ΧΕ-169 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 11-08-2022 ΕΩΣ 10-11-2022.

Θέμα: ΧΕ-169 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 11-08-2022 ΕΩΣ 10-11-2022.
Ημ/νια: 20/02/2023 10:04:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ3Χ4690ΒΜ-ΨΣΩ

ΧΕ-114 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-114 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 20/02/2023 07:14:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΩΘ4690ΒΜ-6ΙΩ

Προμήθεια αντιδραστηρίου αιματολογικών εξετάσεων

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίου αιματολογικών εξετάσεων
Ημ/νια: 17/02/2023 13:45:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Σ4690ΒΜ-7Γ9

Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’αριθμ. 01.4251.03/25-10-2021 υπογεγραμμένης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία «VIOLAK» για την προμήθεια ‘’ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ’’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2019, κατόπιν...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’αριθμ. 01.4251.03/25-10-2021 υπογεγραμμένης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία «VIOLAK» για την προμήθεια ‘’ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ’’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2019, κατόπιν αιτήματος αναπροσαρμογής της τιμής.
Ημ/νια: 17/02/2023 12:41:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΤΩ4690ΒΜ-9ΥΧ

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV: 33698100-0), για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων,...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV: 33698100-0), για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.368,70€ πλέον ΦΠΑ για δύο (2) έτη (29.532,01€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.553,05€ πλέον ΦΠΑ (44.928,01€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 17/02/2023 12:40:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Ω44690ΒΜ-16Ω

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’αριθμ.01.4389.4/17-5-2022 υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2020.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’αριθμ.01.4389.4/17-5-2022 υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2020.
Ημ/νια: 17/02/2023 12:39:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔ14690ΒΜ-5Ξ8

Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ειδών καθαριότητας (χειροπετσέτες & χαρτί υγείας) ενδεικτικού κόστους 2.500,00€ από την (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Ergasias A.E.)” για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ειδών καθαριότητας (χειροπετσέτες & χαρτί υγείας) ενδεικτικού κόστους 2.500,00€ από την (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Ergasias A.E.)” για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 17/02/2023 12:37:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΒΥ4690ΒΜ-Ν9Φ

Λήψη απόφασης εκ νέου για την κατανομή θέσεων πάρκινγκ για κάλυψη των αναγκών της Ιατρικής Υπηρεσίας και των προϊσταμένων (με βαθμολογική ιεράρχηση) αυτής καθώς και στους προϊσταμένους Δ/νσεων και Υπ/νσεων Νοσηλευτικής και Διοικητικής-Οικονομικής...

Θέμα: Λήψη απόφασης εκ νέου για την κατανομή θέσεων πάρκινγκ για κάλυψη των αναγκών της Ιατρικής Υπηρεσίας και των προϊσταμένων (με βαθμολογική ιεράρχηση) αυτής καθώς και στους προϊσταμένους Δ/νσεων και Υπ/νσεων Νοσηλευτικής και Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 17/02/2023 12:36:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΔΤ4690ΒΜ-ΔΒΒ

Λήψη απόφασης επί της τροποποίησης της υπογεγραμμένης σύμβασης 01.4823.04 που έχει συναφθεί μεταξύ του Γ. Ν. Λαμίας και του οικονομικού φορέα «Johnson & Johnson ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», λόγω διάσπασης της εταιρείας.

Θέμα: Λήψη απόφασης επί της τροποποίησης της υπογεγραμμένης σύμβασης 01.4823.04 που έχει συναφθεί μεταξύ του Γ. Ν. Λαμίας και του οικονομικού φορέα «Johnson & Johnson ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», λόγω διάσπασης της εταιρείας.
Ημ/νια: 17/02/2023 12:35:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΑ44690ΒΜ-Δ9Ο

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της με αρ. 01.4823.06/31-08-2022 Σύμβασης με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «SPINE ΑCTION EΠΕ»(998413534), για την προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020 ,για ένα (1) επιπλέον...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της με αρ. 01.4823.06/31-08-2022 Σύμβασης με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «SPINE ΑCTION EΠΕ»(998413534), για την προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020 ,για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης , για είδη που έληξαν ποσοτικά .
Ημ/νια: 17/02/2023 12:33:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΨΜ4690ΒΜ-ΦΣΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n 15113357 του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n 15113357 του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Ημ/νια: 17/02/2023 11:35:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΔΑ4690ΒΜ-ΑΔ3

ΧΕ-150 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ AISYCS V.11 (01.4728) ΕΣΠΑ

Θέμα: ΧΕ-150 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ AISYCS V.11 (01.4728) ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 17/02/2023 10:47:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Χ4690ΒΜ-Θ7Ρ

