ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/09/2020 10:44:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Λ14690ΒΜ-ΨΜ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE B 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE B 2019
Ημ/νια: 17/09/2020 09:49:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ9Β4690ΒΜ-ΖΗΓ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 17/09/2020 09:19:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Υ94690ΒΜ-7ΑΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤH ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤH ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
Ημ/νια: 16/09/2020 14:37:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΟΙ4690ΒΜ-ΦΥΜ

«Επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος μεσαίας Παραγωγής φωτοαντιγράφων KYOCERA με S/Ν:LCA4907343 για την Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Γ.Ν Λαμίας»

Θέμα: «Επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος μεσαίας Παραγωγής φωτοαντιγράφων KYOCERA με S/Ν:LCA4907343 για την Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Γ.Ν Λαμίας»
Ημ/νια: 16/09/2020 14:22:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΝΔ4690ΒΜ-Δ0Π

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημ/νια: 16/09/2020 14:21:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΑΒ4690ΒΜ-ΩΓ8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Ε.Υ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Ε.Υ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 16/09/2020 13:58:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΣΑ4690ΒΜ-427

«Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επαναπροκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Οινόπνευμα Καθαρό & Οινόπνευμα Απόλυτο» CPV:24322500-2, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies (αρ.420/2020 Πρόσκληση) για τις ανάγκες...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επαναπροκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Οινόπνευμα Καθαρό & Οινόπνευμα Απόλυτο» CPV:24322500-2, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies (αρ.420/2020 Πρόσκληση) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για ένα έτος στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.955,81€ & 1.543,80 αντίστοιχα, συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (συνολικά 5.500€ με ΦΠΑ ), με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.870,34€ χωρίς ΦΠΑ (10.999,22€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:47:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ7Ξ4690ΒΜ-ΒΚ7

«Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού για την «Προμήθεια δύο (2) Νέων Φορητών Αυτόνομων Μετωπιαίων Κατόπτρων για τις ανάγκες του Ω.Ρ.Λ. Τμήματος του Γ. Ν Λαμίας»»

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού για την «Προμήθεια δύο (2) Νέων Φορητών Αυτόνομων Μετωπιαίων Κατόπτρων για τις ανάγκες του Ω.Ρ.Λ. Τμήματος του Γ. Ν Λαμίας»»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:44:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι8Θ4690ΒΜ-Ν6Ν

Λήψη απόφασης επί του αρ.πρωτ. B/15898/21-7-2020 εγγράφου της εταιρείας “REVIVAL” με θέμα «Προσφορά για ενοικίαση φιαλών Ψυκτικού υγρού φρέον R 134 a»σε συνέχεια της προμήθειας «Ψυκτικό υγρό φρέον R 134 A για την επισκευή του φυγοκεντρικού ψύκτη...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ.πρωτ. B/15898/21-7-2020 εγγράφου της εταιρείας “REVIVAL” με θέμα «Προσφορά για ενοικίαση φιαλών Ψυκτικού υγρού φρέον R 134 a»σε συνέχεια της προμήθειας «Ψυκτικό υγρό φρέον R 134 A για την επισκευή του φυγοκεντρικού ψύκτη Νο 2 » για κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας, μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας isupllies (Έρευνα Αγοράς 280)»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:42:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ7Ε4690ΒΜ-Χ2Γ

«Λήψη Απόφασης επί του αριθμ. Β/19549/9-9-2020 πρακτικού αξιολόγησης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την επείγουσα προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και λοιπών ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας αποφυγής και...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του αριθμ. Β/19549/9-9-2020 πρακτικού αξιολόγησης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την επείγουσα προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και λοιπών ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονωϊού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, βάσει του άρθρου 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ42/25-02-20»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:41:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΑΜ4690ΒΜ-Ψ2Δ

«Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/19371/8-9-2020 Πρακτικού Τεχνικο-Oικονομικής Αξιολόγησης για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ»Τμήμα 1, του είδους μεα/α 2 «ΣΥΣΤΗΜΑ LASERCO2 ΜΕ SCANNER ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/19371/8-9-2020 Πρακτικού Τεχνικο-Oικονομικής Αξιολόγησης για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ»Τμήμα 1, του είδους μεα/α 2 «ΣΥΣΤΗΜΑ LASERCO2 ΜΕ SCANNER ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.741,935€ πλέον ΦΠΑ, (22.000,00€ με ΦΠΑ 24% ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας-Τιμής»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:39:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΒΞ4690ΒΜ-ΓΤΚ

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/19013/3-9-2020 Πρακτικού Τεχνικο-Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω i-supplies , για την προμήθεια ‘’ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ‘’ για την κάλυψη...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/19013/3-9-2020 Πρακτικού Τεχνικο-Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω i-supplies , για την προμήθεια ‘’ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ‘’ για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρείς (3) μήνες , με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.172,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:37:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΘ74690ΒΜ-ΠΝΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΒΜS

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΒΜS
Ημ/νια: 16/09/2020 09:57:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4Ζ4690ΒΜ-Μ03

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2020 08:59:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦ24690ΒΜ-Η5Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2020 08:36:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ494690ΒΜ-Ν9Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2020 08:28:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΧΚ4690ΒΜ-ΟΧΡ

ΑΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2020 08:12:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ7Ω4690ΒΜ-ΖΞ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:47:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΙ34690ΒΜ-2Λ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:44:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖΘ4690ΒΜ-Δ1Ν

Σελίδες