Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 λεπτά 34 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο2 ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:11:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΦΕ4690ΒΜ-84Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 10:35:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΕΘ4690ΒΜ-ΧΜΝ

«Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.»
Ημ/νια: 18/01/2021 09:54:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ5Χ4690ΒΜ-6ΣΓ

Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 15/01/2021 14:46:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ79Χ4690ΒΜ-ΒΧΤ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/01/2021 14:46:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΦΧ4690ΒΜ-Υ18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/01/2021 14:44:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99624690ΒΜ-ΖΑ0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ AVEA ΤΗΣ ΜΕΘ covid-19 ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ AVEA ΤΗΣ ΜΕΘ covid-19 ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/01/2021 14:15:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4794690ΒΜ-4ΓΧ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νια: 15/01/2021 12:52:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΣ44690ΒΜ-ΑΗΚ

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies για την προμήθεια «Γραφική Ύλη», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies για την προμήθεια «Γραφική Ύλη», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.156,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 14/01/2021 15:14:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΧΕ4690ΒΜ-ΒΦ3

Παράταση σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου Γ.Ι.

Θέμα: Παράταση σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου Γ.Ι.
Ημ/νια: 14/01/2021 15:04:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4874690ΒΜ-ΧΓΦ

Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου Δ.Τ.

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου Δ.Τ.
Ημ/νια: 14/01/2021 15:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΦΕ4690ΒΜ-Π7Τ

Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Θ.Μ.

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Θ.Μ.
Ημ/νια: 14/01/2021 14:05:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ1Κ4690ΒΜ-0ΧΩ

Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Δ.Τ.

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Δ.Τ.
Ημ/νια: 14/01/2021 14:03:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΒ84690ΒΜ-ΣΔΤ

Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Γ.Ι.

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Γ.Ι.
Ημ/νια: 14/01/2021 13:59:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔ34690ΒΜ-Ξ4Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/01/2021 12:28:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Μ04690ΒΜ-9ΤΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/01/2021 12:04:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚΒ4690ΒΜ-6Γ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/01/2021 11:32:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΛΛ4690ΒΜ-Ξ3Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/01/2021 11:30:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦ74690ΒΜ-Κ4Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/01/2021 11:23:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧ44690ΒΜ-3Α6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/01/2021 10:50:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΕΒ4690ΒΜ-ΣΝ5

Σελίδες