ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημ/νια: 11/08/2020 10:42:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 677Ω4690ΒΜ-82Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/08/2020 10:07:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΩΔ4690ΒΜ-ΩΤΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/08/2020 10:02:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΖΞ4690ΒΜ-7ΛΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/08/2020 09:59:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5624690ΒΜ-7ΦΩ

Κατάταξη υπαλλήλου Φιλντίση Ηλία σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλου Φιλντίση Ηλία σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας
Ημ/νια: 11/08/2020 08:10:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΞ4690ΒΜ-Υ6Τ

Κατάταξη υπαλλήλου Στεφανάτου Κωνσταντίνου σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλου Στεφανάτου Κωνσταντίνου σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας
Ημ/νια: 11/08/2020 08:08:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60Ο74690ΒΜ-ΑΓΟ

Κατάταξη υπαλλήλου Άννας Αργύρη σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλου Άννας Αργύρη σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας
Ημ/νια: 11/08/2020 08:05:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΨ34690ΒΜ-ΓΗ2

Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας για τη μεταφορά δειγμάτων COVID-19.

Θέμα: Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας για τη μεταφορά δειγμάτων COVID-19.
Ημ/νια: 11/08/2020 07:58:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΑΝ4690ΒΜ-020

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ
Ημ/νια: 10/08/2020 13:51:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΦΡ4690ΒΜ-ΒΕ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ'' ΣΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2019

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ'' ΣΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2019
Ημ/νια: 10/08/2020 12:38:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΨΟ4690ΒΜ-ΒΡΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΥ_4_2014

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΥ_4_2014
Ημ/νια: 10/08/2020 12:37:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΕΥ4690ΒΜ-ΝΧ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ
Ημ/νια: 10/08/2020 12:35:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΦΞ4690ΒΜ-ΚΨΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:28:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΤΥ4690ΒΜ-Η95

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:27:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΟΕ4690ΒΜ-ΛΨΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:26:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6134690ΒΜ-7ΩΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:22:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΤΣ4690ΒΜ-76Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:20:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ054690ΒΜ-ΨΘΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:15:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ7Ρ4690ΒΜ-8ΣΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:13:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΦ4690ΒΜ-9ΝΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:11:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΡΝ4690ΒΜ-ΨΝΙ

Σελίδες