ΧΕ-2778 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ .(4723.1)

Θέμα: ΧΕ-2778 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ .(4723.1)
Ημ/νια: 06/12/2022 12:30:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ984690ΒΜ-Ω4Ω

ΧΕ-2788 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΕΚ-ΔΙΕΚ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-2788 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΕΚ-ΔΙΕΚ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:50:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ0Ρ4690ΒΜ-Ω5Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/12/2022 11:45:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΡΦ4690ΒΜ-ΛΔΥ

ΧΕ-2769 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2021, 4/2022

Θέμα: ΧΕ-2769 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2021, 4/2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:43:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ794690ΒΜ-5ΞΣ

ΧΕ-2768 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022

Θέμα: ΧΕ-2768 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:43:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΩΜ4690ΒΜ-Ι7Ο

ΧΕ-2767 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022

Θέμα: ΧΕ-2767 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:42:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΚΠ4690ΒΜ-ΓΧΘ

ΧΕ-2766 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022

Θέμα: ΧΕ-2766 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:42:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Κ14690ΒΜ-ΨΘΔ

ΧΕ-2765 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022

Θέμα: ΧΕ-2765 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5/2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:41:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ8Δ4690ΒΜ-Κ8Β

ΧΕ-2764 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 4, 6/2022

Θέμα: ΧΕ-2764 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 4, 6/2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:40:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ2Γ4690ΒΜ-Ν7Υ

ΧΕ-2763 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 8/2022

Θέμα: ΧΕ-2763 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 8/2022
Ημ/νια: 06/12/2022 11:39:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΚΖ4690ΒΜ-0ΘΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/12/2022 11:38:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΙΤ4690ΒΜ-39Κ

ΧΕ-2548 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4857)

Θέμα: ΧΕ-2548 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4857)
Ημ/νια: 06/12/2022 08:22:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5Ζ4690ΒΜ-Φ59

ΧΕ-2659 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΝΩΝ.(04.4865)

Θέμα: ΧΕ-2659 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΝΩΝ.(04.4865)
Ημ/νια: 06/12/2022 08:13:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η274690ΒΜ-ΡΡ5

ΧΕ-2740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ.(02.4935)

Θέμα: ΧΕ-2740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ.(02.4935)
Ημ/νια: 06/12/2022 08:01:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΦΕ4690ΒΜ-5ΞΑ

ΧΕ-2616 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4460.2)

Θέμα: ΧΕ-2616 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4460.2)
Ημ/νια: 06/12/2022 07:55:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ944690ΒΜ-7ΕΚ

ΧΕ-2741 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 4-3-2022 ΕΩΣ 3-9-2022 .(01.4609)

Θέμα: ΧΕ-2741 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 4-3-2022 ΕΩΣ 3-9-2022 .(01.4609)
Ημ/νια: 06/12/2022 07:47:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2964690ΒΜ-ΗΚΑ

ΧΕ-2735 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4830)

Θέμα: ΧΕ-2735 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4830)
Ημ/νια: 06/12/2022 07:35:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η3Φ4690ΒΜ-ΝΒΚ

ΧΕ-2742 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4356 Ε

Θέμα: ΧΕ-2742 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4356 Ε
Ημ/νια: 06/12/2022 07:29:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΗΞ4690ΒΜ-2ΡΝ

ΧΕ-2734 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(04.4856)

Θέμα: ΧΕ-2734 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(04.4856)
Ημ/νια: 06/12/2022 07:24:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Μ34690ΒΜ-Ζ9Α

ΧΕ-2720 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2720 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 06/12/2022 07:04:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΕΘ4690ΒΜ-Ω58

Σελίδες