ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 14:44:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92ΥΟ4690ΒΜ-0ΒΩ

«Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-7083 μάρκας FIAT TIPO DESAN»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-7083 μάρκας FIAT TIPO DESAN»
Ημ/νια: 01/06/2023 14:44:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡΜ4690ΒΜ-1Ε4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2023 14:29:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ5Σ4690ΒΜ-ΤΞΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 13:44:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΞ74690ΒΜ-ΕΡΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)
Ημ/νια: 01/06/2023 13:36:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΩΤ4690ΒΜ-65Ν

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διαπιστώσεως εκτελεσθεισών εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης και έλεγχου της υπηρεσίας «Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος γενικής- αναλυτικής λογιστικής για τα έτη 2022-2023», που αφορά στον μήνα Ιανουάριο...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διαπιστώσεως εκτελεσθεισών εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης και έλεγχου της υπηρεσίας «Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος γενικής- αναλυτικής λογιστικής για τα έτη 2022-2023», που αφορά στον μήνα Ιανουάριο έτους 2023 .
Ημ/νια: 01/06/2023 12:58:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΨΖ4690ΒΜ-47Α

Λήψη απόφασης για τη σύνταξη και υπογραφή σύμβασης προαίρεσης, επί της υπ’αριθμ. 01.4251.03, υπογεγραμμένης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία «VIOLAK», για την προμήθεια ‘’ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ’’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2019.

Θέμα: Λήψη απόφασης για τη σύνταξη και υπογραφή σύμβασης προαίρεσης, επί της υπ’αριθμ. 01.4251.03, υπογεγραμμένης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία «VIOLAK», για την προμήθεια ‘’ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ’’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2019.
Ημ/νια: 01/06/2023 12:57:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΖΙ4690ΒΜ-ΚΙΝ

Υιοθέτηση Αποφάσεων Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Θέμα: Υιοθέτηση Αποφάσεων Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Ημ/νια: 01/06/2023 12:52:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΩΓ4690ΒΜ-6Χ7

Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄ αριθμ. 01.4886 συμβάσεως για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ» του ΠΠΥΥ 2020.

Θέμα: Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄ αριθμ. 01.4886 συμβάσεως για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ» του ΠΠΥΥ 2020.
Ημ/νια: 01/06/2023 12:47:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΤΝ4690ΒΜ-ΔΒΥ

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 02.3982 /07-06-2021 ισχύουσας σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προληπτική επισκευαστική και εξειδικευμένη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη χωρίς ανταλλακτικά των λεβήτων, των...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 02.3982 /07-06-2021 ισχύουσας σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προληπτική επισκευαστική και εξειδικευμένη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη χωρίς ανταλλακτικά των λεβήτων, των ανεμογεννητριών, και των αντιστοίχων καυστήρων τους, καθώς και της δεξαμενής τροφοδοσίας ύδατος, του θερμικού απαερωτή και του δοχείου συμπυκνωμάτων ατμού που τροφοδοτούν τις ανεμογεννήτριες & της εγκατάστασης του φυσικού αερίου του Γ. Ν. Λαμίας » (cpv:50710000-5) για ένα (1) επιπλέον έτος από 07-06-2023 μέχρι και 06-06-2024 με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ» α.φ.μ 094422651 συνολικού ποσού 12.300,00€ πλέον Φ.Π.Α & 15.252,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ.2019.
Ημ/νια: 01/06/2023 12:45:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΗΔ4690ΒΜ-1ΙΙ

Σχετικά με εξόφληση δεδουλευμένων από εφημερίες Α΄ πενταμήνου έτους 2022

Θέμα: Σχετικά με εξόφληση δεδουλευμένων από εφημερίες Α΄ πενταμήνου έτους 2022
Ημ/νια: 01/06/2023 11:49:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ9Ο4690ΒΜ-5Δ5

Λήψη Απόφασης για την εκκαθάριση - ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Απρίλιο 2023

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την εκκαθάριση - ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Απρίλιο 2023
Ημ/νια: 01/06/2023 11:42:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΒΔ4690ΒΜ-Θ63

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για αναπνευστήρες R860 του οίκου GE GEHALTHCARE για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών για τις ανάγκες της ΜΕΘ- ΜΑΦ του Γ.Ν.Λαμίας (CPV:3314000-3) από την εταιρία με την επωνυμία «INTERMEDICA-EMM.T.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» (ΑΦΜ:011651035)

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για αναπνευστήρες R860 του οίκου GE GEHALTHCARE για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών για τις ανάγκες της ΜΕΘ- ΜΑΦ του Γ.Ν.Λαμίας (CPV:3314000-3) από την εταιρία με την επωνυμία «INTERMEDICA-EMM.T.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» (ΑΦΜ:011651035)
Ημ/νια: 01/06/2023 11:36:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ7Ρ4690ΒΜ-ΑΜΥ

Λήψη απόφασης για την εντολή και πληρωμή της δαπάνης που προκύπτει από την υπ ΄ αριθμ. 02.5244 σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και της Δικηγόρου Λαμίας κας Σγαντζούρη .

Θέμα: Λήψη απόφασης για την εντολή και πληρωμή της δαπάνης που προκύπτει από την υπ ΄ αριθμ. 02.5244 σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και της Δικηγόρου Λαμίας κας Σγαντζούρη .
Ημ/νια: 01/06/2023 10:15:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΝΞ4690ΒΜ-ΒΔΠ

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου , σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του ΓΝ Λαμίας και της εταιρείας <<ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ και διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ και το αριθμ. πρωτ. Β/25339/23-12-2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης...

Θέμα: Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου , σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του ΓΝ Λαμίας και της εταιρείας <<ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ και διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ και το αριθμ. πρωτ. Β/25339/23-12-2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Εκτελεσθεισών εργασιών της αρμόδιας επιτροπής .
Ημ/νια: 01/06/2023 10:13:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΩ04690ΒΜ-ΗΛ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 09:32:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΧ4690ΒΜ-2ΗΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 09:30:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΟΞ4690ΒΜ-Π78

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 09:29:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 671Ψ4690ΒΜ-Α1Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 09:28:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩΡ4690ΒΜ-ΔΒΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 09:27:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΨΨ4690ΒΜ-Η3Ο

Σελίδες