6η ΕΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΠΕΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

6η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία
ενός (1) ΠΕ ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας
(με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή
Γενικής /Οικογενειακής Ιατρικής( με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας)για το ΤΕΠ ,με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με καθεστώς

Σελίδες