Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού Προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ» του ΠΠΥΥ2020...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού Προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ» του ΠΠΥΥ2020 προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.452,00 € πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος (43.960,48€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.904,00 € πλέον ΦΠΑ (87.920,96€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 15/05/2022 21:59:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΓΡ4690ΒΜ-7ΘΨ

Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., ΚΑΤΑ...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Ημ/νια: 15/05/2022 21:57:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΑΟΟ4690ΒΜ-ΝΗΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Γ Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Γ Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 14:26:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α764690ΒΜ-Μ1Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 14:23:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3Χ4690ΒΜ-Θ6Φ

Πραγματοποίηση εργασιών απενεργοποίησης και ενεργοποίησης μαγνητικού πεδίου στον Μαγνητικό Τομογράφο PHILIPS Multiva 1.5t του Γ.Ν. Λαμίας (CPV:50000000-5) από την συντηρήτρια εταιρία με την επωνυμία «PHILIPS HELLAS A.E» με (ΑΦΜ: 094013695), δαπάνη...

Θέμα: Πραγματοποίηση εργασιών απενεργοποίησης και ενεργοποίησης μαγνητικού πεδίου στον Μαγνητικό Τομογράφο PHILIPS Multiva 1.5t του Γ.Ν. Λαμίας (CPV:50000000-5) από την συντηρήτρια εταιρία με την επωνυμία «PHILIPS HELLAS A.E» με (ΑΦΜ: 094013695), δαπάνη συνολικού ύψους (4.416,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (5.475,84€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 13/05/2022 14:20:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΗ4690ΒΜ-Η5Ε

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου», για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου», για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 13/05/2022 13:49:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΛΣ4690ΒΜ-Θ14

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 13:21:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΓΠ4690ΒΜ-13Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 13:20:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ7Χ4690ΒΜ-ΚΛΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 13:18:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Λ74690ΒΜ-ΒΜΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 13:12:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΘ14690ΒΜ-Ν0Δ

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση πλήρωσης οργανικών θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση πλήρωσης οργανικών θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ
Ημ/νια: 13/05/2022 13:00:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ35Θ4690ΒΜ-ΛΦ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Λ.Β. ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Λ.Β. ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 12:57:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π5Ξ4690ΒΜ-1ΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 12:55:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΕΖ4690ΒΜ-ΑΝΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ. Γ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ. Γ.
Ημ/νια: 13/05/2022 12:54:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΗ4690ΒΜ-ΔΝΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Κ.Α.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Κ.Α.
Ημ/νια: 13/05/2022 10:17:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΙ44690ΒΜ-229

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2022 10:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΨ4690ΒΜ-ΩΡΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νια: 13/05/2022 09:59:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν384690ΒΜ-ΦΑΤ

ΧΕ-741 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4506)

Θέμα: ΧΕ-741 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4506)
Ημ/νια: 13/05/2022 08:33:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68734690ΒΜ-ΥΝ5

ΧΕ-740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4497)

Θέμα: ΧΕ-740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4497)
Ημ/νια: 13/05/2022 08:31:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 671Δ4690ΒΜ-Γ6Σ

ΧΕ-739 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΘΥΡΑΣ.(03.4410)

Θέμα: ΧΕ-739 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΘΥΡΑΣ.(03.4410)
Ημ/νια: 13/05/2022 08:30:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤ34690ΒΜ-ΔΝ4

Σελίδες