ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024
Ημ/νια: 11/01/2024 09:27:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΟ4690ΒΜ-ΞΦ6

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024
Ημ/νια: 11/01/2024 09:26:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ714690ΒΜ-1ΑΛ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024
Ημ/νια: 11/01/2024 09:20:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Σ64690ΒΜ-Ι4Ι

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 2024
Ημ/νια: 11/01/2024 09:18:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96Π34690ΒΜ-ΤΡ1

Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων από 1/12/2023 έως 31/12/2023

Θέμα: Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων από 1/12/2023 έως 31/12/2023
Ημ/νια: 11/01/2024 09:04:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΡΝ4690ΒΜ-Ρ2Κ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 10/01/2024 14:21:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΘΨΨ4690ΒΜ-Τ47

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 14:09:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΨΥ4690ΒΜ-Χ60

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:54:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞ0Χ4690ΒΜ-57Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:52:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΛΝ4690ΒΜ-Ο4Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:50:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΖΗ4690ΒΜ-0ΟΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΜΦ4690ΒΜ-ΣΚΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:45:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΞΝ4690ΒΜ-Υ46

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:44:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 909Ε4690ΒΜ-ΨΘΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:42:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Γ44690ΒΜ-ΙΧΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 13:41:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 612Ω4690ΒΜ-70Ο

Προμήθεια των ειδών «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»( CPV: 33141200-2), μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies, βάσει του αρ. 118/4412, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400,00€ πλέον ΦΠΑ (2.976,00 € με ΦΠΑ), (ΚΑΕ: 9429, ΕΣΠΑ...

Θέμα: Προμήθεια των ειδών «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»( CPV: 33141200-2), μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies, βάσει του αρ. 118/4412, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400,00€ πλέον ΦΠΑ (2.976,00 € με ΦΠΑ), (ΚΑΕ: 9429, ΕΣΠΑ covid-19, 15%, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5070602).
Ημ/νια: 10/01/2024 11:52:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΖ54690ΒΜ-Τ7Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:35:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΤΗ4690ΒΜ-ΠΙΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:34:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΤΘ4690ΒΜ-8ΧΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:33:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΗΟ4690ΒΜ-Η71

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/01/2024 10:32:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΕΡ4690ΒΜ-ΝΚΡ

Σελίδες