ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 14:16:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΒΚ4690ΒΜ-ΖΛ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 14:14:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ404690ΒΜ-63Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 14:12:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 984Η4690ΒΜ-ΖΦΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 14:11:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨΖ4690ΒΜ-ΗΙ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 13:45:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ4Μ4690ΒΜ-3ΗΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο
Ημ/νια: 14/10/2022 13:42:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Μ54690ΒΜ-7ΔΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 13:41:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΘΩ4690ΒΜ-ΜΓ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 11:59:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕΘ4690ΒΜ-190

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 11:56:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΚΓ4690ΒΜ-ΓΒ3

ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

Θέμα: ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»
Ημ/νια: 14/10/2022 11:55:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΜ44690ΒΜ-50Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 11:51:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΚΠ4690ΒΜ-Ρ9Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/10/2022 11:48:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω1Β4690ΒΜ-Φ4Λ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημ/νια: 14/10/2022 11:29:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Μ54690ΒΜ-ΠΥΠ

Έγκριση του υπ΄αριθμ. Β/19086/4-10-2022 πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της έρευνας αγοράς (666) μέσω i-supplies για την «Προμήθεια πλακών επισκέψιμων ορόφων ορυκτών ινών για τις ψευδοροφές του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 44112500-3),...

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. Β/19086/4-10-2022 πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της έρευνας αγοράς (666) μέσω i-supplies για την «Προμήθεια πλακών επισκέψιμων ορόφων ορυκτών ινών για τις ψευδοροφές του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 44112500-3), προϋπολογισμού 4000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.& 4960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Ημ/νια: 14/10/2022 09:12:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΨ4690ΒΜ-ΔΒΙ

Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’αριθμ.01.4166.01/17-9-2021 υπογεγραμμένης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία «DOCTUM» για την προμήθεια ‘ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ19, κατόπιν αιτήματος αναπροσαρμογής...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’αριθμ.01.4166.01/17-9-2021 υπογεγραμμένης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία «DOCTUM» για την προμήθεια ‘ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ19, κατόπιν αιτήματος αναπροσαρμογής της τιμής .
Ημ/νια: 14/10/2022 09:06:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α1Β4690ΒΜ-ΑΗΨ

Λήψη Απόφασης επί του Β/19372/7-10-2022 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του Β/16473/1-09-2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Υπηρεσία «Αποκατάσταση...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Β/19372/7-10-2022 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του Β/16473/1-09-2022 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Υπηρεσία «Αποκατάσταση προβλημάτων των φρεατίων δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν. Λαμίας και την εναρμόνιση τους με την κείμενη νομοθεσία» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 163124)CPV:50000000-5- Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α & 58.280,00 € με Φ.Π.Α, στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 14/10/2022 09:03:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ3Γ4690ΒΜ-Θ9Ζ

Λήψη Απόφασης επί του Β/19534/10-10-2022 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία : Ομάδα Α΄ «Προμήθεια...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Β/19534/10-10-2022 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία : Ομάδα Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Ομαδα Β΄: «Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Ομάδα Γ΄ «Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Ημ/νια: 14/10/2022 08:59:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΧ44690ΒΜ-Ψ38

ΧΕ-2168 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ.(ΧΕ 2098 ΕΩΣ 2101)

Θέμα: ΧΕ-2168 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ.(ΧΕ 2098 ΕΩΣ 2101)
Ημ/νια: 14/10/2022 08:52:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦ14690ΒΜ-ΩΤ5

Λήψη Απόφασης για την ανάθεση της «Προμήθειας ,Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου στο Γ. Ν. Λαμίας» με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΕΝΙΘ» ενδεικτικού συνολικού κόστους 30.000,00 €...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την ανάθεση της «Προμήθειας ,Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου στο Γ. Ν. Λαμίας» με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΕΝΙΘ» ενδεικτικού συνολικού κόστους 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικών τελών Ρ.Α.Ε., τέλους ασφάλειας εφοδιασμό, για το χρονικό διάστημα από 16-10-2022 έως 31-10-2022.
Ημ/νια: 14/10/2022 08:52:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 605Ε4690ΒΜ-1Ρ6

Κατανομή Οργανικών και Ανεπτυγμένων κλινών μετά την τροποποίηση του Οργανισμού του Γ.Ν. Λαμίας με την αριθμ. Γ2α/24941/02-12-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 5800/τ.Β΄/10-12-2021, ΑΔΑ :Ψ5ΑΒ465ΦΥΟ-ΘΤΤ

Θέμα: Κατανομή Οργανικών και Ανεπτυγμένων κλινών μετά την τροποποίηση του Οργανισμού του Γ.Ν. Λαμίας με την αριθμ. Γ2α/24941/02-12-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 5800/τ.Β΄/10-12-2021, ΑΔΑ :Ψ5ΑΒ465ΦΥΟ-ΘΤΤ
Ημ/νια: 14/10/2022 08:30:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΓΜ4690ΒΜ-Χ48

Σελίδες