ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Υπηρεσία: «Αποκατάσταση προβλημάτων των φρεατίων δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν. Λαμίας και την εναρμόνιση τους με την κείμενη νομοθεσία» CPV:50000000-5 Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης. προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α & 58.280,00 € με Φ.Π.Α στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2022 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
08.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
28.09.2022