ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001-2015 ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών με εξωτερικό σύμβουλο με στόχο την υποστήριξη επαναπιστοποίησης του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001-2015 της Αιμοδοσίας και του Φαρμακείου, του Γ.Ν. Λαμίας χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους», CPV: 79419000-4 προϋπολογισμού 1.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α 24% , ήτοι 2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
18.07.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
25.07.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_98psz4690vm-o0g.pdf170.38 KB