ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)» του Οφθαλμολογικού Τμήματος του  Γ.Ν. Λαμίας» CPV:(33100000-1) ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς Φ.Π.Α & 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2020.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
08.12.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
13.12.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon iatrotexnologikos_eksoplismos_compressed.pdf2.86 MB