Έγκριση κατανομής ποσού για εφημερίας νυχτερινά και εξαιρέσιμα οικονομικού έτους 2024 Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Έγκριση κατανομής ποσού για εφημερίας νυχτερινά και εξαιρέσιμα οικονομικού έτους 2024 Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 18/02/2024 22:01:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΕΔΔ24690ΒΜ-ΧΩΨ

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 87.096,70€ πλέον Φ.Π.Α & 108.000,00€ με Φ.Π.Α 24% στον ΚΑΕ 1429 CPV: (316800000-6-προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων) για χρονικό διάστημα ενός (1)έτους, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:29:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ6Α4690ΒΜ-ΙΨ9

Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών: «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2, 33140000-3) με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 184573, προϋπολογισθείσας...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών: «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2, 33140000-3) με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 184573, προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.321,30 € πλέον ΦΠΑ (196.510,69 € με ΦΠΑ) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης δύο (2) ακόμη έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 519.963,90€ χωρίς ΦΠΑ (589.532,08€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα, μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:27:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΒΜ4690ΒΜ-Ρ2Ο

Λήψη απόφασης επί των υπ΄αριθμ. Β/2533/1-2-2024 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικ. Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33181200-4, 33140000-3, 33100000-1) για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας και για είδη...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των υπ΄αριθμ. Β/2533/1-2-2024 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικ. Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33181200-4, 33140000-3, 33100000-1) για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας και για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 225.130,00€ πλέον ΦΠΑ (240.693,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτού για δύο (2) ακόμη έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 675.390,00 € πλέον ΦΠΑ (722.080,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:25:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΒΨ4690ΒΜ-ΞΦΦ

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2852/06-02-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικ. Κατακύρωσης, σε συμμόρφωση της υπ’αριθμ.1659/2023 Απόφασης ΕΑΔΗΣΥ, του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» α/α...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2852/06-02-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικ. Κατακύρωσης, σε συμμόρφωση της υπ’αριθμ.1659/2023 Απόφασης ΕΑΔΗΣΥ, του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» α/α ΕΣΗΔΗΣ 183472 προϋπολογισθείσας δαπάνης 129.570,14 € με ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτών για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 388.710,43 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:24:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΜΩ4690ΒΜ-Μ3Ν

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για είδη ενταγμένα στις υπ΄ αριθμ. 01.4448.1 και 01.448.2 συμβάσεις με τους αναδόχους οικονομικούς φορείς «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για είδη ενταγμένα στις υπ΄ αριθμ. 01.4448.1 και 01.448.2 συμβάσεις με τους αναδόχους οικονομικούς φορείς «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» του ΠΠΥΥ 2020.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:22:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61104690ΒΜ-ΚΣΤ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών της ομάδας «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV: 33140000-3) , σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 25.933,80€ πλέον ΦΠΑ...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών της ομάδας «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV: 33140000-3) , σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 25.933,80€ πλέον ΦΠΑ και 30.171,42€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας για διάστημα πέντε (5) μηνών.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:20:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Χ24690ΒΜ-ΦΩΟ

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας του ΠΠΥΥ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV: 33141320-9), (CPV: 33141310-6), (CPV: 33140000-3), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 22.961,559 € πλέον ΦΠΑ(28.238,349€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας του ΠΠΥΥ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV: 33141320-9), (CPV: 33141310-6), (CPV: 33140000-3), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 22.961,559 € πλέον ΦΠΑ(28.238,349€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα πέντε (5) μηνών.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:19:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΗ64690ΒΜ-4ΞΔ

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 20.483,67€ πλέον ΦΠΑ και 23.187,09€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα πέντε (5) μηνών.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 20.483,67€ πλέον ΦΠΑ και 23.187,09€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα πέντε (5) μηνών.
Ημ/νια: 18/02/2024 21:17:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98ΤΩ4690ΒΜ-7ΒΧ

ΧΕ-161 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (5559.01.1)

Θέμα: ΧΕ-161 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (5559.01.1)
Ημ/νια: 16/02/2024 12:38:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΩΣ4690ΒΜ-2ΒΗ

ΧΕ-146 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ 4-4-23 ΕΩΣ 3-10-23

Θέμα: ΧΕ-146 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ 4-4-23 ΕΩΣ 3-10-23
Ημ/νια: 16/02/2024 12:14:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 623Η4690ΒΜ-ΓΩΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:56:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Ι34690ΒΜ-Ζ00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:54:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΗΣ4690ΒΜ-ΓΘΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:53:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Θ14690ΒΜ-Γ8Ε

ΧΕ-120 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧ. ΑΝΑΡΡΟΦ.(10 ΤΕΜ)"ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ COVID-19 ΣΤΟ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ" ΠΔΕ ΕΣΠΑ (01.5252)

Θέμα: ΧΕ-120 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧ. ΑΝΑΡΡΟΦ.(10 ΤΕΜ)"ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ COVID-19 ΣΤΟ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ" ΠΔΕ ΕΣΠΑ (01.5252)
Ημ/νια: 16/02/2024 10:35:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΥΨ4690ΒΜ-ΩΟΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:31:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΨΨ4690ΒΜ-ΟΘΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:18:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΜΕ4690ΒΜ-5Φ2

ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ ΑΠΟ 20-10-23 ΕΩΣ 19-12-23

Θέμα: ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ ΑΠΟ 20-10-23 ΕΩΣ 19-12-23
Ημ/νια: 16/02/2024 10:16:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 655Ξ4690ΒΜ-ΩΩΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:16:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΠ14690ΒΜ-ΚΘΩ

Ανάθεση της υπηρεσίας για την «Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών με Πλήρη Κάλυψη Ανταλλακτικών των Δύο (2) Διαθερμιών οίκου MARTIN: 1) Διαθερμία μοντέλο Maxium S/N ME402M0603145344 και 2) Διαθερμία μοντέλο ME411 S/N ME4110303062143» του Χειρουργείου...

Θέμα: Ανάθεση της υπηρεσίας για την «Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών με Πλήρη Κάλυψη Ανταλλακτικών των Δύο (2) Διαθερμιών οίκου MARTIN: 1) Διαθερμία μοντέλο Maxium S/N ME402M0603145344 και 2) Διαθερμία μοντέλο ME411 S/N ME4110303062143» του Χειρουργείου του ΓΝΛαμίας» (CPV:50421000-2),από την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ» με (ΑΦΜ:095029193), συνολικού κόστους 1.900,00€ πλέον ΦΠΑ (2.356,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνώv.
Ημ/νια: 16/02/2024 10:05:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΥΚ4690ΒΜ-ΠΕΦ

Σελίδες