Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 42 δευτερόλεπτα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2021 10:26:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 649Ω4690ΒΜ-ΧΟΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2021 10:18:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 604Β4690ΒΜ-ΝΘ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2021 10:09:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΣ4690ΒΜ-ΑΝΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2021 10:07:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛΥ4690ΒΜ-ΜΕΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2021 10:04:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙΖ4690ΒΜ-ΧΥΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2021 09:59:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗΡ4690ΒΜ-6ΝΜ

Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, Υποέργο 1: Προμήθεια ενός (1) Συστήματος Ψηφιακής...

Θέμα: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, Υποέργο 1: Προμήθεια ενός (1) Συστήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας, Υποέργο 4: Προμήθεια πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων, Υποέργο5: Προμήθεια δέκα (10) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης Αιμοδιήθησης – Αιμοδιαδιήθησης και on line μεθόδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού Υποέργων 585.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ημ/νια: 21/10/2021 09:58:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΩ94690ΒΜ-ΜΡΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/10/2021 09:55:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΡΡ4690ΒΜ-35Ι

ΧΕ-1990

Θέμα: ΧΕ-1990
Ημ/νια: 21/10/2021 08:53:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΩΠ4690ΒΜ-ΔΕ9

ΧΕ-1988

Θέμα: ΧΕ-1988
Ημ/νια: 21/10/2021 08:52:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤΠ4690ΒΜ-19Α

Επισκευή κινητήρα ανεμιστήρα απαγωγής, προσαγωγής και εξαερισμού του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Επισκευή κινητήρα ανεμιστήρα απαγωγής, προσαγωγής και εξαερισμού του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 20/10/2021 14:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93404690ΒΜ-ΠΛΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.02.4265 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.02.4265 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημ/νια: 20/10/2021 14:31:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ674690ΒΜ-ΑΣΕ

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ελαιοχρωματισμού

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ελαιοχρωματισμού
Ημ/νια: 20/10/2021 14:29:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΕΝ4690ΒΜ-4ΘΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 20/10/2021 14:29:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΜ4690ΒΜ-ΞΔΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/10/2021 14:07:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΗ24690ΒΜ-Μ7Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/10/2021 13:49:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΛΒ4690ΒΜ-ΑΔΥ

Προμήθεια Υλικών για τη συντήρηση του συστήματος κλήσης νοσηλευτή του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια Υλικών για τη συντήρηση του συστήματος κλήσης νοσηλευτή του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Ημ/νια: 20/10/2021 13:49:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΡ4690ΒΜ-ΙΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/10/2021 13:35:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΒ4690ΒΜ-0ΕΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/10/2021 13:33:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΘ4690ΒΜ-ΠΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/10/2021 13:29:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΒΝ4690ΒΜ-ΑΑΑ

Σελίδες