ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Ημ/νια: 12/06/2020 09:23:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ω84690ΒΜ-ΣΧΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2020 09:12:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΠΖ4690ΒΜ-Η7Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2020 09:09:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Λ04690ΒΜ-ΒΙΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2020 09:03:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3Ψ4690ΒΜ-ΘΤΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2020 08:50:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΟΕ4690ΒΜ-Ε14

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ
Ημ/νια: 12/06/2020 08:40:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΙ4690ΒΜ-ΟΧ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 12/06/2020 08:28:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΖΣ4690ΒΜ-8ΨΦ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2020 08:25:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΑΑ4690ΒΜ-ΣΕΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2020 08:21:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΛ4690ΒΜ-ΙΛ5

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ
Ημ/νια: 11/06/2020 20:26:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 949Ρ4690ΒΜ-6ΕΒ

ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2020 20:23:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΘΝ4690ΒΜ-Δ4Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:14:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ5Ο4690ΒΜ-Δ5Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:12:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣ04690ΒΜ-Ω5Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:11:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Μ54690ΒΜ-ΕΡΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:09:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΛΕ4690ΒΜ-Λ29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:08:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΩΩ4690ΒΜ-ΟΤΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:06:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΤΛ4690ΒΜ-Θ1Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:04:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΔΑ4690ΒΜ-ΧΟ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2020 15:02:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩ24690ΒΜ-ΗΩ4

«Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που αφορούν : α) την αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε., β) την αμοιβή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ακτινοπροστασία) και γ) τις υπηρεσίες του ψάλτη και της νεωκόρου, για το έτος 2020»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που αφορούν : α) την αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε., β) την αμοιβή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ακτινοπροστασία) και γ) τις υπηρεσίες του ψάλτη και της νεωκόρου, για το έτος 2020»
Ημ/νια: 11/06/2020 15:02:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΣΖ4690ΒΜ-ΝΕΤ

Σελίδες