ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/01/2024 13:03:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΖΝ4690ΒΜ-Λ08

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΩΝ» (33141420-0)

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΩΝ» (33141420-0)
Ημ/νια: 15/01/2024 12:48:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Ε74690ΒΜ-ΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/01/2024 12:39:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΚΦ4690ΒΜ-ΕΚΞ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ.
Ημ/νια: 15/01/2024 10:54:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΚΩ4690ΒΜ-34Η

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για την προμήθεια των ειδών: «ΓΆΝΤΙΩΝ» (33141420-0) προϋπολογισθείσας δαπάνης 163.529,95€ πλέον ΦΠΑ (173.372,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτού για δύο (2)...

Θέμα: Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για την προμήθεια των ειδών: «ΓΆΝΤΙΩΝ» (33141420-0) προϋπολογισθείσας δαπάνης 163.529,95€ πλέον ΦΠΑ (173.372,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτού για δύο (2) ακόμη έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 490.589,85€ πλέον ΦΠΑ ( 520.117,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 15/01/2024 08:56:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΘΒ4690ΒΜ-ΠΗΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 12:52:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ43Ε4690ΒΜ-747

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 12:48:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ8Ω4690ΒΜ-9ΘΞ

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου

Θέμα: Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου
Ημ/νια: 12/01/2024 08:57:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΗΡ4690ΒΜ-ΑΜ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:40:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΙΓ4690ΒΜ-ΡΝ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:39:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ5Ο4690ΒΜ-0ΦΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:36:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΠΦ4690ΒΜ-ΠΨ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:34:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΔΤ4690ΒΜ-1ΒΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:32:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝΦ4690ΒΜ-ΖΑΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:31:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΕΙ4690ΒΜ-ΗΙΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:30:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Π4Κ4690ΒΜ-Π3Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:28:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Ρ74690ΒΜ-8ΣΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2024 08:22:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62484690ΒΜ-01Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ
Ημ/νια: 11/01/2024 12:55:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ7Δ4690ΒΜ-5ΚΗ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της (αρ.5712.02.1/03-01-2024 Συμβάσης) για την προμήθεια «DEXION» για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας, συμβατικού τιμήματος 7.924,10 € χωρίς Φ.Π.Α και 9.825,88€ με Φ.Π.Α, από την ανάδοχη εταιρεία ...

Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της (αρ.5712.02.1/03-01-2024 Συμβάσης) για την προμήθεια «DEXION» για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας, συμβατικού τιμήματος 7.924,10 € χωρίς Φ.Π.Α και 9.825,88€ με Φ.Π.Α, από την ανάδοχη εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.».
Ημ/νια: 11/01/2024 11:48:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ964690ΒΜ-79Ν

ΧΕ-14 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 3 ΕΩΣ ΧΕ 10

Θέμα: ΧΕ-14 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 3 ΕΩΣ ΧΕ 10
Ημ/νια: 11/01/2024 10:29:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ2Ψ4690ΒΜ-Σ3Θ

Σελίδες