Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενου του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας.

Θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενου του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας.
Ημ/νια: 01/03/2024 14:52:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ3Ο4690ΒΜ-Π1Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/03/2024 14:16:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96674690ΒΜ-ΣΓΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/03/2024 14:14:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΩΩ4690ΒΜ-69Η

Λήψη Απόφασης για την 2η τροποποίηση της αρ.01.4287/30-11-2021 σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Λαμίας και της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ» για την υπηρεσία: «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας χωρίς ανταλλακτικά &...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την 2η τροποποίηση της αρ.01.4287/30-11-2021 σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Λαμίας και της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ» για την υπηρεσία: «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας χωρίς ανταλλακτικά & αναλώσιμα».
Ημ/νια: 01/03/2024 13:41:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98ΑΧ4690ΒΜ-ΑΕΛ

Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης των υπ΄αριθμ. 01.5246/3-3-2023 ισχυουσών Συμβάσεων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ», για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους...

Θέμα: Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης των υπ΄αριθμ. 01.5246/3-3-2023 ισχυουσών Συμβάσεων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ», για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους των υφιστάμενων συμβάσεων, με τους αναδόχους οικονομικούς φορείς, συνολικού ποσού 3.146,20 € πλέον ΦΠΑ (3.901,29 € με ΦΠΑ).
Ημ/νια: 01/03/2024 12:44:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΝΤ4690ΒΜ-ΤΤΕ

Δημοσίευση απόφασης διορισμού υπαλλήλων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέμα: Δημοσίευση απόφασης διορισμού υπαλλήλων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημ/νια: 01/03/2024 11:08:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΧΕ4690ΒΜ-6ΚΘ

Προμήθεια «ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΔΟΡΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Προμήθεια «ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΔΟΡΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 01/03/2024 09:38:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε934690ΒΜ-9ΙΒ

Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 01/03/2024 09:33:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩ44690ΒΜ-5ΕΚ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οχτώ (8) κασετών ψηφιακής ακτινογραφίας GRM 40 GENERAL με τις ενισχυτικές πινακίδες φωσφ. που είναι συμβατές με το CR ΜD 40 GENERAL...

Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οχτώ (8) κασετών ψηφιακής ακτινογραφίας GRM 40 GENERAL με τις ενισχυτικές πινακίδες φωσφ. που είναι συμβατές με το CR ΜD 40 GENERAL PLATE 35X43 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας» (cpv: 34913000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 01/03/2024 09:07:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΙ14690ΒΜ-63Θ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 09:03:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΑΨ4690ΒΜ-ΩΑΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 09:00:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΣΑ4690ΒΜ-ΤΩΛ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 08:58:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ36Ρ4690ΒΜ-ΦΝ2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 08:57:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΔ4690ΒΜ-2ΞΒ

ΧΕ-269 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5295)

Θέμα: ΧΕ-269 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5295)
Ημ/νια: 01/03/2024 08:55:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΔ64690ΒΜ-001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 08:55:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ5Α4690ΒΜ-ΖΓΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/02/2024 14:08:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Ρ84690ΒΜ-3ΝΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/02/2024 14:04:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Σ54690ΒΜ-ΧΡΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/02/2024 14:00:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΥ44690ΒΜ-14Β

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 29/02/2024 14:00:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ4Η4690ΒΜ-ΔΞ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/02/2024 13:55:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΚΕ4690ΒΜ-ΛΩ6

Σελίδες