ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΝΑΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Αντικατάσταση κεντρικής μάνας ρολογιών του Γ.Ν. Λαμίας», CPV: 44115210-4 & 45300000-0 δαπάνη συνολικού ύψους 2.965,00€ χωρίς Φ.Π.A 24% ,
ήτοι 3.676,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας -
υπηρεσίας.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
22.04.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
09.05.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 24proc014638677.pdf222.31 KB