Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο Βόγια Μαργαρίτη, κλάδου ΔΕ Τεχνικού

Θέμα: Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο Βόγια Μαργαρίτη, κλάδου ΔΕ Τεχνικού
Ημ/νια: 15/07/2020 15:16:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΨΔ4690ΒΜ-ΓΛΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΓΟΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΣΤΟΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΣΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΓΟΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΣΤΟΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΣΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ)
Ημ/νια: 15/07/2020 15:12:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΝΑ4690ΒΜ-Θ0Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020
Ημ/νια: 15/07/2020 15:08:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΓΕ4690ΒΜ-ΜΔΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 14:46:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΕΥ4690ΒΜ-ΧΒ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 14:22:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΚ74690ΒΜ-3ΝΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ Υ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ Υ
Ημ/νια: 15/07/2020 14:01:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΚ64690ΒΜ-ΝΓ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 13:17:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΚΚ4690ΒΜ-8Φ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 12:50:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΣΧ4690ΒΜ-ΡΦΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 12:49:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96144690ΒΜ-ΜΣΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 12:42:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6Ω34690ΒΜ-Γ31

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 12:35:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΤΝ4690ΒΜ-ΕΘ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 12:18:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ7Ω4690ΒΜ-Ψ0Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 12:01:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66Ε24690ΒΜ-ΓΛΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 12:01:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΤΠ4690ΒΜ-6ΔΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 11:58:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΔΗ4690ΒΜ-ΞΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 11:39:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 653Φ4690ΒΜ-ΒΗ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2020 11:32:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΖΟ4690ΒΜ-Χ2Μ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ»

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ»
Ημ/νια: 15/07/2020 09:49:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΤ64690ΒΜ-3Ρ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/07/2020 14:49:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΗΩ4690ΒΜ-53Ν

«Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών μέσω i-supplies , για την προμήθεια υλικών ενταγμένων στο ΠΠΥΥ2019 για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρεις (3) μήνες , με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από...

Θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών μέσω i-supplies , για την προμήθεια υλικών ενταγμένων στο ΠΠΥΥ2019 για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρεις (3) μήνες , με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής.»
Ημ/νια: 14/07/2020 13:46:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ884690ΒΜ-ΖΤ8

Σελίδες