ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/10/2022 11:48:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3964690ΒΜ-Π9Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/10/2022 11:48:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Μ24690ΒΜ-ΔΔ1

<<ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ>>

Θέμα: <<ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ>>
Ημ/νια: 24/10/2022 10:44:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π6Γ4690ΒΜ-Χ7Ξ

Επισκευή του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “FIAT DOBLO” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084», «Επισκευή του επιβατικού οχήματος μάρκας «FIAT TIPO» του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083

Θέμα: Επισκευή του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “FIAT DOBLO” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084», «Επισκευή του επιβατικού οχήματος μάρκας «FIAT TIPO» του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083
Ημ/νια: 24/10/2022 08:44:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑΩ4690ΒΜ-0ΧΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Τ.Ε.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Τ.Ε.
Ημ/νια: 21/10/2022 14:44:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η2Ω4690ΒΜ-Σ4Ω

ΧΕ-2145 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION .(4832)

Θέμα: ΧΕ-2145 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION .(4832)
Ημ/νια: 21/10/2022 14:24:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4Ζ74690ΒΜ-50Β

Έγκριση καυσίμων του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ 5948 του Γ. Ν. Λαμίας

Θέμα: Έγκριση καυσίμων του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ 5948 του Γ. Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 21/10/2022 14:10:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΝΚ4690ΒΜ-Φ2Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 14:05:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2164690ΒΜ-Ν33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 14:04:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΕ64690ΒΜ-6Τ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 14:02:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΦ4690ΒΜ-ΘΒΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 14:01:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΟΙ4690ΒΜ-8Ι1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 13:59:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΘΡ4690ΒΜ-Θ4Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 13:58:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 954Χ4690ΒΜ-ΣΡ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 13:56:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΣ4690ΒΜ-8ΟΩ

ΧΕ-2106 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4608)

Θέμα: ΧΕ-2106 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4608)
Ημ/νια: 21/10/2022 12:05:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΖ34690ΒΜ-ΘΞ0

Προμήθεια για αντικατάσταση μπαταριών βάσει της σύμβασης ετήσιας συντήρησης με αρ. 04.3456Π, των παρακάτω 7 χειρουργικών τραπεζών JUPITER SM του Οίκου TRUMPF με S/N: 1) 100294995, 2) 100294997, 3) 100291697, 4) 100294998, 5) 100291695, 6) 100294996, 7)...

Θέμα: Προμήθεια για αντικατάσταση μπαταριών βάσει της σύμβασης ετήσιας συντήρησης με αρ. 04.3456Π, των παρακάτω 7 χειρουργικών τραπεζών JUPITER SM του Οίκου TRUMPF με S/N: 1) 100294995, 2) 100294997, 3) 100291697, 4) 100294998, 5) 100291695, 6) 100294996, 7) 100294994 των Χειρουργείων του 4ου Ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας (CPV:34913000-0) από την εξειδικευμένη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ» με (ΑΦΜ:095029193), η οποία αποτελεί και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του οίκου TRUMPF στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (5.880,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (7.291,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 21/10/2022 11:58:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΕΤ4690ΒΜ-8Ν2

ΧΕ-2111 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4618.4)

Θέμα: ΧΕ-2111 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4618.4)
Ημ/νια: 21/10/2022 11:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Η154690ΒΜ-ΕΜΒ

ΧΕ-1913 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΝ.6/2022

Θέμα: ΧΕ-1913 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΝ.6/2022
Ημ/νια: 21/10/2022 11:44:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΞΤ4690ΒΜ-Ν75

ΧΕ-2192 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ.ΜΗΝ.7/2022

Θέμα: ΧΕ-2192 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ.ΜΗΝ.7/2022
Ημ/νια: 21/10/2022 11:30:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΖΑ4690ΒΜ-Ζ0Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2022 11:21:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΥΥ4690ΒΜ-ΣΚΨ

Σελίδες