« 4η Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2019 για το Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: « 4η Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2019 για το Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:45:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΟΝ4690ΒΜ-92Ω

«Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών “Μεταφοράς αίματος – παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού” από την εταιρεία «ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ ΑΕ», συνολικής δαπάνης 6.411,29€ πλέον ΦΠΑ (7.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προς κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών “Μεταφοράς αίματος – παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού” από την εταιρεία «ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ ΑΕ», συνολικής δαπάνης 6.411,29€ πλέον ΦΠΑ (7.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προς κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, αρχομένης από 01-01-2021 έως τις 31-03-2021.»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:43:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΖΓ4690ΒΜ-ΗΦΖ

Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας από την εταιρεία ‘ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-KOLOSSOS SECURITY’ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, αρχομένης από 01-11-2020 έως 31-01-2021, συνολικής δαπάνης...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας από την εταιρεία ‘ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-KOLOSSOS SECURITY’ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, αρχομένης από 01-11-2020 έως 31-01-2021, συνολικής δαπάνης 90.135,51€ πλέον ΦΠΑ (111.768,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 04/01/2021 05:40:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ0Α4690ΒΜ-ΑΩ9

Λήψη Απόφασης για την «Απευθείας ανάθεση της “Συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας χωρίς ανταλλακτικά & αναλώσιμα- για το έργο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την «Απευθείας ανάθεση της “Συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας χωρίς ανταλλακτικά & αναλώσιμα- για το έργο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Νέο κτιριακό συγκρότημα και Πέτρινο κτίριο (κτίριο ΙΙ & ΙΙΙ) και ψυχιατρική κλινική» με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αρχόμενη από 01-1-2021 μέχρι 31-03 -2021
Ημ/νια: 04/01/2021 05:38:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΩΗ4690ΒΜ-Ο6Ε

«Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/23480/2-10-2020 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επείγουσα προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και λοιπών ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας αποφυγής και...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/23480/2-10-2020 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επείγουσα προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και λοιπών ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονωιού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, βάσει του άρθρου 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ42/25-02-20).»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:33:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΝΑ4690ΒΜ-ΠΝ7

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/22832/14-10-2020 Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του με υπ΄αριθμ. . Β/13152/16-06-2020 ( α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93560) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Ιατρικού...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/22832/14-10-2020 Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του με υπ΄αριθμ. . Β/13152/16-06-2020 ( α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93560) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για το ΤΜΗΜΑ Α’/ Υποέργο 2, «Προμήθεια Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης (για ΜΣΝ) και Γενικής Χρήσης (για ΜΕΘ) (τεμ.2) 120.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:31:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6244690ΒΜ-00Κ

«Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/26249/23-11-2020 πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » (CPV: 33140000-3), για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λαμίας, για ένα...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/26249/23-11-2020 πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » (CPV: 33140000-3), για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λαμίας, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.702,50 € πλέον ΦΠΑ (66.310,54€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:29:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘΗ4690ΒΜ-ΞΜΟ

«Λήψη απόφασης επί του αριθμ. Β/ 23503/21-10-2020 Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ΄αριθμ. 429/29-07-2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας i-supplies , για την προμήθεια «Συσκευών Oρού, Yλικών Eργαστηρίων,...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του αριθμ. Β/ 23503/21-10-2020 Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ΄αριθμ. 429/29-07-2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας i-supplies , για την προμήθεια «Συσκευών Oρού, Yλικών Eργαστηρίων, Φιαλιδίων, Γαντιών και Καθετήρων», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για τρεις (3) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.880,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:27:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΨΨ4690ΒΜ-ΥΚ3

«Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: ...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: A. «Προμήθεια ενός (1) Φορητού Ακτινολογικού» ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.129,03 χωρίς ΦΠΑ & 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, CPV:33100000-1 (Ακτινολογικά μηχανήματα) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής & «Προμήθεια ενός (1) Φορητού Yπερηχοτομογράφου» CPV:33124120-2 (Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους) ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.400,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., & 7.940,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής B. «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης CPV:50421000-2 για ένα (1) έτος μετά το πέρας της διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.800,00€ με Φ.Π.Α, για το « Φορητό Ακτινολογικό» με δικαίωμα προαίρεσης για επτά (7) έτη ( μετά την καλή λειτουργία και μετά του 1ο έτους συντήρησης ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.600.00€ με Φ.Π.Α. «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης CPV:50421000-2 για (1)ένα έτος μετά το πέρας της πενταετούς εγγύησης καλής λειτουργίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 715,00 € με Φ.Π.Α. για το «Φορητό Yπερηχοτομογράφο » με δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης για τέσσερα (4) έτη ( μετά την καλή λειτουργία και μετά του 1ο έτους συντήρησης) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.860,00€ με Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:25:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΦΕ4690ΒΜ-3ΤΨ

«Λήψη απόφασης επί του αρ. Β/21357/29-09-2020 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικo-Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του αρ. Β/21357/29-09-2020 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικo-Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2019.»
Ημ/νια: 04/01/2021 05:23:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΤΘ4690ΒΜ-610

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΣΛ4690ΒΜ-ΙΜ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Κ94690ΒΜ-Κ6Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΟ24690ΒΜ-Ν73

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΟΤ4690ΒΜ-ΒΟΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΩΜ4690ΒΜ-ΩΧ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΣΜ4690ΒΜ-ΘΨ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΒ4690ΒΜ-1Δ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΑ74690ΒΜ-ΓΒΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΟΕ4690ΒΜ-Α9Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 15:40:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ο74690ΒΜ-ΕΥΧ

Σελίδες