Λήψη απόφασης για αποστολή πρότασης σχετικά με την τροποποίηση- συμπλήρωση του Οργανισμού του ΓΝ Λαμίας (αριθμ. 110515/2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3444/τ.Β΄/22-12-2014)

Θέμα: Λήψη απόφασης για αποστολή πρότασης σχετικά με την τροποποίηση- συμπλήρωση του Οργανισμού του ΓΝ Λαμίας (αριθμ. 110515/2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3444/τ.Β΄/22-12-2014)
Ημ/νια: 16/04/2021 10:36:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟ54690ΒΜ-Π3Μ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 16/04/2021 09:54:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Φ24690ΒΜ-ΓΒ7

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 16/04/2021 09:52:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 693Θ4690ΒΜ-ΗΧΕ

Λήψη απόφασης για αποστολή πρότασης σχετικά με την τροποποίηση- συμπλήρωση του Οργανισμού του ΓΝ Λαμίας (αριθμ. 110515/2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3444/τ.Β΄/22-12-2014

Θέμα: Λήψη απόφασης για αποστολή πρότασης σχετικά με την τροποποίηση- συμπλήρωση του Οργανισμού του ΓΝ Λαμίας (αριθμ. 110515/2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3444/τ.Β΄/22-12-2014
Ημ/νια: 16/04/2021 09:24:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΜ44690ΒΜ-32Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/04/2021 08:05:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΠΘ4690ΒΜ-Π3Κ

Σελίδες