ΧΕ-459

Θέμα: ΧΕ-459
Ημ/νια: 21/04/2021 10:20:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ3Γ4690ΒΜ-Π6Β

Προμήθεια «Aπόλυτων φίλτρων για τη συντήρηση του δικτύου κλιματισμού-αερισμού των κρίσιμων χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» & «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: Προμήθεια «Aπόλυτων φίλτρων για τη συντήρηση του δικτύου κλιματισμού-αερισμού των κρίσιμων χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» & «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 20/04/2021 15:46:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΗΓ4690ΒΜ-9ΙΤ

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση του ιού SARS COV 2

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση του ιού SARS COV 2
Ημ/νια: 20/04/2021 12:07:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΜ4690ΒΜ-9ΘΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Ημ/νια: 20/04/2021 11:28:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ37Θ4690ΒΜ-ΠΟΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 10:56:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΧΦ4690ΒΜ-ΝΗΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 10:42:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΓΞ4690ΒΜ-ΤΜΧ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία των δύο (2) Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Λαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συνολικής δαπάνης 60.060,38€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο ...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών για τη λειτουργία των δύο (2) Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Λαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συνολικής δαπάνης 60.060,38€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Ημ/νια: 20/04/2021 10:10:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΑ64690ΒΜ-8Ι2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 10:04:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΣΟ4690ΒΜ-ΓΔ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 10:01:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ3Ω4690ΒΜ-ΚΡ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 09:54:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΥΤ4690ΒΜ-ΞΛΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 09:51:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3Γ4690ΒΜ-Ρ23

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 09:48:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΔΒ4690ΒΜ-ΔΩΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 09:45:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧ44690ΒΜ-ΘΓΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 09:43:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΗΗ4690ΒΜ-0ΙΦ

Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης της μπάρας της κεντρικής πύλης FAAC 620 του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης της μπάρας της κεντρικής πύλης FAAC 620 του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 19/04/2021 13:37:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ1Υ4690ΒΜ-ΑΑΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΣΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΣΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ημ/νια: 19/04/2021 13:25:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑ64690ΒΜ-ΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΣΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΣΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ημ/νια: 19/04/2021 13:22:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΠΟ4690ΒΜ-3ΘΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Ημ/νια: 19/04/2021 13:06:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΤΖ4690ΒΜ-ΚΩΝ

Υιοθέτηση Αποφάσεων Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Θέμα: Υιοθέτηση Αποφάσεων Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Ημ/νια: 18/04/2021 23:48:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΝ4690ΒΜ-ΟΑΩ

Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών και κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies για την προμήθεια «Υλικό Χειρουργείου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών και κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies για την προμήθεια «Υλικό Χειρουργείου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.913,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 18/04/2021 23:46:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ8ΤΓ4690ΒΜ-ΠΥΙ

Σελίδες