ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:31:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 942Ν4690ΒΜ-ΞΡΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:30:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΧ4690ΒΜ-ΡΙΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:28:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΒΟ4690ΒΜ-Π7Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:27:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ134690ΒΜ-ΝΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 09:27:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ8Ι4690ΒΜ-70Ξ

Δημοσίευση μίας (1) απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέμα: Δημοσίευση μίας (1) απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημ/νια: 10/01/2024 08:47:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΡΧ4690ΒΜ-ΩΜΒ

Δημοσίευση απόφασης διορισμού υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέμα: Δημοσίευση απόφασης διορισμού υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημ/νια: 10/01/2024 08:36:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Μ14690ΒΜ-9ΛΠ

Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης διορισμού υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέμα: Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης διορισμού υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημ/νια: 10/01/2024 08:27:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60Τ44690ΒΜ-ΞΔΟ

ΧΕ-13 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ Λ/ΣΜΟΥ 31-12-2024)

Θέμα: ΧΕ-13 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ Λ/ΣΜΟΥ 31-12-2024)
Ημ/νια: 09/01/2024 14:40:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ2Δ4690ΒΜ-ΠΣ9

ΧΕ-12 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ Λ/ΣΜΟΥ 31-12-2024)

Θέμα: ΧΕ-12 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ Λ/ΣΜΟΥ 31-12-2024)
Ημ/νια: 09/01/2024 14:37:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΛΗ4690ΒΜ-ΦΨΡ

ΧΕ-11 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ Λ/ΣΜΟΥ 31-12-2024)

Θέμα: ΧΕ-11 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΧΕ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ Λ/ΣΜΟΥ 31-12-2024)
Ημ/νια: 09/01/2024 14:35:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚ2Φ4690ΒΜ-3Η4

Λήψη απόφασης για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για επεμβάσεις ασθενών με ΑΜ: 0635745 και 1147659 που θα πραγματοποιηθούν στις 09-01-2023,κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.153,44€ με ΦΠΑ

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για επεμβάσεις ασθενών με ΑΜ: 0635745 και 1147659 που θα πραγματοποιηθούν στις 09-01-2023,κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.153,44€ με ΦΠΑ
Ημ/νια: 09/01/2024 14:25:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΙΡ4690ΒΜ-Κ3Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2024 13:45:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΦΙ4690ΒΜ-42Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2024 13:44:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΟΡ4690ΒΜ-Υ2Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2024 12:30:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΛΘ4690ΒΜ-Ν9Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2024 12:30:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ7Θ4690ΒΜ-Μ1Λ

τη δέσμευση πίστωσης για Λοιπές Δαπάνες μέσω ΧΕΠ

Θέμα: τη δέσμευση πίστωσης για Λοιπές Δαπάνες μέσω ΧΕΠ
Ημ/νια: 09/01/2024 12:29:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΤ4690ΒΜ-9ΘΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2024 12:29:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ1Χ4690ΒΜ-7ΣΛ

<<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-12-2023>>

Θέμα: <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-12-2023>>
Ημ/νια: 09/01/2024 09:46:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΗΛ4690ΒΜ-8ΜΧ

Επαναχορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης

Θέμα: Επαναχορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης
Ημ/νια: 08/01/2024 14:32:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ47Τ4690ΒΜ-0Υ2

Σελίδες