ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/07/2020 09:24:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΞΜ4690ΒΜ-ΠΘΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 10/07/2020 08:37:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ8Ι4690ΒΜ-ΙΝΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 10/07/2020 08:32:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΝΑ4690ΒΜ-ΞΒΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/07/2020 08:28:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΡΞ4690ΒΜ-Φ2Κ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 10/07/2020 08:28:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΚ14690ΒΜ-Υ9Ι

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΜS

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΜS
Ημ/νια: 10/07/2020 08:24:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69534690ΒΜ-ΧΤΥ

«Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού Tεχνικο-Oικονομικής Αξιολόγησης για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies(Έρευνα Αγοράς 404), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού Tεχνικο-Oικονομικής Αξιολόγησης για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies(Έρευνα Αγοράς 404), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για δύο (2) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.034,77 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 09/07/2020 14:40:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΣΓ4690ΒΜ-Ο7Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 14:13:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΚ64690ΒΜ-ΜΘΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 14:11:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ3Ψ4690ΒΜ-0Ω5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 14:08:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3734690ΒΜ-878

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 14:06:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ134690ΒΜ-ΥΣ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 14:03:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΙ84690ΒΜ-ΘΤ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 13:49:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ3Ο4690ΒΜ-Ψ9Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 13:29:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕ44690ΒΜ-ΤΙΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 13:23:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΒ94690ΒΜ-39Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 13:19:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ334690ΒΜ-Η9Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 13:14:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΞΘ4690ΒΜ-Α45

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 11:22:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΖΥ4690ΒΜ-ΙΩ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗς ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗς ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 11:20:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΗΜ4690ΒΜ-Ψ0Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 11:16:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΣΞ4690ΒΜ-ΜΧ8

Σελίδες