ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ »

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του Γ. Ν. Λαμίας για την «Προμήθεια καταψύκτη πλάσματος για τις ανάγκες της αιμοδοσίας του Γ. Ν. Λαμίας», (CPV:33100000-1), ΚΑΕ 9429 (κάλυψη πιστώσεων 15% ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5070602) ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.096,77€ χωρίς Φ.Π.Α & 15.000,00 με Φ.Π.Α 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
22.08.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
05.09.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon b-15251_prosklisi_6v0x4690vm-igk23proc013278634.pdf267.84 KB