ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την Προμήθεια «Ηλεκτρομυογράφου» για τις ανάγκες του Νευρολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Λαμίας (CPV: 33100000-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μέσω ΠΠΥΥ2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.800,00€ πλέον ΦΠΑ (36.952,00€ με ΦΠΑ).

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
21.02.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
06.03.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi.pdf425.2 KB