ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ ΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΚΜ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΚΜ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ» CPV:42512500-3, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.464,20€ χωρίς ΦΠΑ και 24.135,61€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
15.11.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
04.12.2023