ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:21:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 991Γ4690ΒΜ-ΤΩ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:19:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΡ4690ΒΜ-ΗΦΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:16:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΙΝ4690ΒΜ-ΞΜ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:11:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΡΘ4690ΒΜ-ΩΔ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:07:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΛΧ4690ΒΜ-6ΝΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:05:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΔΙ4690ΒΜ-Λ3Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:03:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΦΞ4690ΒΜ-3ΦΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 13:02:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΥΖ4690ΒΜ-ΩΗΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 12:57:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΟ34690ΒΜ-6Λ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2022 12:55:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΡΤ4690ΒΜ-1ΦΞ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 29/09/2022 11:01:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Α34690ΒΜ-ΨΟ0

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2022 για το Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2022 για το Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 29/09/2022 10:54:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ0Δ4690ΒΜ-ΑΔΣ

Λήψη Απόφασης για την παράταση στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους της αρ. 03.4636/28-03-2022 σύμβασης για την Υπηρεσία «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη & βελτίωσης της λειτουργίας των...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την παράταση στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους της αρ. 03.4636/28-03-2022 σύμβασης για την Υπηρεσία «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη & βελτίωσης της λειτουργίας των υδρόψυκτων ψυκτών του Γ.Ν. Λαμίας, συμπεριλαμβανόμενων των αναλώσιμων & των ανταλλακτικών» με την εταιρεία «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» μέχρι 31-12-2022.
Ημ/νια: 29/09/2022 10:50:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΜΗ4690ΒΜ-7ΟΕ

Λήψη Απόφασης για την ανάθεση της «Προμήθειας ,Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου στο Γ. Ν. Λαμίας» με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΕΝΙΘ» ενδεικτικού συνολικού κόστους 30.000,00 €...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την ανάθεση της «Προμήθειας ,Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου στο Γ. Ν. Λαμίας» με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΕΝΙΘ» ενδεικτικού συνολικού κόστους 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικών τελών Ρ.Α.Ε., τέλους ασφάλειας εφοδιασμό, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2022 έως 15-10-2022.
Ημ/νια: 29/09/2022 10:48:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΣΤ4690ΒΜ-400

Προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ(CPV:24455000-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.406,27 € άνευ ΦΠΑ (29.023,78€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για δυο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70...

Θέμα: Προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ(CPV:24455000-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.406,27 € άνευ ΦΠΑ (29.023,78€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για δυο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.218,81€ πλέον ΦΠΑ (87.071,33€ με ΦΠΑ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022
Ημ/νια: 29/09/2022 09:42:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΛ54690ΒΜ-8ΛΘ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 29/09/2022 08:58:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α8Γ4690ΒΜ-ΟΤ5

ΧΕ-1953 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ.2 ΤΕΜ.ΕΣΠΑ COVID-19.(01.4558.4)

Θέμα: ΧΕ-1953 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ.2 ΤΕΜ.ΕΣΠΑ COVID-19.(01.4558.4)
Ημ/νια: 29/09/2022 08:46:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΗΚ4690ΒΜ-544

ΧΕ-1959 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΤΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ 2. ΤΕΜ. ΕΣΠΑ COVID-19.(01.4558.7)

Θέμα: ΧΕ-1959 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΤΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ 2. ΤΕΜ. ΕΣΠΑ COVID-19.(01.4558.7)
Ημ/νια: 29/09/2022 08:45:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΘΔ4690ΒΜ-ΟΓΒ

ΧΕ-1958 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ. 4.ΤΕΜ.(ΕΣΠΑ COVID-19. (01.4558.2)

Θέμα: ΧΕ-1958 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ. 4.ΤΕΜ.(ΕΣΠΑ COVID-19. (01.4558.2)
Ημ/νια: 29/09/2022 08:44:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΡΓ4690ΒΜ-1ΛΜ

ΧΕ-1957 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. 6.ΤΕΜ.ΕΣΠΑ COVID-19 (01.4558.9)

Θέμα: ΧΕ-1957 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. 6.ΤΕΜ.ΕΣΠΑ COVID-19 (01.4558.9)
Ημ/νια: 29/09/2022 08:43:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΖ94690ΒΜ-ΔΟΨ

Σελίδες