ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις κάτωθι Υπηρεσίες:

·       ΤΜΗΜΑ A Πλήρη Εξειδικευμένη Συντήρηση κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S χωρίς αναλώσιμα»: 6.903,23€ πλέον ΦΠΑ και 8.560,00 € με ΦΠΑ για ένα (1) έτος,  ( 34.516,13€ πλέον ΦΠΑ και 42.800,00€ με Φ.Π.Α. συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης),

·       ΤΜΗΜΑ Β: «Πλήρη Εξειδικευμένη Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μιας (1) φυγοκέντρου τύπου cryofuge 16 του οίκου thermofisher heraeus (s/n 42394187) του Γ.Ν Λαμίας»: 1.774,19 € πλέον ΦΠΑ και 2.200,00 € με ΦΠΑ για ένα (1) έτος,  ( 8.870,97€ πλέον ΦΠΑ και 11.000,00 € με Φ.Π.Α. συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης),

·       ΤΜΗΜΑ Γ: «Πλήρη Εξειδικευμένη Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μίας (1) ενδοαορτικής αντλίας cs300 με s/n si44694-d4 του οίκου datascope/maquet και (2) διαθερμιών του οίκου berchtold τύπου electrotom 630 με s/n:1174001-j 10128 και s/n:1174001-j 10044»: 4.032,26 πλέον ΦΠΑ και 5.000,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος (20.161,29€ πλέον ΦΠΑ και 25.000,00€ με Φ.Π.Α συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης),

στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
12.12.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
09.01.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi.pdf1013.01 KB