ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ”

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ” CPV: 45248000-7 κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικων κατασκευών ΚΑΕ 0879.01, ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
06.12.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
20.12.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon b-23242_prosklisi_sr7ri4690vm-gmi23proc013904890.pdf272.8 KB