Στάδια Διαχείρισης και Λειτουργίας του Μητρώου Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν.Λαμίας

«1ο Στάδιο» (Συμπλήρωση της αίτησης ηλεκτρονικά από την Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας)

 

«2ο Στάδιο» (Έλεγχος και αξιολόγηση της αίτησης από την οριζόμενη Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

 

«3ο Στάδιο»: (Προσωπική συνέντευξη, από τα μέλη της οριζόμενης Επιτροπής  Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

 

«4ο Στάδιο»: (Εκπαίδευση- Επιμόρφωση των εθελοντών, το οποίο θα σχεδιάζεται και θα οργανώνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου, Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γ.Ν.Λαμίας και θα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας, αλλά και από διάφορους άλλους επαγγελματίες, φορείς και οργανισμούς, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Οργανισμός Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών, η Πυροσβεστική κ.α.)

 

«5ο Στάδιο»:

α) Ένταξη και εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Λαμίας

β) Ανάθεση εθελοντικής εργασίας-δράσης και Τοποθέτηση σε εθελοντική εργασία-δράση.

Μετά την ένταξη και εγγραφή τους οι εθελοντές και τα μέλη των εθελοντικών ομάδων βρίσκονται σε αναμονή ανάθεσης εθελοντικών εργασιών-δράσεων.

Η ανάθεση εθελοντικών εργασιών πραγματοποιείτε μετά από έγγραφη εντολή του Διοικητή του Γ.Ν.Λαμίας, σύμφωνα με τις έκτακτες ή τις προκύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου και των δομών του.

Οι ανάγκες αυτές μπορούν να αφορούν εργασίες και δράσεις για ένα εθελοντή ή και για μία ομάδα εθελοντών, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο σκοπό, καθήκοντα και χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή διαχείρισης με τα δεδομένα από το Μητρώο Εθελοντών που τηρεί, επιλέγει και καλεί τον εθελοντή ή την εθελοντική ομάδα για την ολοκλήρωση της εργασίας-δράσης.

γ) Οι εθελοντές και οι εθελοντικές ομάδες, μετά την επιλογή τους:

i) Θα προσέρχονται στο Γραφείο Εθελοντών του Νοσοκομείου μας,

ii) Θα ενημερώνονται για τις έκτακτες ή τις προκύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου, και

iii) Θα συντάσσουν και θα συνυπογράφουν με την Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) το έντυπο «Ανάθεση της Εθελοντικής Εργασίας - Δράσης του Εθελοντή ή Ομάδας Εθελοντών» όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα συγκεκριμένα καθήκοντα, το χρονικό διάστημα και οι συγκεκριμένες εθελοντικές εργασίες που το Νοσοκομείο τους καλεί εθελοντικά να διεκπεραιώσουν στο τμήμα ή τη δομή του.

 

«6ο Στάδιο» (Αξιολόγηση)

Η εθελοντική, ανιδιοτελής προσφορά αγάπης και φροντίδας αναγνωρίζεται πάντα με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Γι’ αυτόν το λόγο, κάθε πρόγραμμα εθελοντισμού ολοκληρώνεται με μια αξιολόγηση που θα επισημάνει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, τόσο από πλευράς των εθελοντών όσο και από πλευράς του συντονιστή φορέα. Κάθε πρότασή σας θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι.