Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 25 λεπτά

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2363/29-01-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 39830000-9) για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στο...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2363/29-01-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 39830000-9) για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019 , ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.876,31€ πλέον ΦΠΑ (17.206,62€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.752,62€ πλέον ΦΠΑ (34.413,24€ με ΦΠΑ) , για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:15:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΙΣ4690ΒΜ-5ΝΙ

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/29238/29-12-2020 Πρακτικού αξιολόγησης Ενστάσεων επί του Συνοπτικού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΑ» (CPV:33184100-4), για είδος που δεν κατακυρώθηκε για κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, από το εγκεκριμένο...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/29238/29-12-2020 Πρακτικού αξιολόγησης Ενστάσεων επί του Συνοπτικού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΑ» (CPV:33184100-4), για είδος που δεν κατακυρώθηκε για κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, από το εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2018, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (6.780,00€ με ΦΠΑ) και με δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (13.560,00€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:14:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΞΙ4690ΒΜ-ΕΕ0

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2628/2-2-2021 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» (CPV: 14420000-1), ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.955,00€ πλέον ΦΠΑ (13.584...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2628/2-2-2021 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» (CPV: 14420000-1), ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.955,00€ πλέον ΦΠΑ (13.584,20€ με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.910,00€ πλέον ΦΠΑ (27.168,40€ με ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:12:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΔ74690ΒΜ-Ξ8Ο

«Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2283/28-01-2021 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής Αξιολόγησης του με αρ. Β/17001/5-8-2020 (α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95901) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/2283/28-01-2021 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής /Τεχνικής Αξιολόγησης του με αρ. Β/17001/5-8-2020 (α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95901) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για το Υποέργο 4 Προμήθεια Τμήμα Β (Υποέργο 4) : Προμήθεια Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 210.000,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:10:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ25Γ4690ΒΜ-ΗΩΕ

«Λήψη απόφασης επί του με αρ.πρωτ.Β/3424/11-02-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων» (CPV: 85111810-1) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.000,00€ με ΦΠΑ για δύο (2) έτη συμπεριλαμβανομένου ενός (1...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του με αρ.πρωτ.Β/3424/11-02-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων» (CPV: 85111810-1) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.000,00€ με ΦΠΑ για δύο (2) έτη συμπεριλαμβανομένου ενός (1) ακόμη έτους δικαιώματος προαίρεσης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 360.000,00€ με ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:09:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΑΑ4690ΒΜ-ΠΛΘ

«Λήψη απόφασης επί του με αρ.πρωτ.Β/2645/02-02-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Αντιδραστηρίων ανοσολογικών-βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων & των αναλυτών αερίων αίματος» (CPV: 85145000-7).»

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του με αρ.πρωτ.Β/2645/02-02-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Αντιδραστηρίων ανοσολογικών-βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων & των αναλυτών αερίων αίματος» (CPV: 85145000-7).»
Ημ/νια: 21/02/2021 23:07:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Β14690ΒΜ-Μ9Τ

ΧΕ-70

Θέμα: ΧΕ-70
Ημ/νια: 19/02/2021 14:41:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑΣ4690ΒΜ-30Ξ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 19/02/2021 14:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΥΞ4690ΒΜ-ΕΣΩ

ΧΕ-69

Θέμα: ΧΕ-69
Ημ/νια: 19/02/2021 14:40:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΑΡ4690ΒΜ-55Θ

ΧΕ-68

Θέμα: ΧΕ-68
Ημ/νια: 19/02/2021 14:39:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ2Π4690ΒΜ-ΒΗ5

ΧΕ-67

Θέμα: ΧΕ-67
Ημ/νια: 19/02/2021 14:36:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ6Χ4690ΒΜ-ΔΜ6

ΧΕ-66

Θέμα: ΧΕ-66
Ημ/νια: 19/02/2021 14:36:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΘΗ4690ΒΜ-ΜΩ3

ΧΕ-65

Θέμα: ΧΕ-65
Ημ/νια: 19/02/2021 14:35:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ8Ι4690ΒΜ-ΒΝΗ

Προμήθεια αντιδραστηρίου

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίου
Ημ/νια: 19/02/2021 14:33:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ1Γ4690ΒΜ-ΥΘΩ

Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Β.Μ.

Θέμα: Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Β.Μ.
Ημ/νια: 19/02/2021 14:22:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ6Α4690ΒΜ-ΑΦΨ

Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης Π.Δ.

Θέμα: Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης Π.Δ.
Ημ/νια: 19/02/2021 14:17:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧΑ4690ΒΜ-Χ1Μ

Λύση υπαλληλικής σχέσης Κουβέλη Κωνσταντίας

Θέμα: Λύση υπαλληλικής σχέσης Κουβέλη Κωνσταντίας
Ημ/νια: 19/02/2021 14:13:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ3Λ4690ΒΜ-ΡΙΟ

Επισκευή του ψυκτικού θαλάμου του οίκου FIOSSETTI του τμήματος αιμοδοσίας, επισκευή ψυγείου του οφθαλμολογικού τμήματος και προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτης βάσης στήριξης τριών (3) οθονών της νέας Μ.Ε.Θ 2ου ορόφου δωρεάς του ιδρύματος ΝΙΑΡΧΟΥ...

Θέμα: Επισκευή του ψυκτικού θαλάμου του οίκου FIOSSETTI του τμήματος αιμοδοσίας, επισκευή ψυγείου του οφθαλμολογικού τμήματος και προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτης βάσης στήριξης τριών (3) οθονών της νέας Μ.Ε.Θ 2ου ορόφου δωρεάς του ιδρύματος ΝΙΑΡΧΟΥ στο Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 19/02/2021 14:01:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Λ14690ΒΜ-ΚΜ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ANSPACH ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ANSPACH ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημ/νια: 19/02/2021 13:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΓΦ4690ΒΜ-8Δ6

Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση διαρροών στο τμήμα του αξονικού τομογράφου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση διαρροών στο τμήμα του αξονικού τομογράφου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 19/02/2021 13:53:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8Π4690ΒΜ-04Ψ

Σελίδες