ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια:
«Ιατρικού Αερίου σε Φιάλες» (CPV: 24111500-0), για είδος που δεν κατακυρώθηκε σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.250,00€ πλέον ΦΠΑ (51.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 123.750,00€ πλέον ΦΠΑ (153.450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
08.11.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
27.11.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 23proc013724075-diakiryxi_iatrika_aeria.pdf1.96 MB