ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία : «Συντήρηση & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» CPV: 50710000-5), προϋπολογισθείσας δαπάνης 661.290,32€ χωρίς Φ.Π.Α & 820.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
02.04.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
09.05.2024