2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

2η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας, με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με καθεστώς παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο για τους ασθενείς του Νοσοκομείου Λαμίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δια της παρούσης από 28/07/2023 μέχρι και 04/08/2023.