ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 10:55:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω904690ΒΜ-ΨΔΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 10:29:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΛ4690ΒΜ-ΡΤΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 10:28:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4690ΒΜ-ΗΡΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 10:27:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ4Ε4690ΒΜ-Ξ8Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/10/2022 10:26:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΒΤ4690ΒΜ-ΚΦ5

ΧΕ-2270 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-2270 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημ/νια: 25/10/2022 10:08:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Π7Κ4690ΒΜ-8ΒΤ

ΧΕ-2269 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-2269 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημ/νια: 25/10/2022 10:08:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΕ94690ΒΜ-ΩΒΞ

ΧΕ-2202 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4576)

Θέμα: ΧΕ-2202 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4576)
Ημ/νια: 24/10/2022 14:32:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Η1Η4690ΒΜ-ΒΓΗ

ΧΕ-2201 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(03.4590)

Θέμα: ΧΕ-2201 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(03.4590)
Ημ/νια: 24/10/2022 14:30:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ72Τ4690ΒΜ-ΟΒΨ

ΧΕ-2200 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(03.4772)

Θέμα: ΧΕ-2200 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(03.4772)
Ημ/νια: 24/10/2022 14:15:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΒΔ4690ΒΜ-951

ΧΕ-2199 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (hot spot) (03.4760)

Θέμα: ΧΕ-2199 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (hot spot) (03.4760)
Ημ/νια: 24/10/2022 14:13:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Ο04690ΒΜ-ΙΦΘ

Προμήθεια «Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού και τάπες τσιμέντου»

Θέμα: Προμήθεια «Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού και τάπες τσιμέντου»
Ημ/νια: 24/10/2022 14:08:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3Α4690ΒΜ-ΕΒΩ

ΧΕ-2204 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4639)

Θέμα: ΧΕ-2204 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4639)
Ημ/νια: 24/10/2022 14:07:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΥΟ4690ΒΜ-Χ3Σ

ΧΕ-2198 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ 31-12-2021 ΚΑΙ ΜΗΝ. 2,3,4,5,6,7/2022

Θέμα: ΧΕ-2198 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ 31-12-2021 ΚΑΙ ΜΗΝ. 2,3,4,5,6,7/2022
Ημ/νια: 24/10/2022 13:58:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΕΔ4690ΒΜ-ΣΙΒ

ΧΕ-2207 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4694.1)

Θέμα: ΧΕ-2207 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4694.1)
Ημ/νια: 24/10/2022 13:49:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΜ94690ΒΜ-Η3Υ

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ», για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας, (CPV: 33141420-0), για χρονικό διάστημα τέσσερες (4) μήνες ποσού 20.689,35€ πλέον ΦΠΑ (21.930,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ», για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας, (CPV: 33141420-0), για χρονικό διάστημα τέσσερες (4) μήνες ποσού 20.689,35€ πλέον ΦΠΑ (21.930,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 24/10/2022 13:03:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΝΧ4690ΒΜ-ΞΟΡ

ΧΕ-2196 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Θέμα: ΧΕ-2196 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
Ημ/νια: 24/10/2022 12:56:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΗΓ4690ΒΜ-16Σ

Λήψη απόφασης για 2η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης του «Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για το Υποέργο 4 «Προμήθεια Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων», (κωδικός ΟΠΣ: 5031207) του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Θέμα: Λήψη απόφασης για 2η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης του «Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για το Υποέργο 4 «Προμήθεια Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων», (κωδικός ΟΠΣ: 5031207) του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»
Ημ/νια: 24/10/2022 12:48:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν9Γ4690ΒΜ-Δ7Υ

ΧΕ-2163 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021.(03.4280)

Θέμα: ΧΕ-2163 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021.(03.4280)
Ημ/νια: 24/10/2022 12:28:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΩΗ4690ΒΜ-ΩΕΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/10/2022 11:50:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ρ34690ΒΜ-ΔΧΓ

Σελίδες