ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 87.096,70€ πλέον Φ.Π.Α & 108.000,00€ με Φ.Π.Α 24% στον ΚΑΕ 1429 CPV:(316800000-6-προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων).Για χρονικό διάστημα ενός (1)έτους, στο πλαίσιο υλοποίησης του Π. Π. Υ. Υ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
13.11.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
28.11.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon v-21148_diakiryxi_signed23proc013740937.pdf567.09 KB