Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 14 λεπτά

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2021

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2021
Ημ/νια: 17/09/2021 13:01:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΙΕ4690ΒΜ-92Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 09:14:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΑ4690ΒΜ-ΨΤ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 09:11:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2814690ΒΜ-Θ9Σ

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/18427/1-9-2021 πρακτικού αξιολόγησης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών των αναδόχων για την σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, της υπ΄αριθμ. ΕΠΥ 14_2021 ΕΠΥ 4_2014 Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια του είδους...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/18427/1-9-2021 πρακτικού αξιολόγησης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών των αναδόχων για την σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, της υπ΄αριθμ. ΕΠΥ 14_2021 ΕΠΥ 4_2014 Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια του είδους IMIPENEM + CILASTATIN/KABI, KONIS για διάλυμα προς έγχυση (500MG+500MG) (CPV 33690000-3) , σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας.
Ημ/νια: 17/09/2021 09:02:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΔ34690ΒΜ-ΡΨ2

ΧΕ-1641

Θέμα: ΧΕ-1641
Ημ/νια: 17/09/2021 08:48:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Λ44690ΒΜ-ΚΡ8

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Υλικού Χειρουργείου» κατόπιν διαπραγμάτευσης για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝΛαμίας, με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικής δαπάνης 29095,28 € με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τριών (3)...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Υλικού Χειρουργείου» κατόπιν διαπραγμάτευσης για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝΛαμίας, με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικής δαπάνης 29095,28 € με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Ημ/νια: 17/09/2021 08:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΛ44690ΒΜ-ΥΛ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/09/2021 08:43:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΨΝ4690ΒΜ-Γ9Ε

ΧΕ-1615

Θέμα: ΧΕ-1615
Ημ/νια: 17/09/2021 08:42:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΑΩ4690ΒΜ-ΙΚΚ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών «Λοιπού Υγειονομικού Υλικού» αναλωσίμων ειδών ατομικής προστασίας για τον Covid 19 για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝ Λαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία,...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών «Λοιπού Υγειονομικού Υλικού» αναλωσίμων ειδών ατομικής προστασίας για τον Covid 19 για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝ Λαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικής δαπάνης 22.496,00€ άνευ ΦΠΑ και (27.759,68€ με ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Ημ/νια: 17/09/2021 08:40:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΣΕ4690ΒΜ-Α3Χ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων» (CPV: 85145000-7) από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» λόγω συνοδού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 27.852,00€ πλέον ΦΠΑ (29.980,32€ με...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων» (CPV: 85145000-7) από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» λόγω συνοδού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 27.852,00€ πλέον ΦΠΑ (29.980,32€ με ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
Ημ/νια: 17/09/2021 08:38:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΡΞ4690ΒΜ-6Β4

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανίχνευσης του ιού SARS COV-2» (CPV: 33698100-0) από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» με απευθείας ανάθεση συνολικής δαπάνης 24.000,00€.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανίχνευσης του ιού SARS COV-2» (CPV: 33698100-0) από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» με απευθείας ανάθεση συνολικής δαπάνης 24.000,00€.
Ημ/νια: 17/09/2021 08:36:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Π94690ΒΜ-Υ37

Ατικατάσταση μέλους Επιτροπής

Θέμα: Ατικατάσταση μέλους Επιτροπής
Ημ/νια: 17/09/2021 07:40:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΣ44690ΒΜ-ΗΑΑ

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/14738/12-7-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 94890) προϋπολογισθείσας δαπάνης 239.953,25€ με ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτών για ένα (1) επιπλέον...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/14738/12-7-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 94890) προϋπολογισθείσας δαπάνης 239.953,25€ με ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.906,50€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 49/8-9-2021 Πράξης προσυμβατικού ελέγχου.
Ημ/νια: 16/09/2021 16:05:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε994690ΒΜ-Τ1Ζ

Έγκριση 2ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2021 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2021 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Ημ/νια: 16/09/2021 15:36:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΗ34690ΒΜ-2ΩΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ
Ημ/νια: 16/09/2021 14:51:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΝΧ4690ΒΜ-ΠΡΡ

Προμήθεια φύλλου περμανίτη για το ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια φύλλου περμανίτη για το ζεστό νερό χρήσης του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/09/2021 13:48:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ω54690ΒΜ-Λ5Κ

Εκτύπωση αντίγραφων τοπογραφικών διαγραμμάτων για την τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Εκτύπωση αντίγραφων τοπογραφικών διαγραμμάτων για την τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/09/2021 13:41:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ7Σ4690ΒΜ-41Κ

Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση πυρανιχνευτή στο ΚΤ Ι του πέτρινου κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση πυρανιχνευτή στο ΚΤ Ι του πέτρινου κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/09/2021 13:36:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ8Ψ4690ΒΜ-ΡΧΞ

Προμήθεια λωρίδων αλουμινίου για την ψευδοροφή της τουαλέτας στο χώρο του νέου εστιατορίου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια λωρίδων αλουμινίου για την ψευδοροφή της τουαλέτας στο χώρο του νέου εστιατορίου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 16/09/2021 13:33:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘΣ4690ΒΜ-ΖΚ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2021 13:19:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΖΦ4690ΒΜ-ΔΩΥ

Σελίδες