ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 13:17:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΩΗ4690ΒΜ-ΖΟ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 13:16:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ0Μ4690ΒΜ-ΟΥΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 13:14:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΧ4690ΒΜ-ΓΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 12:18:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗ74690ΒΜ-53Τ

Διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ με ψηφιακά Αποθετήρια (ΦΕΚ 5940/21-11-2022 και ΦΕΚ 5491/21-11-2022), δαπάνης συνολικού ύψους 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Θέμα: Διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ με ψηφιακά Αποθετήρια (ΦΕΚ 5940/21-11-2022 και ΦΕΚ 5491/21-11-2022), δαπάνης συνολικού ύψους 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 17/01/2023 12:08:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΑΕ4690ΒΜ-ΘΛΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 10:27:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦ24690ΒΜ-Υ9Φ

Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Οκτωβρίου 2023

Θέμα: Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Οκτωβρίου 2023
Ημ/νια: 17/01/2023 10:12:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓ14690ΒΜ-ΑΞΦ

Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Νοέμβριο του 2022

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Νοέμβριο του 2022
Ημ/νια: 17/01/2023 08:55:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΑΜ4690ΒΜ-ΚΞΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Α ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 17-01-2023

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Α ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 17-01-2023
Ημ/νια: 16/01/2023 14:27:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ904690ΒΜ-ΞΟΑ

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/01/2023 14:02:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ6Ψ4690ΒΜ-0ΚΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 11:35:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ7Σ4690ΒΜ-53Ι

Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων μηνός Δεκεμβρίου 2022.

Θέμα: Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων μηνός Δεκεμβρίου 2022.
Ημ/νια: 16/01/2023 11:11:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ6Θ4690ΒΜ-ΣΞΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:44:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΣΓ4690ΒΜ-ΣΤ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:43:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ4Ψ4690ΒΜ-ΟΧΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:42:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΚΗ4690ΒΜ-Ρ4Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:40:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΝ34690ΒΜ-ΡΤΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:35:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΡ94690ΒΜ-4ΨΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:33:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β7Λ4690ΒΜ-75Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:23:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΓΗ4690ΒΜ-0ΚΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:22:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΧ4690ΒΜ-Ν9Θ

Σελίδες