ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση για την υποβολή ενδεικτικής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία «Μίσθωση ασθενοφόρων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@hosplam.gr σχετική ενδεικτική οικονομική προσφορά έως τις 31-10-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
15:00 για την υπηρεσία «Μίσθωση ασθενοφόρων».

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
25.10.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
31.10.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 231025_prosklisi_23proc013648870.pdf145.86 KB