«Προμήθεια (1200) Ψηφοδελτίων και (1200) Φακέλων» για την διενέργεια των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ιατρών και του λοιπού προσωπικού στο Δ. Σ. Γ.Ν. Λαμίας,

Θέμα: «Προμήθεια (1200) Ψηφοδελτίων και (1200) Φακέλων» για την διενέργεια των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ιατρών και του λοιπού προσωπικού στο Δ. Σ. Γ.Ν. Λαμίας,
Ημ/νια: 02/12/2022 13:42:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ80Β4690ΒΜ-ΡΙΔ

Προμήθεια «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C» (CPV:39330000-4), ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α & 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής...

Θέμα: Προμήθεια «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C» (CPV:39330000-4), ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α & 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Ημ/νια: 02/12/2022 13:27:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΔ34690ΒΜ-Ψ2Τ

Επισκευή Εργαστηριακού Πληροφορικού Εξοπλισμού

Θέμα: Επισκευή Εργαστηριακού Πληροφορικού Εξοπλισμού
Ημ/νια: 02/12/2022 13:14:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ7Σ4690ΒΜ-ΒΑ0

«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τρεις(3) μήνες, μετά από έρευνα αγοράς

Θέμα: «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τρεις(3) μήνες, μετά από έρευνα αγοράς
Ημ/νια: 02/12/2022 12:40:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ974690ΒΜ-5ΥΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 11:58:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΔΡ4690ΒΜ-8Ρ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 11:57:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΤΕ4690ΒΜ-ΒΤΙ

Προμήθεια ηλεκτροβάνας για την επισκευή του δικτύου ζεστών νερών χρήσης (κλειστού κυκλώματος BOILER) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια ηλεκτροβάνας για την επισκευή του δικτύου ζεστών νερών χρήσης (κλειστού κυκλώματος BOILER) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Ημ/νια: 02/12/2022 11:54:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΨΣ4690ΒΜ-5Ο8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 11:51:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ0Λ4690ΒΜ-Ε7Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 11:50:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ2Κ4690ΒΜ-ΕΟ9

Προμήθεια τεσσάρων (4) πομπών τηλεμετρίας ασθενών του οίκου NIHON KOHDEN τύπου ZS-620PG για την Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια τεσσάρων (4) πομπών τηλεμετρίας ασθενών του οίκου NIHON KOHDEN τύπου ZS-620PG για την Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 02/12/2022 11:50:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΙΔ4690ΒΜ-Λ6Φ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 11:47:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Ζ74690ΒΜ-64Υ

Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του συμπιεστή Α1 στον ψύκτη Νο1.1 του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 50730000-1), από την εταιρεία «AHI CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.218,40 € χωρίς ΦΠΑ 42.430,816€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ...

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του συμπιεστή Α1 στον ψύκτη Νο1.1 του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 50730000-1), από την εταιρεία «AHI CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.218,40 € χωρίς ΦΠΑ 42.430,816€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32& 32Α του Ν.4412/2016
Ημ/νια: 02/12/2022 10:07:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8564690ΒΜ-Κ43

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/12/2022 09:40:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΡΣ4690ΒΜ-ΘΤΘ

ΧΕ-2697 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2021

Θέμα: ΧΕ-2697 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2021
Ημ/νια: 02/12/2022 09:21:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ324690ΒΜ-ΛΣ9

ΧΕ-2703 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Β ΕΞΑΜ. 2020, CLAWBACL Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α & Β ΤΡΙΜ. 2021

Θέμα: ΧΕ-2703 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Β ΕΞΑΜ. 2020, CLAWBACL Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α & Β ΤΡΙΜ. 2021
Ημ/νια: 02/12/2022 09:20:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΖΞ4690ΒΜ-ΩΟΩ

ΧΕ-2708 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2021

Θέμα: ΧΕ-2708 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2021
Ημ/νια: 02/12/2022 09:16:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΑΟ4690ΒΜ-ΓΕΖ

ΧΕ-2704 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Β ΕΞΑΜ. 2020, CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α & Β ΤΡΙΜ. 2021

Θέμα: ΧΕ-2704 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Β ΕΞΑΜ. 2020, CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α & Β ΤΡΙΜ. 2021
Ημ/νια: 02/12/2022 09:15:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ6Ω4690ΒΜ-84Ν

ΧΕ-2711 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α & Β ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ 2021

Θέμα: ΧΕ-2711 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α & Β ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ 2021
Ημ/νια: 02/12/2022 09:14:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΛΣ4690ΒΜ-ΑΚ2

ΧΕ-2710 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α & Β ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2021

Θέμα: ΧΕ-2710 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α & Β ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2021
Ημ/νια: 02/12/2022 09:13:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΩ44690ΒΜ-Π6Δ

ΧΕ-2694 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α & Β ΤΡΙΜ. 2021

Θέμα: ΧΕ-2694 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - CLAWBACK Α ΕΞΑΜ. 2021, REBATE Α & Β ΤΡΙΜ. 2021
Ημ/νια: 02/12/2022 09:11:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2344690ΒΜ-ΤΣ9

Σελίδες