ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για συνεργασία με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας:
α) ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας, με επιβεβαιωμένη εμπειρία στην επεμβατική
καρδιολογία σε αιμοδυναμικό εργαστήριο, για τη ΜΣΝ-Αιμοδυναμικό εργαστήριο, με το ΝΠΔΔ με
την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,με καθεστώς
έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων
δελτίων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο για τους ασθενείς στο Νοσοκομείο
Λαμίας και
β) ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (με γνωστικό αντικείμενο στον Αξονικό
Τομογράφο) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου
απόδειξης παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (γνωματεύσεις) στους προσερχόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείο
Λαμίας.

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
14.12.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
19.12.2022