Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 45 λεπτά 39 δευτερόλεπτα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 16/04/2021 09:54:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Φ24690ΒΜ-ΓΒ7

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 16/04/2021 09:52:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 693Θ4690ΒΜ-ΗΧΕ

Λήψη απόφασης για αποστολή πρότασης σχετικά με την τροποποίηση- συμπλήρωση του Οργανισμού του ΓΝ Λαμίας (αριθμ. 110515/2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3444/τ.Β΄/22-12-2014

Θέμα: Λήψη απόφασης για αποστολή πρότασης σχετικά με την τροποποίηση- συμπλήρωση του Οργανισμού του ΓΝ Λαμίας (αριθμ. 110515/2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3444/τ.Β΄/22-12-2014
Ημ/νια: 16/04/2021 09:24:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΜ44690ΒΜ-32Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/04/2021 08:05:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΠΘ4690ΒΜ-Π3Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 14:38:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΓΠ4690ΒΜ-ΡΥΧ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 14:37:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΞ34690ΒΜ-ΓΦ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 14:35:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΑΕ4690ΒΜ-2Ι5

ΧΕ-454

Θέμα: ΧΕ-454
Ημ/νια: 15/04/2021 14:12:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ4Θ4690ΒΜ-611

ΧΕ-453

Θέμα: ΧΕ-453
Ημ/νια: 15/04/2021 14:11:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛ74690ΒΜ-60Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 14:10:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΔΤ4690ΒΜ-7ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 14:04:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ0Ω4690ΒΜ-ΧΕΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 14:01:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ294690ΒΜ-2Ο8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 13:59:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω80Ρ4690ΒΜ-8ΙΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 13:56:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92ΓΥ4690ΒΜ-ΔΧΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2021 12:49:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Α14690ΒΜ-0Α3

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων» (CPV:85145000-7) από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.»και «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» λόγω συνοδού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 61.982,20€ πλέον...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων» (CPV:85145000-7) από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.»και «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» λόγω συνοδού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 61.982,20€ πλέον ΦΠΑ (67.047,57€) με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τριών(3) εβδομάδων.
Ημ/νια: 15/04/2021 08:49:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΦΙ4690ΒΜ-ΖΔΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 08:47:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α704690ΒΜ-ΒΤΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 08:44:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΤΟ4690ΒΜ-Ε3Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 08:40:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΨ94690ΒΜ-ΓΤΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 08:35:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΡ34690ΒΜ-5Ν5

Σελίδες