Λήψη απόφασης επί των με αρ. πρωτ. Β/1571/20-01-2023 και Β/2707/07-02-2023 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς, αντίστοιχα, του Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΟ...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των με αρ. πρωτ. Β/1571/20-01-2023 και Β/2707/07-02-2023 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς, αντίστοιχα, του Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33140000-3, 33162200-5, 33170000-2, 39830000-9 )» για είδη που δεν κατακυρώθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό , προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.776,55 € πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος (123.306,65 € με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
Ημ/νια: 17/02/2023 09:21:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΧΓ4690ΒΜ-ΓΔΘ

Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς 25 ΒΟΧ ανακύκλωσης χάρτου’’ από την εταιρεία (EL PACK A.E.)” για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς 25 ΒΟΧ ανακύκλωσης χάρτου’’ από την εταιρεία (EL PACK A.E.)” για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 17/02/2023 09:17:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΥΚ4690ΒΜ-2Η4

Λήψη Απόφασης επί του Β/2793/8-02-2023 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του Β/21903/11-11-2022 Α’ Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Β/2793/8-02-2023 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του Β/21903/11-11-2022 Α’ Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Υπηρεσία «Αποκατάσταση προβλημάτων των φρεατίων δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν. Λαμίας και την εναρμόνιση τους με την κείμενη νομοθεσία» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 176784)CPV:50000000-5- Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α & 58.280,00 € με Φ.Π.Α, στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 17/02/2023 09:16:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63154690ΒΜ-Δ9Χ

Λήψη Απόφασης επί της με αρ.πρωτ.Β/2057/30-01-2023 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης της 02.5071/25-11-2022 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί της με αρ.πρωτ.Β/2057/30-01-2023 γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης της 02.5071/25-11-2022 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Ημ/νια: 17/02/2023 09:14:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο9Υ4690ΒΜ-66Κ

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 01.3865 /24-03-2021 ισχύουσας σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση, αναγόμωση και πιστοποίηση των πυροσβεστήρων των κτιρίων και των οχημάτων ευθύνης του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας» (cpv:...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 01.3865 /24-03-2021 ισχύουσας σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση, αναγόμωση και πιστοποίηση των πυροσβεστήρων των κτιρίων και των οχημάτων ευθύνης του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας» (cpv: 50324200-4) για ένα (1) επιπλέον έτος από 24-03-2023 μέχρι και 23-03-2024 με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «Πυρσός– Φούρκας Αθανάσιος & Σια Ο.Ε» συνολικού ποσού 6.500,00€ πλέον ΦΠΑ & 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ2019.
Ημ/νια: 17/02/2023 09:13:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΣ4690ΒΜ-1ΛΕ

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2006/27-01-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσωρινών Αναδόχων, για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προϋπολογισθείσας...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2006/27-01-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσωρινών Αναδόχων, για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.887,26€ πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος(60.620,20€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 97.774,52€ πλέον ΦΠΑ (121.240,40€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 17/02/2023 09:11:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΤΞ4690ΒΜ-Υ1Ω

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα επιπλέον παροχής υπηρεσιών ‘Καθαριότητας των χώρων του ΓΝ Λαμίας’ (έως 3470 ώρες μηνιαία) πέραν της αρχικής με αρ. 01.1915/01-10-2020 ετήσιας σύμβασης καθώς και της προαίρεσης αυτής με αρ. 01.1915Π/01...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα επιπλέον παροχής υπηρεσιών ‘Καθαριότητας των χώρων του ΓΝ Λαμίας’ (έως 3470 ώρες μηνιαία) πέραν της αρχικής με αρ. 01.1915/01-10-2020 ετήσιας σύμβασης καθώς και της προαίρεσης αυτής με αρ. 01.1915Π/01-10-2021 διετούς σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία ‘Unison Facility Services AE’, λόγω μετατροπής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας COVID 19, της χρησιμοποίησης του Πέτρινου κτιρίου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού (σημερινές αναπτυγμένες κλίνες 70), καθώς και της λειτουργίας Εμβολιαστικού Κέντρου & Κέντρου λήψης δειγμάτων COVID 19, και της επικείμενης μεταφοράς και εγκατάστασης του ΚΕΦΙΑΠ στο Πέτρινο κτίριο του Νοσοκομείου, συνολικού μηνιαίου κόστους 29.911,00€ πλέον ΦΠΑ (37.089,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αρχομένης από 01-03-2023 έως 31-03-2023.
Ημ/νια: 17/02/2023 09:10:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ6Ι4690ΒΜ-ΩΒ9

Λήψη απόφασης επί του συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» του ΠΠΥΥ2020 (CPV:...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» του ΠΠΥΥ2020 (CPV: 85111810-1) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 154111 & 140464 προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.470,89€ πλέον ΦΠΑ (259.743,90€ με ΦΠΑ) για δύο (2) έτη, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 314.206,33€ πλέον ΦΠΑ (389.615,85€ με ΦΠΑ) του ΠΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Ημ/νια: 17/02/2023 09:07:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΡ4690ΒΜ-ΜΕΡ

Σελίδες