ΧΕ-800 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 20/8/22 ΕΩΣ 19/8/23 (04.3453Π)

Θέμα: ΧΕ-800 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 20/8/22 ΕΩΣ 19/8/23 (04.3453Π)
Ημ/νια: 17/04/2024 14:07:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΥΠΚ4690ΒΜ-ΚΦΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 14:04:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΝΕ4690ΒΜ-Η98

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 14:03:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΩ4690ΒΜ-ΑΙ1

Κατάταξη υπαλλήλου του Γ.Ν. Λαμίας σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μερικής ανάκλησης προγενέστερης απόφασης ΕΥΣ για αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλου του Γ.Ν. Λαμίας σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μερικής ανάκλησης προγενέστερης απόφασης ΕΥΣ για αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
Ημ/νια: 17/04/2024 12:55:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΙΘ4690ΒΜ-615

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 12:17:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΙΙ4690ΒΜ-ΦΣΨ

Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) Ιδιώτη ΠΕ ειδικευμένου Ιατρού Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής/ Οικογενειακής...

Θέμα: Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) Ιδιώτη ΠΕ ειδικευμένου Ιατρού Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας), με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για κάλυψη άμεσων και επειγουσών αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο για τους ασθενείς στο Νοσοκομείου Λαμίας.
Ημ/νια: 17/04/2024 12:02:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ83Δ4690ΒΜ-ΤΒΒ

Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/7658/11-04-2024 Πρακτικού Διαπίστωσης Εκτελεσθεισών Εργασιών της αρ. 5262.01.2/16-10-2023 ετήσιας σύμβασης που αφορά την ‘Σίτιση Ασθενών & Εφημερευόντων Ιατρών του ΓΝ Λαμίας’, για το χρονικό διάστημα 29 Φεβρουαρίου έως και...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/7658/11-04-2024 Πρακτικού Διαπίστωσης Εκτελεσθεισών Εργασιών της αρ. 5262.01.2/16-10-2023 ετήσιας σύμβασης που αφορά την ‘Σίτιση Ασθενών & Εφημερευόντων Ιατρών του ΓΝ Λαμίας’, για το χρονικό διάστημα 29 Φεβρουαρίου έως και 30 Μαρτίου 2024.
Ημ/νια: 17/04/2024 11:59:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ4Β4690ΒΜ-8ΩΡ

Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/6653/28-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου της «Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝ Λαμίας» για το μήνα Φεβρουάριο2024 από την ανάδοχο εταιρεία «MY SERVICES AE»

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/6653/28-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου της «Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝ Λαμίας» για το μήνα Φεβρουάριο2024 από την ανάδοχο εταιρεία «MY SERVICES AE»
Ημ/νια: 17/04/2024 11:57:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΧΞ4690ΒΜ-ΜΗ6

ΧΕ-810 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: ΧΕ-810 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 17/04/2024 11:57:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΝΟ4690ΒΜ-14Φ

Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός (1) διθέσιου καναπέ για την στάση των αδελφών, συνολικής αξίας 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρεία (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ)” για τις ανάγκες της ΟΥΡΟΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός (1) διθέσιου καναπέ για την στάση των αδελφών, συνολικής αξίας 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρεία (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ)” για τις ανάγκες της ΟΥΡΟΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 17/04/2024 11:35:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ8Ι4690ΒΜ-Δ30

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 11:35:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΖΛ4690ΒΜ-97Τ

Λήψη απόφασης επί των πρωτοκόλλων διαπιστώσεων εργασιών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης της αρ.01.4141.Π/22-07-2023 σύμβασης - ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για την «Συντήρηση των 18 Ανελκυστήρων του Γ.Ν...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των πρωτοκόλλων διαπιστώσεων εργασιών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης της αρ.01.4141.Π/22-07-2023 σύμβασης - ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για την «Συντήρηση των 18 Ανελκυστήρων του Γ.Ν Λαμίας και των 2 ανελκυστήρων του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) ευθύνης του Γ.Ν. Λαμίας με ανταλλακτικά καθώς και ο ετήσιος έλεγχος και η έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών», με ημερομηνία λήξης την 21-07-2024 CPV: 50750000-7, μέσω του εγκεκριμένου Π.Π.Υ.Υ 2019.
Ημ/νια: 17/04/2024 11:33:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΜΛ4690ΒΜ-ΑΞ6

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ.01.5200/1-05-2023 σύμβασης, μεταξύ του Γ.Ν Λαμίας και της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την Προμήθεια «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» για ένα (1) έτoς...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ.01.5200/1-05-2023 σύμβασης, μεταξύ του Γ.Ν Λαμίας και της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την Προμήθεια «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» για ένα (1) έτoς από 1-05-2024 μέχρι του ποσού των 780.000,0€ χωρίς Φ.Π.Α 6% & 826.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.6%, με πιστώσεις του ΠΠΥΥ 2024.
Ημ/νια: 17/04/2024 11:31:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΩΖ4690ΒΜ-ΠΕΕ

Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV: 33771000-5), «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»(CPV:...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV: 33771000-5), «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»(CPV: 33141114-2), «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ» (CPV: 33141110-4 ,33141113-4 ,33141700-7), για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, για (1) ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.011,73€ πλέον ΦΠΑ (33.277,37€ με ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 87.035,20€ πλέον ΦΠΑ (99.832,10€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 17/04/2024 09:57:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΠ34690ΒΜ-5ΨΚ

ΧΕ-784 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ. Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-784 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ. Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 17/04/2024 09:43:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΞΙ4690ΒΜ-Ε07

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 09:43:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ704690ΒΜ-Ζ1Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 09:30:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΑΥ4690ΒΜ-3ΝΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 09:29:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι2Μ4690ΒΜ-7Σ1

ΧΕ-779 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-779 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/04/2024 09:20:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΕΕ4690ΒΜ-Β5Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/04/2024 09:15:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΣ24690ΒΜ-5ΦΟ

Σελίδες