ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» (CPV:33793000-5), «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»(CPV:33141613-0),« «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ»(CPV:33194100-7), «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (CPV:24931250-6, 33140000-3, 33600000-6)

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια των ειδών  «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» (CPV:33793000-5), «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»(CPV:33141613-0),« «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ»(CPV:33194100-7), «ΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (CPV:24931250-6, 33140000-3, 33600000-6) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης422.704,61€ πλέον ΦΠΑ (522.402,01€ με ΦΠΑ) για τρία (3) συνολικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο ετών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
10.05.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
14.06.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 230509_diakiryxi_23proc012635238.pdf808.78 KB