ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν.Λαμίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την..

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
02.08.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.08.2021