Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας, με επιβεβαιωμένη εμπειρία στην επεμβατική καρδιολογία σε αιμοδυναμικό εργαστήριο, με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για κάλυψη αναγκών της ΜΣΝ-Αιμοδυναμικό...

Θέμα: Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας, με επιβεβαιωμένη εμπειρία στην επεμβατική καρδιολογία σε αιμοδυναμικό εργαστήριο, με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για κάλυψη αναγκών της ΜΣΝ-Αιμοδυναμικό εργαστήριο , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο για τους ασθενείς στο Νοσοκομείου Λαμίας.
Ημ/νια: 17/11/2023 12:45:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΕΣ4690ΒΜ-3ΙΜ

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Μαιευτικής , στο Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Μαιευτικής , στο Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 17/11/2023 12:44:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΙΟ4690ΒΜ-ΛΨΧ

Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην ειδικευόμενης ιατρού Παθολογίας του Γ.Ν. Λαμίας κ. Τούπα Ιωάννας του Έντμοντ, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών για τα έτη 2022 και 2023

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην ειδικευόμενης ιατρού Παθολογίας του Γ.Ν. Λαμίας κ. Τούπα Ιωάννας του Έντμοντ, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών για τα έτη 2022 και 2023
Ημ/νια: 17/11/2023 12:42:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ7Υ4690ΒΜ-Ν67

ΧΕ-1983 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (9, 10/2023) (4973Π.01.3)

Θέμα: ΧΕ-1983 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (9, 10/2023) (4973Π.01.3)
Ημ/νια: 17/11/2023 12:40:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΡΣ4690ΒΜ-5ΑΒ

ΧΕ-1982 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (8/2023 & 9/2023)

Θέμα: ΧΕ-1982 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (8/2023 & 9/2023)
Ημ/νια: 17/11/2023 12:32:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ5Γ4690ΒΜ-08Ω

Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ» και διακριτικό τίτλο « ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ» για αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της αρ. 01.4287 Τ. 01 σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Λαμίας και της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ» για την...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ» και διακριτικό τίτλο « ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ» για αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της αρ. 01.4287 Τ. 01 σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Λαμίας και της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ» για την υπηρεσία: «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας χωρίς ανταλλακτικά & αναλώσιμα» λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού.
Ημ/νια: 17/11/2023 12:21:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΥ24690ΒΜ-ΙΟΛ

Λήψη απόφασης επί των με αρ. πρωτ. Β/19243/13-10-2023 και Β/21320/10-11-2023 πρακτικών γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και έλεγχου της υπηρεσίας «Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος γενικής- αναλυτικής λογιστικής για τα έτη 2022-2023...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των με αρ. πρωτ. Β/19243/13-10-2023 και Β/21320/10-11-2023 πρακτικών γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και έλεγχου της υπηρεσίας «Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος γενικής- αναλυτικής λογιστικής για τα έτη 2022-2023» που αφορά στη μετάθεση χρόνου παράδοσης παραδοτέων της σύμβασης.
Ημ/νια: 17/11/2023 12:19:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΞΘ4690ΒΜ-3ΕΥ

Τροποποίηση της με αρ. 29/31-10-2023, ΕΗΔ:7Ο (ΑΔΑ:94ΘΒ4690ΒΜ-ΕΙΙ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Λαμίας που αφορά στην προμήθεια των ειδών της ομάδας «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» (CPV:33141700-7 ) για διάστημα ενός (1) μήνα, λόγω...

Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. 29/31-10-2023, ΕΗΔ:7Ο (ΑΔΑ:94ΘΒ4690ΒΜ-ΕΙΙ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Λαμίας που αφορά στην προμήθεια των ειδών της ομάδας «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» (CPV:33141700-7 ) για διάστημα ενός (1) μήνα, λόγω επαναπροσδιορισμού των ποσοτήτων και της συνολικής αξίας της εν λόγω προμήθειας.
Ημ/νια: 17/11/2023 12:18:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΒΕ4690ΒΜ-ΙΤ7

ΧΕ-1973 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1973 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 08:55:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΟΦ4690ΒΜ-Ε9Η

ΧΕ-1974 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ

Θέμα: ΧΕ-1974 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ
Ημ/νια: 17/11/2023 08:54:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΜ64690ΒΜ-ΡΤΔ

ΧΕ-1972 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1972 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 08:52:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΦΣ4690ΒΜ-ΠΧ9

ΧΕ-1970 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1970 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 08:50:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΥΗ4690ΒΜ-Λ96

ΧΕ-1968 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (03.5160)

Θέμα: ΧΕ-1968 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (03.5160)
Ημ/νια: 17/11/2023 08:47:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΨΔ4690ΒΜ-ΨΤΡ

ΧΕ-1981 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1981 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 08:44:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 683Ο4690ΒΜ-ΑΡΥ

ΧΕ-1980 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1980 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 08:42:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΚ24690ΒΜ-ΘΛ2

ΧΕ-1977 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1977 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 08:31:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ5Θ4690ΒΜ-Τ2Ε

ΧΕ-1975 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1975 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 07:50:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΛ4690ΒΜ-ΠΑ9

ΧΕ-1963 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΠΟ 2-9-23 ΕΩΣ 1-10-23

Θέμα: ΧΕ-1963 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΠΟ 2-9-23 ΕΩΣ 1-10-23
Ημ/νια: 17/11/2023 07:37:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ4Ξ4690ΒΜ-5Γ7

Λήψη απόφασης για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για επείγουσα χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 117758 που θα πραγματοποιηθεί στις 16-11-2023, με διαπραγμάτευση τιμής , σύμφωνα με το άρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικού κόστους...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για επείγουσα χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 117758 που θα πραγματοποιηθεί στις 16-11-2023, με διαπραγμάτευση τιμής , σύμφωνα με το άρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικού κόστους πλέον ΦΠΑ, 3.965,52€ με ΦΠΑ, στους ΚΑΕ 1311 και 1313 (CPV: 33140000-3) .
Ημ/νια: 16/11/2023 15:27:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ794690ΒΜ-0Κ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/11/2023 14:27:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΛ64690ΒΜ-5ΙΞ

Σελίδες