ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2024 14:15:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ9Α4690ΒΜ-Σ9Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2024 14:14:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ4Ν4690ΒΜ-61Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΥ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΥ.
Ημ/νια: 08/01/2024 14:10:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΘΒ4690ΒΜ-ΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΠΥΥ2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΠΥΥ2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 05/01/2024 14:59:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ66Χ4690ΒΜ-3ΦΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/01/2024 14:32:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ6Ο4690ΒΜ-4ΣΞ

ΧΕ-2190 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-2190 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 14:06:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΤΑ4690ΒΜ-0ΦΨ

ΧΕ-2189 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Θέμα: ΧΕ-2189 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 14:04:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΔ04690ΒΜ-ΗΦ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/01/2024 13:55:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ1Λ4690ΒΜ-Ξ00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/01/2024 13:53:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΝΕ4690ΒΜ-208

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που αφορούν : α) την αμοιβή ΔΙΑΣ Α. και την καταβολή των χρεώσεων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης των Φορέων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την Απόφαση 2/45619/ΔΛΤΠ/15-02-2021(ΦΕΚ 604Β΄),...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που αφορούν : α) την αμοιβή ΔΙΑΣ Α. και την καταβολή των χρεώσεων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης των Φορέων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την Απόφαση 2/45619/ΔΛΤΠ/15-02-2021(ΦΕΚ 604Β΄), β) την αμοιβή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ακτινοπροστασία) γ) τις δαπάνες δικαστικών επιμελητών που αφορούν την επίδοση εγγράφων, δ) την ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης και έξοδα διανυκτέρευσης οδηγών του Γ. Ν. Λαμίας και ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης ιατρών (διακομιδή ασθενών ) για το έτος 2024.
Ημ/νια: 05/01/2024 13:23:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ5Ο4690ΒΜ-ΥΞΛ

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπολόγων και την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2024 για το Γ. Ν. Λαμίας

Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπολόγων και την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2024 για το Γ. Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 05/01/2024 12:54:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΓΨ4690ΒΜ-ΞΣΩ

ΧΕ-10 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-10 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:11:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε3Κ4690ΒΜ-Τ2Δ

ΧΕ-9 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-9 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:10:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗ04690ΒΜ-8ΒΚ

ΧΕ-8 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-8 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:09:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Ρ44690ΒΜ-639

ΧΕ-7 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-7 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:08:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΑΙ4690ΒΜ-Π5Ο

ΧΕ-6 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-6 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:07:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΞΣ4690ΒΜ-2ΩΩ

ΧΕ-5 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-5 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:06:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΝΦ4690ΒΜ-ΦΝ3

ΧΕ-4 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-4 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:05:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΑΔ4690ΒΜ-ΘΩΨ

ΧΕ-3 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-3 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:05:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΖΧ4690ΒΜ-78Ρ

ΧΕ-2 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΕΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-2 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΕΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 05/01/2024 09:04:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ7Ι4690ΒΜ-Β03

Σελίδες