ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για τις

‘Υπηρεσίες Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας’ (CPV: 79713000-5) για ένα (1) έτος

προϋπολογισθείσας δαπάνης 529.032,26€ πλέον ΦΠΑ (656.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

με δικαίωμα προαίρεσης αυτού για επιπλέον δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
29.12.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
08.02.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 23proc014049045-diakhryksi_fylakshsppyy23.pdf2.1 MB