ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 24/09/2020 14:03:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Η74690ΒΜ-ΦΟΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/09/2020 12:59:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΖΚ4690ΒΜ-Θ4Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/09/2020 12:45:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΤΦ4690ΒΜ-Ψ8Λ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/09/2020 11:59:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62254690ΒΜ-58Ε

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της ορισθείσας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του με αρ. Β/18847/29-08-2019 (A/A Συστήματος: 79142) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «Καθαριότητα των...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της ορισθείσας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του με αρ. Β/18847/29-08-2019 (A/A Συστήματος: 79142) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «Καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (συμπεριλαμβανομένου του Πέτρινου κτιρίου και της Ψυχιατρικής) κα του ΚΕΦΙΑΠ» (CPV:90911200-8) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης αυτού για επιπλέον δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.550.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2018»
Ημ/νια: 24/09/2020 11:30:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΩ74690ΒΜ-Ο7Π

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥCLAWBACK Α 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥCLAWBACK Α 2019
Ημ/νια: 24/09/2020 10:06:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΓΤ4690ΒΜ-953

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK Β 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK Β 2019
Ημ/νια: 24/09/2020 10:02:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63394690ΒΜ-ΟΤΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE Δ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE Δ 2019
Ημ/νια: 24/09/2020 09:59:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Υ44690ΒΜ-Θ1Ι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/09/2020 09:48:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΨ24690ΒΜ-Ρ5Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥCLAWBACK Α 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥCLAWBACK Α 2019
Ημ/νια: 24/09/2020 09:45:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ3Ν4690ΒΜ-Θ84

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/09/2020 09:31:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ0Ψ4690ΒΜ-ΣΩΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥCLAWBACK Β 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥCLAWBACK Β 2019
Ημ/νια: 24/09/2020 09:26:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨΘ4690ΒΜ-3ΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ
Ημ/νια: 24/09/2020 09:23:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΔΘ4690ΒΜ-6Ν0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Ημ/νια: 24/09/2020 09:22:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ9Ο4690ΒΜ-ΛΩ2

Α. Δ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΚΕ c17 ΓΙΑ ΤΟ ΒΜΣ.

Θέμα: Α. Δ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΚΕ c17 ΓΙΑ ΤΟ ΒΜΣ.
Ημ/νια: 23/09/2020 14:13:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ934690ΒΜ-384

Καθαρισμό αύλακα όμβριων υδάτων και απομάκρυνση υπολειμμάτων με μηχανικά μέσα από τον περιβάλλοντα χώρο του Γ. Ν. Λαμίας

Θέμα: Καθαρισμό αύλακα όμβριων υδάτων και απομάκρυνση υπολειμμάτων με μηχανικά μέσα από τον περιβάλλοντα χώρο του Γ. Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 23/09/2020 14:05:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΙΘ4690ΒΜ-7ΥΜ

Αποξήλωση χόρτων σε παρτέρια και κοπή χόρτων με χορτοκοπτικά μηχανήματα στον περιβάλλοντα χώρο του Γ. Ν. Λαμία

Θέμα: Αποξήλωση χόρτων σε παρτέρια και κοπή χόρτων με χορτοκοπτικά μηχανήματα στον περιβάλλοντα χώρο του Γ. Ν. Λαμία
Ημ/νια: 23/09/2020 13:57:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΞ4690ΒΜ-462

Επιτροπές για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Ανοικτών Άνω των Ορίων Διαγωνισμών απο το ΠΠΥΥ 2019.

Θέμα: Επιτροπές για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Ανοικτών Άνω των Ορίων Διαγωνισμών απο το ΠΠΥΥ 2019.
Ημ/νια: 23/09/2020 09:52:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΘΚ4690ΒΜ-Δ0Ψ

Λύση υπαλληλικής σχέσης του Σταύρου Μπλούκα, κλάδου ΔΕ ΤΕχνικού

Θέμα: Λύση υπαλληλικής σχέσης του Σταύρου Μπλούκα, κλάδου ΔΕ ΤΕχνικού
Ημ/νια: 23/09/2020 09:17:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΛ24690ΒΜ-2ΚΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2020 15:05:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΓΜ4690ΒΜ-0Θ9

Σελίδες