ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Νο3 ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση δυσλειτουργίας του λέβητα Νο3 του Γ.Ν. Λαμίας», CPV: 34913000-0 δαπάνη συνολικού ύψους 4.094,40 € χωρίς Φ.Π.A 24% , ήτοι 5.077,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας .

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
05.03.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
12.03.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 24proc014362276.pdf198.47 KB