ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Ορθή επανάληψη της 11-02-2020 ανάρτησης που αφορά 

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας
• Δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β΄ Ακτινολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Μαιευτικής - Γυναικολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής/Οικογενειακής
Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση,
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας
(για το ΤΕΠ)
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Νευρολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Παθολογικής Ανατομικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας (Μονάδα Στεφανιαίων νόσων – Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο)