ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Προμήθεια φίλτρων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και συλλογή και απομάκρυνση των χρησιμοποιούμενων φίλτρων» 2) Προμήθεια αναλ. υλικών συντήρησης - επισκευής ψυκτικών θαλάμων και κλιματιστικών μον. διαιρ/νου τύπου

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων

συνολικού προϋπολογισμού 35.645,16 € πλέον ΦΠΑ & 44.200,00 € με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1)έτους,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την :

  • Ομάδα Α΄: «Προμήθεια φίλτρων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και συλλογή και απομάκρυνση των χρησιμοποιούμενων φίλτρων» CPV:42512500-3 ( Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.967,74 € χωρίς Φ.Π.Α & 38.400,00 € με Φ.Π.Α για ένα (1) έτος.

  • Ομάδα Β’: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης - επισκευής 125 ψυκτικών θαλάμων καθώς και 73 κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split unit του Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 42531000-7(Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού) προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.677,42 € χωρίς Φ.Π.Α & 5.800,00€ με Φ.Π.Α για ένα (1) έτος.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
29.12.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
23.01.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon v-24915_diakiryxi_23proc014051393_signed.pdf706.38 KB