ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 10/06/2020 08:41:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΒΙ4690ΒΜ-Γ70

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 10/06/2020 08:38:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΡ54690ΒΜ-Η1Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 10/06/2020 08:36:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ9Μ4690ΒΜ-Γ63

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 10/06/2020 08:33:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΔΦ4690ΒΜ-ΟΕ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Ημ/νια: 09/06/2020 14:11:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟ04690ΒΜ-0ΔΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕ C17 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕ C17 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 09/06/2020 14:01:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΠΝ4690ΒΜ-0Δ1

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020
Ημ/νια: 09/06/2020 13:49:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΖ44690ΒΜ-ΙΑΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2020 13:49:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ9Γ4690ΒΜ-Ζ1Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2020 13:48:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 673Χ4690ΒΜ-ΠΥ3

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020
Ημ/νια: 09/06/2020 13:47:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥ74690ΒΜ-7ΟΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2020 13:46:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ39Μ4690ΒΜ-Ν3Ν

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020
Ημ/νια: 09/06/2020 13:44:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΨΣ4690ΒΜ-ΒΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/06/2020 13:44:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 995Π4690ΒΜ-Υ9Α

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ 4/2020

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ 4/2020
Ημ/νια: 09/06/2020 13:42:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΗΛ4690ΒΜ-1ΦΙ

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020
Ημ/νια: 09/06/2020 11:46:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΥΘ4690ΒΜ-ΓΧΒ

ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 4/2020
Ημ/νια: 09/06/2020 11:43:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΘ94690ΒΜ-ΜΚΑ

Tριμελούς Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων για το έτος 2020»

Θέμα: Tριμελούς Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων για το έτος 2020»
Ημ/νια: 09/06/2020 10:21:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΙΤ4690ΒΜ-ΝΛΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ NEWPORT HT50 ΤΗΣ ΜΣΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ covid 19

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ NEWPORT HT50 ΤΗΣ ΜΣΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ covid 19
Ημ/νια: 09/06/2020 09:54:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β554690ΒΜ-ΛΞΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 09/06/2020 09:41:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68994690ΒΜ-9ΥΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Ημ/νια: 05/06/2020 15:06:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΨΗ4690ΒΜ-86Μ

Σελίδες