SARS COV 2 (CPV: 33698100-0) με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 109979 για την προμήθεια 1200 εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού SARS COV 2 (CPV: 33698100-0) με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρεις (3) μήνες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
Ημ/νια: 02/08/2021 13:40:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΛΡ4690ΒΜ-07Ν

Λήψη Απόφασης επί του με αριθμ.πρωτ. Β/15979/29-07-2021 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «Αντιδραστήρια Μικροβιολογικών Εξετάσεων χωρίς συνοδό εξοπλισμό» (CPV:33698100-0) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του με αριθμ.πρωτ. Β/15979/29-07-2021 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «Αντιδραστήρια Μικροβιολογικών Εξετάσεων χωρίς συνοδό εξοπλισμό» (CPV:33698100-0) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.137,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για έξι (6) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής .
Ημ/νια: 02/08/2021 13:38:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΘΟ4690ΒΜ-ΚΔΩ

Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης που αφορά την «Πλήρη Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση με ανταλλακτικά Ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Γ.Ν Λαμίας» με την εταιρία «ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα έξι (6)...

Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης που αφορά την «Πλήρη Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση με ανταλλακτικά Ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Γ.Ν Λαμίας» με την εταιρία «ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δαπάνη συνολικού ύψους Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Τριακοσίων Σαράντα Έξι ευρώ και Εβδομήντα Επτά λεπτών ( 18.346,77€) χωρίς Φ.Π.Α ήτοι Είκοσι Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ (22.750,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Ημ/νια: 02/08/2021 13:34:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΧΘ4690ΒΜ-ΓΡΗ

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την επείγουσα διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο την προμήθεια ΛΟΙΠΟΎ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY ΕΞΟΠΛΙΣΜOY- ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ της ΜΕΘ του ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΣTAYΡΟΣ ΝΙAΡΧΟΣ (ΙΣΝ) για την αντιμετώπιση...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την επείγουσα διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο την προμήθεια ΛΟΙΠΟΎ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY ΕΞΟΠΛΙΣΜOY- ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ της ΜΕΘ του ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΣTAYΡΟΣ ΝΙAΡΧΟΣ (ΙΣΝ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με χρήση Π.Ν.Π.
Ημ/νια: 02/08/2021 13:30:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΝ4690ΒΜ-1ΣΥ

Λήψη απόφασης επί των αναφερομένων στο διατακτικό της αριθμ. 2919/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των αναφερομένων στο διατακτικό της αριθμ. 2919/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ημ/νια: 02/08/2021 12:16:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΒΝ4690ΒΜ-ΒΜ3

Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝ Λαμίας από την εταιρεία ‘ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-KOLOSSOS SECURITY’ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αρχομένης από 01-08-2021, συνολικής δαπάνης 98.070,00€ πλέον...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝ Λαμίας από την εταιρεία ‘ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-KOLOSSOS SECURITY’ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αρχομένης από 01-08-2021, συνολικής δαπάνης 98.070,00€ πλέον ΦΠΑ (121.606,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 02/08/2021 12:13:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΑΜ4690ΒΜ-Ξ7Ν

Λήψη απόφασης επί του αρ.: B/15560/22-07-2021 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις ‘Υπηρεσίες Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, Απολύμανσης, & Αντιοφικής προστασίας’ (CPV: 90921000-9)για τις...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ.: B/15560/22-07-2021 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις ‘Υπηρεσίες Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, Απολύμανσης, & Αντιοφικής προστασίας’ (CPV: 90921000-9)για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας, διετούς προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.935,48€ πλέον ΦΠΑ (14.800,00€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.903,23€ πλέον ΦΠΑ (22.200,00€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2019.
Ημ/νια: 02/08/2021 12:04:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ624690ΒΜ-ΥΕΩ

Σελίδες