ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια είκοσι (20) ψυγείων οικιακού τύπου για την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών ψυγείων καθώς και την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας», CPV: 39711130-9 δαπάνη συνολικού ύψους 8.064,52 € χωρίς Φ.Π.A 24% , ήτοι 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2024.
Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
22.05.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
03.06.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 24proc014795253.pdf206.54 KB